PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 13-17
Article title

Zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu jako objaw chorób systemowych

Content
Title variants
EN
Disorders of the balance system and hearing organ as symptoms of systemic diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy była retrospektywna analiza pacjentów z zaburzeniami układu równowagi i/lub narządu słuchu w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Spośród 1208 chorych, w tym 727 kobiet i 481 mężczyzn, hospitalizowanych w latach 2009-2010 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych USK im. WAM w Łodzi, u których rozpoznano zaburzenia układu równowagi, szumy uszne i/lub uszkodzenie słuchu, losowo wybrano 300 przypadków – 182 kobiety w wieku 20-85 lat i 118 mężczyzn w wieku 17-90 lat. U każdego pacjenta zebrano szczegółowo wywiad, wykonano badania otorynolaryngologiczne i otoneurologiczne, audiometrie tonalną, słowną i impedancyjną, próby nadprogowe (SISI, TDT), ocenę natężenia i częstotliwości szumu, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR), badanie wideonystagmograficzne (ocena śledzenia ciągłego i kaskadowego, oczopląsu wywołanego bodźcem położeniowym, określanym w pięciu pozycjach wg Nylena, ocena oczopląsu wywołanego bodźcem termicznym w teście dwukalorycznym wg Fitzgeralda-Hallpike’a) oraz dodatkowe badania obrazowe głowy i/lub szyjnego odcinka kręgosłupa, w tym badanie USG tętnic doczaszkowych, a także rutynowe badania laboratoryjne. Spośród chorób ogólnoustrojowych najczęściej u obu płci występowały choroby układu krążenia (kobiety – 41,76%, mężczyźni – 44,91%, łącznie 43%). Choroby endokrynologiczne stanowiły drugą co do częstości występowania grupę (20,67%) i częściej występowały u kobiet (28,02%) niż u mężczyzn (9,32%). Choroby neurologiczne stwierdzono w 8,33% przypadków, w tym u 10,44% kobiet i u 5,08% mężczyzn, a nowotwory złośliwe w 4,3% przypadków. Najrzadziej obserwowano choroby autoimmunologiczne – 2,33%. Wielu chorobom ogólnoustrojowym towarzyszyły jednoczesne zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu. Każdy lekarz, a szczególnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, szumów i pogorszenia słuchu w przebiegu chorób ogólnoustrojowych.
EN
The study aimed at the retrospective analysis of the patients with disorders of the balance system and/or hearing organ in the course of systemic diseases. Among 1,208 patients (727 women and 481 men) who were hospitalised in the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology with Audiological and Phoniatric Units at Military Medical Academy University Clinical Hospital in Lodz within the years 2009-2010 and revealed disorders of the balance system, tinnitus and/or hearing impairment, 300 case histories were chosen randomly, including 182 women aged 20-85 and 118 men aged 17-90 Each patient underwent a detailed interview, otorhinolaryngological and otoneurological examination, tonal, verbal and impedance audiometry, suprathreshold audiometric tests (SISI, TDT), tinnitus intensity and frequency evaluation, auditory brainstem response (ABR), videonystagmography (pendulum tracking, positional nystagmus described in five positions by Nylen, evaluation of nystagmus provoked by a thermal stimulation in Fitzgerald-Hallpike bicaloric testing), additionalimaging studies of the head and/or cervical spine, including cranial arteries ultrasonography and routine laboratory tests. Among all the systemic diseases the diseases of the balance system were most common in both sexes (women – 41.76%, men – 44.91%, 43% altogether). Endocrine diseases were the second most often disorders (20.67%) and occurred more often in women (28.02%) than in men (9.32%). Neurological diseases were present in 8.33% of the cases (women – 10.44%, men – 5.08%). Malignant neoplasms were found in 4.3% of the cases, whereas autoimmune diseases occurred highly infrequently (2.33%). A number of the systemic diseases was accompanied by concomitant disorders of the balance system and hearing organ. Every physician, particularly GP, should take into consideration possible vertigo, tinnitus and hearing deterioration in the course of the systemic diseases.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
13-17
Physical description
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi
References
 • 1. Narożny W., Pierchała K.: Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – stan obecny i spojrzenie w przyszłość. W: Narożny W., Prusiński A. (red.): Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Termedia, Poznań 2010.
