PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 66-75
Article title

Trauma okresu rozwojowego jako czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych. Część I. Rozpowszechnienie zjawiska, problemy metodologiczne w badaniach naukowych

Content
Title variants
EN
Early trauma as a risk factor for future psychotic disorder. Part I. Prevalence and methodological problems in research
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Biopsychosocial model of psychotic disorders accounts for the role of extrabiological environmental factors in their development. Early trauma (ET) is often viewed as a potential psychosocial risk factor for future development of psychosis. Prevalence of events considered as ET in general population is estimated at 4-30%, while among persons with mental disorders the phenomenon may concern even up to 50% of examinees. Research of rozcorrelations between ET with psychosis is fraught with several methodological problems. One of them is lack of precise and consistent definition of ET. Furthermore, sources of data and ways of their collection are also inconsistent (data from reports of appropriate agencies, past history and questionnaires obtained from the examinees). Studies dealing with the subject often lack control groups or their selection is inadequate, they do not provide for the so-called distracting factors in final statistical analyses. There are not enough prospective studies. The issue of diagnostic difficulties is also highlighted. Authors frequently do not specify the type, clinical phase or severity of psychotic disorders in examined subjects. Disorders possibly associated with ET experience require an indepth differentiation with post-traumatic stress with dissociation disorders. Problems discussed here greatly delimit reaching of unambiguous conclusions and even may preclude a meta-analysis of hitherto performed studies. In some authors’ opinion, it is necessary to mark off a new category of psychotic disorders, i.e. post-traumatic psychosis. Typical features would be: trauma-associated content of symptoms (particularly auditory hallucinations), fluctuating depressive symptoms with suicidal ideation, abuse of psychoactive substances, poor effects of pharmacological treatment and favourable response to cognitive-behavioural therapy.
PL
Model biopsychospołeczny zaburzeń psychotycznych uwzględnia rolę pozabiologicznych czynników środowiskowych w ich powstawaniu. Jako potencjalny czynnik psychospołeczny rozwoju psychoz postrzegane jest między innymi zjawisko tzw. wczesnej traumy (WT). Rozpowszechnienie wydarzeń ocenianych jako WT szacuje się w granicach od 4 do niemal 30% w populacjach ogólnych. W populacji chorych psychicznie zjawisko to może dotyczyć nawet połowy badanych. Badaniu związku WT z psychozą towarzyszą liczne problemy metodologiczne. Jednym z nich jest brak precyzyjnych i jednolitych definicji WT. Niejednolite są również źródła i sposoby uzyskiwania danych (dane z raportów odpowiednich służb, wywiady lub kwestionariusze uzyskiwane od badanych). Prace dotyczące problemu cechuje także brak lub nieprawidłowy dobór grup kontrolnych oraz brak uwzględniania w analizach statystycznych tzw. czynników zakłócających. Zbyt mała jest liczba badań o charakterze prospektywnym. Podnoszony jest także problem obecności w badaniach trudności diagnostycznych. Autorzy często nie określają rodzaju, fazy przebiegu ani stopnia nasilenia zaburzeń psychotycznych u badanych osób. Zaburzenia potencjalnie związane z przeżyciem WT wymagają wnikliwego różnicowania z zaburzeniem stresowym pourazowym oraz z zaburzeniami dysocjacyjnymi. Opisane problemy w znacznym stopniu ograniczają możliwość uzyskania jednoznacznych wniosków i wręcz uniemożliwiają przeprowadzenie metaanalizy dotychczasowych badań. Część autorów uważa, że konieczne jest wyodrębnienie nowej kategorii zaburzeń psychotycznych - tzw. „psychozy potraumatycznej". Jej cechami charakterystycznymi mają być nawiązanie w treści objawów (zwłaszcza halucynacji słuchowych) do doznanego urazu, podlegające fluktuacjom objawy depresyjne z myślami samobójczymi, nadużywanie środków psychoaktywnych, a także słabe efekty leczenia farmakologicznego oraz dobra odpowiedź na terapię poznawczo-behawioralną.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
66-75
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Read J., Perry B.D., Moskowitz A., Connolly J.: The contribution of early traumatic events to schizophrenia in some patients: a traumagenic neurodevelopmental model. Psychiatry 2001; 64: 319-345.
