PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 42 | 2 | 107-122
Article title

Ocena ekspresji genu ABCC1 kodującego białko MRP1 u osób chorych na depresję

Content
Title variants
EN
Evaluation of ABCC1 gene expression, encoding MRP1, in patients with depression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Ponad 350 milionów ludzi na całym świecie cierpi na tę chorobę, co czyni ją czwartym z najważniejszych obecnie problemów zdrowotnych. Białko oporności wielolekowej 1 (MRP1), kodowane przez gen ABCC1, jest elementem współtworzącym barierę krew–mózg oraz krew–płyn mózgowo–rdzeniowy. Zmiana ekspresji genu ABCC1 może wpłynąć na biodostępność leków antydepresyjnych, a tym samym na skuteczność farmakoterapii. Celem pracy była ocena ekspresji genu ABCC1 u pacjentów chorych na depresję. Materiał i metody: Badaniu poddano 32 próby RNA wyizolowane z leukocytów krwi obwodowej pacjentów chorych na depresję, leczonych w szpitalu im. Babińskiego w Łodzi. Ekspresja badanego genu została oceniona przy użyciu techniki Real–time PCR. Wyniki: Na podstawie analizy jakościowej wykazano ekspresję genu ABCC1 w 30 próbach, a genu referencyjnego GAPDH w 32 próbach. Wszystkie 32 próby poddano analizie ilościowej. Poziom ekspresji genu ABCC1 względem genu GAPDH we wszystkich 32 przypadkach był wysoce zróżnicowany. Wykazano przeciętną, dodatnią, istotną statystycznie korelację (r = 0,398 pomiędzy wiekiem pacjentów, a względnym poziom ekspresji genu ABCC1. Wnioski: Względny poziom ekspresji genu ABCC1 jest tym wyższy, im wyższy jest wiek pacjentów w grupie badanej. Uzyskane w pracy wyniki badań wymagają potwierdzenia na większej grupie pacjentów.
EN
Introduction: According to the World Health Organization, depression is the most common mental disorder. Over 350 million people suffer from this disease, making it the fourth most important health problem in the world. Multidrug resistance protein 1 (MRP1), encoded by ABCC1 gene is co–creating the blood– brain barrier and blood–cerebrospinal fluid barrier. Changes in the expression of ABCC1 can influence the bioavailability of antidepressants, and thereby, determine the efficacy of the treatment. The aim of the study was to evaluate ABCC1 gene expression in patients with depression. Material and methods: We analyzed 32 samples of RNA isolated from the leukocytes of peripheral blood, derived from Babinski Hospital patients suffering from recurrent depressive episodes. The investigated gene expression was assessed using the technique of Real–time PCR. Results: On the basis of qualitative analysis, ABCC1 gene expression has been shown in 30 samples, and the GAPDH gene expression in 32 samples. All 32 samples were quantitatively analyzed. The level of ABCC1 gene expression relative to GAPDH gene was variable among all 32 cases. An average, positive and significant correlation (r = 0.3988) between age of the patients and the relative expression level of ABCC1 has been shown. Conclusions: The relative level of gene expression increases with the age of the patients with depression. The obtained results require confirmation in a larger group of patients.
Discipline
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
107-122
Physical description
Contributors
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • Ferrari A, Charlson F, Norman R, Patten S, Freedman G, Murray C i wsp. Burden of Depressive Disorders by Country, Sex, Age, and Year: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. PLoS Med. 2013; 10: e1001547.
 • Kaplan H, Sadock B, Sadock V. Zaburzenia afektywne. [w]: Psychiatria kliniczna wydanie II, Sidorowicz S. (red.), Urban & Partner, Wrocław, 2004: 152–154.
 • Kiyohara C, Yoshimasu K. Molecular epidemiology of major depressive disorder. Environ Health Prev Med. 2009; 14: 71–87.
 • Lecrubier Y. The burden of depression and anxiety in general medicine. J Clin Psychiatry. 2001; 62: 4–9.
 • Lépine J. The epidemiology of anxiety disorders: prevalence and societal costs. J Clin Psychiatry. 2002; 63: 4–8.
 • Bilikiewicz A, Dąbrowski S, Habrat B, Heitzman J, Jakubik A, Jarema M i wsp. Choroby afektywne. [w]: Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny, Bilikiewicz A. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011: 370–378.
 • Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960; 23: 56–62.
 • Sutherland J, Sutherland S, Hoehns D. Achieving the best outcome in treatment of depression. J Fam Pract. 2003; 52: 201–209.
 • Bogdanowicz E, Kalinowski A. Terapia depresji lekoopornych. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1992; I: 303–318.
 • Berlim M, Turecki G. Using psychostimulants for treating residual symptoms in major depression. J Psychiatry Neurosci. 2007; 32: 304–308.
 • Dębska S, Owecka A, Czernek U, Szydłowska–Pazera K, Habib M, Potemski P. Transportery błonowe ABCC – budowa, funkcja i znaczenie w mechanizmach wytwarzania oporności wielolekowej w komórkach nowotworów złośliwych. Postepy Hig Med Dosw. 2011; 65: 552–561.
 • Yin J, Zhang J. Multidrug resistance–associated protein 1 (MRP1/ABCC1) polymorphism: from discovery to clinical application. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2011; 36: 927–938.
 • Krohn M, Lange C, Hofrichter J, Scheffler K, Stenzel J, Steffen J i wsp. Cerebral amyloid–β proteostasis is regulated by the membrane transport protein ABCC1 in mice. J Clin Invest. 2011; 121: 3924–3931.
 • Pahkne J, Heinze HJ, Crockett S, Sharbel TF. Reduced Alzheimer's disease pathology by St. John's Wort treatment is independent of hyperforin and facilitated by ABCC1 and microglia activation in mice. Curr Alzheimer Res. 2013; 10: 1057–1069.
 • Lee SH, Lee MS, Lee JH, Kim SW, Kang RH, Choi MJ i wsp. MRP1 Polymorphisms Associated With Citalopram Response in Patients With Major Depression. J Clin Psychopharmacol. 2010; 30: 116–125.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6306d68c-6859-4321-8f28-e64a6225a9e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.