 • 2. Neuhauser H.K., Lempert T.: Vertigo: epidemiologic aspects. Semin. Neurol. 2009; 29: 473-481.
 • 3. Fabijańska A., Rogowski M., Bartnik G., Skarżyński H.: The epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. Proceedings of the 6th Tinnitus Seminar, Cambridge 1999: 569-571.
 • 4. Januszewicz A., Prejbisz A.: Nadciśnienie tętnicze. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 • 5. Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak H.: Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. W: Narożny W., Prusiński A. (red.): Farmakoterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Termedia, Poznań 2010.
 • 6. Kurnatowski P.: Zawroty głowy w chorobach ogólnoustrojowych. W: Janczewski G., Latkowski B. (red.): Otoneurologia. Bel Corp, Warszawa 1998.
 • 7. Sieradzki J.: Cukrzyca i zespół metaboliczny. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 • 8. Kaźmierczak H., Doroszewska G.: Metabolic disorders in vertigo, tinnitus, and hearing loss. Int. Tinnitus J. 2001; 7: 54-58.
 • 9. Jarząb B., Lewiński A., Płaczkiewicz-Jankowska E.: Choroby tarczycy. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
 • 10. Nowak K., Banaszewski J., Dąbrowski P. i wsp.: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych. Otolaryngol. Pol. 2002; 56: 213-216.
 • 11. Santos K.T, Dias N.H., Mazeto G.M. i wsp.: Audiologic evaluation in patients with acquired hypothyroidism. Braz. J. Otorhinolaryngologia 2010; 76: 478-488.
 • 12. Obrębowski A.: Zaburzenia słuchu w schorzeniach pozaotolaryngologicznych. W: Pruszewicz A., Obrębowski A. (red.): Audiologia kliniczna – zarys. UM, Poznań 2010.
 • 13. Yin M., Ishikawa K., Wong W.H., Shibata Y.: A clinical epidemiological study in 2169 patients with vertigo. Auris Nasus Larynx 2009; 36: 56-63.
 • 14. Chorąży M., Drozdowski W., Budlewski T., Rogowski F.: Zaburzenia perfuzji mózgowej u pacjentów z zawrotami głowy – badania techniką SPECT. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 439-444.
 • 15. Aragones J.M., Fortes-Rego J., Fuste J., Cardozo A.: Migraine: an alternative in the diagnosis of unclassified vertigo. Headache 1993; 33: 125-128.
 • 16. Przewoźny T.: Zaburzenia słuchu w udarze mózgu. Otorynolaryngol. Przegl. Klin. 2007; 6: 7-15.
 • 17. Raglan E., Murdin L., Agrup C. i wsp.: Materiały zjazdowe XV Sympozjum IAPA 2010 w Krakowie: Structured Session VII „Audiovestibular manifestation of systemic disease”. Otorynolaryngologia 2010; supl.: 9.
 • 18. Prusiński A.: Zawroty głowy w zespołach lękowych, konwersyjnych i zaburzeniach nastroju (psychogenne zawroty głowy). W: Obrębowski A. (red.): Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy. UM, Poznań 2010.
 • 19. Gryczyńska D.: Psychogenne zaburzenia słuchu. W: Śliwińska- Kowalska M. (red.): Audiologia kliniczna. Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź 2005.
 • 20. Jaworska M., Gawron W., Słociak M. i wsp.: Ocena słuchu i równowagi u dzieci leczonych dużymi dawkami cytostatyków z następowym przeszczepem szpiku kostnego. Otorynolaryngologia 2006; 5: 135-139.
 • 21. Pośpiech L., Dziewiszek W., Bochnia M.: Ototoksyczność substancji chemicznych i leków. W: Śliwińska-Kowalska M. (red.): Audiologia kliniczna. Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-61660241-f983-45ae-b99b-6e96d66f7730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.