 • 2. Myin-Germeys I., Krabbendam L., Delespaul P.A., van Os J.: Do life events have their effect on psychosis by influencing the emotional reactivity to daily life stress? Psychol. Med. 2003; 33: 327-333.
 • 3. Collip D., Myin-Germeys I., van Os J.: Does the concept of "sensitization" provide a plausible mechanism for the putative link between the environment and schizophrenia? Schizophr. Bull. 2008; 34: 220-225.
 • 4. Garner B., Pariante C.M., Wood S.J. i wsp.: Pituitary volume predicts future transition to psychosis in individuals at ultra-high risk of developing psychosis. Biol. Psychiatry 2005; 58: 417-423.
 • 5. Read J., Agar K., Argyle N., Aderhold V.: Sexual and physical abuse during childhood and adulthood as predictors of hallucinations, delusions and thought disorder. Psychol. Psychother. 2003; 76: 1-22.
 • 6. Janssen I., Krabbendam L., Bak M. i wsp.: Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences. Acta Psy- chiatr. Scand. 2004; 109: 38-45.
 • 7. Bebbington P.E., Bhugra D., Brugha T. i wsp.: Psychosis, victimisation and childhood disadvantage: evidence from the second British National Survey of Psychiatric Morbidity. Br. J. Psychiatry 2004; 185: 220-226.
 • 8. Whitfield C.L., Dube S.R., Felitti V.J., Anda R.F.: Adverse childhood experiences and hallucinations. Child Abuse Negl. 2005; 29: 797-810.
 • 9. Spauwen J., Krabbendam L., Lieb R. i wsp.: Impact of psychological trauma on the development of psychotic symptoms: relationship with psychosis proneness. Br. J. Psychiatry 2006; 188: 527-533.
 • 10. May-Chahal C., Cawson P.: Measuring child maltreatment in the United Kingdom: a study of the prevalence of child abuse and neglect. Child Abuse Negl. 2005; 29: 969-984.
 • 11. Theodore A.D., Chang J.J., RunyanD.K i wsp.: Epidemiologic features of the physical and sexual maltreatment of children in the Carolinas. Pediatrics 2005; 115: e331-e337.
 • 12. Johnson C.F.: Child maltreatment 2002: recognition, reporting and risk. Pediatr. Int. 2002; 44: 554-560.
 • 13. Sasal H.D.: Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006: 23-24.
 • 14. www.policja.pl/portal/pol/4/318/Przemoc_w_rodzinie.html
 • 15. Read J., van Os J., Morrison A.P., Ross CA.: Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Pychiatr. Scand. 2005; 112:330-350.
 • 16. Friedman S., Smith L., Fogel D. i wsp.: The incidence and influence of early traumatic life events in patients with panic disorder: a comparison with other psychiatric outpatients. J. Anxiety Disord. 2002; 16: 259-272.
 • 17. Safren S.A., Gershuny B.S., Marzol P. i wsp.: History of childhood abuse in panic disorder, social phobia, and generalized anxiety disorder. J. Nerv. Ment. Dis. 2002; 190: 453-456.
 • 18. Spataro J., Mullen P.E., Burgess P.M. i wsp.: Impact of child sexual abuse on mental health: prospective study in males and females. Br. J. Psychiatry 2004; 184: 416-421.
 • 19. Morgan C., Fisher H.: Environment and schizophrenia: environmental factors in schizophrenia: childhood trauma - a critical review. Schizophr. Bull. 2007; 33: 3-10.
 • 20. Cuervo-Lombard C., Jovenin N., Hedelin G. i wsp.: Autobiographical memory of adolescence and early adulthood events: an investigation in schizophrenia. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2007; 13: 335-343.
 • 21. Lindsay D.S., Wade K.A., Hunter MA, Read J.D.: Adults' memories of childhood: affect, knowing, and remembering. Memory 2004; 12: 27-43.
 • 22. Bendall S., Jackson H.J., Hulbert CA, McGorry ED.: Childhood trauma and psychotic disorders: a systematic, critical review of the evidence. Schizophr. Bull. 2008; 34: 568-579.
