Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 1 | 1-10

Article title

Incidence of depression, anxiety and sleep disorders in healthcare personal after the onset of Covid 19 pandemic – a survey based study.

Content

Title variants

PL
Występowanie depresji, lęku i zaburzeń snu u personelu medycznego po wybuchu pandemii Covid 19 - badanie ankietowe.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was first reported in Wuhan, China in December 2019. It was declared a global pandemic by WHO. There are 77.8 million reported cases of and 1.7 million deaths due to COVID-19 in the world at the time of writing this article. The main symptoms of COVID‐19 are fever, cough, fatigue, dyspnea, sore throat, headache and gastrointestinal disturbances. It has caused increased psychological impact to the society, particularly in healthcare personnel (HCPs). We aimed to assess the incidence of depression, anxiety and insomnia in healthcare personnel after the onset of COVID-19 Pandemic. MATERIAL AND METHODS: This was a survey-based study. A questionnaire was shared through emails and social media. The study instruments used were PHQ9 for depression, GAD7 for anxiety and Insomnia Severity Index for Insomnia. Data was collected from April 2020 to October 2020. RESULTS: The data was analyzed using IBM SPSS software version 26.0. The sample size was 312. A total of 26 (39.25%) respondents were single, 169 (52.64%) were male, 158 (49.2%) were between 20 and 29 years of age, 151 (47.04%) of respondents were doctors and 22 (6.8%) were nurses. Psychological impact was significantly more in paramedics and nurses. Severe psychological impact was seen in 24 (7.34%) of healthcare personnel. The study showed severe depression mostly in paramedics and surgical sub specialties while mild and moderate depression was more commonly reported by anesthesiologists, dentists and pathologists. The study also showed that people who had previous histories of depression, reported an increase in the severity of their symptoms as compared to those with no previous histories. CONCLUSIONS:COVID-19 pandemic has created fear and uncertainty. The health care workers and other front line workers who are at a greater risk of exposure and contraction of COVID-19 are subject to extensive physical and psychological trauma. The purpose of this study is to highlight the intensity and incidence of depression, anxiety and insomnia in health care personnel and to emphasize the need to support the mental health of these front line workers.
PL
WSTĘP: Zakażenie koronawirusem (COVID-19) zostało po raz pierwszy zgłoszone w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. WHO ogłosiła globalną pandemię. Istnieje 77,8 miliona zgłoszonych przypadków i 1,7 miliona zgonów z powodu COVID-19 na świecie w momencie pisania tego artykułu. Główne objawy COVID-19 to gorączka, kaszel, zmęczenie, duszność, ból gardła, bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Spowodowało to zwiększony wpływ psychologiczny na społeczeństwo, szczególnie wśród personelu medycznego. Celem autorów była ocena częstości występowania depresji, lęku i bezsenności wśród personelu medycznego po wybuchu pandemii COVID-19. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono metodą ankietowania. Kwestionariusz został udostępniony za pośrednictwem wiadomości e-mail i portali społecznościowych. Zastosowanymi instrumentami badawczymi były PHQ9 dla depresji, GAD7 dla lęku i indeks nasilenia bezsenności dla bezsenności. Dane zbierano od kwietnia 2020 r. do października 2020 r. WYNIKI: Dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania IBM SPSS w wersji 26.0. Wielkość próby wynosiła 312. Łącznie 26 (39,25%) respondentów było stanu wolnego, 169 (52,64%) mężczyzn, 158 (49,2%) było w wieku od 20 do 29 lat, 151 (47,04%) badanych było lekarzami, a 22 (6,8%) pielęgniarkami. Wpływ psychologiczny był znacznie większy u ratowników medycznych i pielęgniarek. Poważny wpływ psychologiczny wystąpił u 24 (7,34%) pracowników medycznych. Badanie wykazało ciężką depresję, głównie wśród ratowników medycznych i specjalistów chirurgii, podczas gdy łagodną i umiarkowaną depresję wykazano u anestezjologów, dentystów i patologów. Badanie wykazało również, że osoby, które miały w przeszłości wywiad depresyjny wykazują wzrost nasilenia objawów w porównaniu z osobami bez obciążeń depresyjnych. WNIOSKI: Pandemia COVID-19 wywołała strach i niepewność. Pracownicy służby zdrowia będący na pierwszej linii, którzy są bardziej narażeni na zakażenie COVID-19, doznają intensywniejszych urazów w sferze psychofizycznej. Celem badania było podkreślenie intensywności i częstości występowania depresji, lęku i bezsenności wśród personelu medycznego oraz podkreślenie potrzeby wspierania zdrowia psychicznego pracowników z pierwszej linii.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

1-10

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-62c98515-2380-4c11-a028-16f49f384240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.