 • 23. Emslie G.J., Rosenfeld A.: Incest reported by children and adolescents hospitalized for severe psychiatric problems. Am. J. Psychiatry 1983; 140: 708-711.
 • 24. Haley G.M.T., Fine S., Marriage K.: Psychotic features in adolescents with major depression. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1988; 27: 489-493.
 • 25. Ross C.A., Heber S., Norton G.R., Anderson G.: Differences between multiple personality disorder and other diagnostic groups on structured interview. J. Nerv. Ment. Dis. 1989; 177: 487-491.
 • 26. Fink D., Golinkoff M.: MPD, borderline personality disorder and schizophrenia: a comparative study of clinical features. Dissociation 1990; 3: 127-134.
 • 27. Nurcombe B., Mitchell W., Begtrup R. i wsp.: Dissociative hallucinosis and allied conditions. W: Volkmar F. (red.): Psychoses and Pervasive Developmental Disorders in Childhood and Adolescence. American Psychiatric Press, Washington, DC 1996: 107-128.
 • 28. Wexler B.E., Lyons L., Lyons H., Mazure C.M.: Physical and sexual abuse during childhood and development of psychiatric illnesses during adulthood. J. Nerv. Ment. Dis. 1997; 185: 522-524.
 • 29. Friedman S., Harrison G.: Sexual histories, attitudes, and behavior of schizophrenic and "normal" women. Arch. Sex. Behav. 1984; 13: 555-567.
 • 30. Nettelbladt P., SvenssonC., Serin U.: Background factors in patients with schizoaffective disorder as compared with patients with diabetes and healthy individuals. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1996; 246: 213-218.
 • 31. Garety P.A., Kuipers E., Fowler D. i wsp.: A cognitive model of the positive symptoms of psychosis. Psychol. Med. 2001; 31: 189-195.
 • 32. Scheller-Gilkey G., Moynes K., Cooper I. i wsp.: Early life stress and PTSD symptoms in patients with comorbid schizophrenia and substance abuse. Schizophr. Res. 2004; 69: 167-174.
 • 33. Muenzenmaier K., CastilleD., Shelley A.: Comorbid PTSD and schizophrenia. Psychiatr. Ann. 2005; 35: 51-56.
 • 34. Ross C.A., Miller S.D., Reagor P i wsp.: Schneiderian symptoms in multiple personality disorder and schizophrenia. Compr. Psychiatry 1990; 31: 111-118.
 • 35. Honig A., Romme M.A., Ensink B.J. i wsp.: Auditory hallucinations: a comparison between patients and nonpa-tients. J. Nerv. Ment. Dis. 1998; 186: 646-651.
 • 36. Ross C.A.: Schizophrenia: Innovations in Diagnosis and Treatment. The Haworth Press, New York 2005.
 • 37. Ellason J.W., Ross C.A.: Positive and negative symptoms in dissociative identity disorder and schizophrenia: a comparative analysis. J. Nerv. Ment. Dis. 1995; 183: 236-241.
 • 38. Tutkun H., Sar V, Yargic. L.I. i wsp.: Frequency of dissociative disorders among psychiatric inpatients in a Turkish University Clinic. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 800-805.
 • 39. Schäfer I., Harfst T., Aderhold V i wsp.: Childhood trauma and dissociation in female patients with schizophrenia spectrum disorders: an exploratory study. J. Nerv. Ment. Dis. 2006; 194: 135-138.
 • 40. Hammersley P., Dias A., Todd G. i wsp.: Childhood trauma and hallucinations in bipolar affective disorder: preliminary investigation. Br. J. Psychiatry 2003; 182: 543-547.
 • 41. Hlastala S.A., McClellan J.: Phenomenology and diagnostic stability of youths with atypical psychotic symptoms. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2005; 15: 497-509.
 • 42. Kingdon D.G., Turkington D.: Cognitive Therapy of Schizophrenia. The Guilford Press, New York 2004.
 • 43. Morrison A., Read J., Turkington D.: Trauma and psychosis: theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 327-329.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6153bad8-c5d2-45bd-8fa6-d20f619af5b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.