PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 5 | 294–302
Article title

Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C

Content
Title variants
EN
Sociodemographic factors affecting level of knowledge on transmission of infection not related to medical procedure among patients with hepatitis C
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WPROWADZENIE Lęk przed zakażeniem się wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) typu C przez członków rodziny i inne osoby z otoczenia ogranicza kontakty społeczne i wpływa niekorzystnie na jakość życia chorych. CEL PRACY Celem niniejszej pracy była ocena jakości życia związanej z funkcjonowaniem społecznym oraz stanu wiedzy pacjentów z WZW typu C na temat dróg szerzenia się zakażenia. MATERIAŁ I METODA Badaniem objęto 200 dorosłych pacjentów (w tym 108 kobiet) z WZW typu C leczonych w poradniach hepatologicznych w Chorzowie oraz w Bytomiu w 2011 r. Wiedzę chorych na temat dróg szerzenia się zakażenia oceniano na podstawie autorskiej ankiety, natomiast do oceny jakości życia wykorzystano pytania z kwestionariusza Światowej Organizacji Zdrowia – Jakość Życia (WHOQOL). WYNIKI Wiedzę o braku możliwości przeniesienia zakażenia WZW typu C poprzez spożywanie płynów z tego samego naczynia posiadało 80% mężczyzn i 70% kobiet; 62% kobiet i 60% mężczyzn wiedziało o ryzyku zakażenia związanym ze stosunkiem seksualnym. Mężczyźni częściej niż kobiety (58% vs. 51%) nie wiedzieli, że zakażenie może nastąpić drogą wertykalną. Poziom wiedzy w znacznym stopniu był związany z jej poszukiwaniem. 61% badanych uważało, że choroba nie ogranicza ich kontaktów społecznych; 41% kobiet i 30% mężczyzn często doświadczało negatywnych odczuć, takich jak lęk, depresja, rozpacz i przygnębienie; 13% respondentów obu płci zadeklarowało, że wcale nie są gotowi do podjęcia pracy, a brak zadowolenia ze swojej wydolności w życiu codziennym wyraziło odpowiednio 17% kobiet i 11% mężczyzn. Brak wiedzy o tym, że zakażenie nie szerzy się poprzez stosowanie wspólnych naczyń, ograniczał kontakty społeczne (44,9% vs. 35,5%, p = 0,08). WNIOSKI 1. Niski poziom wiedzy chorych z WZW typu C na temat dróg szerzenia się zarażenia może ograniczać ich kontakty społeczne i upośledzać funkcjonowania w rodzinie, a przez to obniżać jakość ich życia. 2. Samodzielne poszukiwanie wiedzy na temat choroby jest uwarunkowane poziomem wykształcenia. Zwiększenie wiedzy w populacji pacjentów chorujących na WZW typu C wymaga poszerzenia systemu edukacji zdrowotnej.
EN
INTRODUCTION The fear of transmitting viral hepatitis C infection to family members and others can restrict social relations and adversely affect the quality of life related to the social functioning of patients with HCV. AIM The aim of this study was to analyze the level of knowledge of patients with hepatitis C about the ways of HCV transmission as well as to estimate the patient’s quality of life associated with family, social and work functions. MATERIALS AND METHODS Two hundred patients with HCV (108 women) treated in hepatological outpatients clinics in Chorzow and Bytom in 2011 were enrolled in the study. The patients knowledge on the ways of HCV transmission were evaluated using the authors' questionnaire. The quality of life was assessed using questions from the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) questionnaire. RESULTS 80% of men and 70% women have the knowledge that transmission of HCV infection by consuming fluids from the same dish is not possible. 62% of women and 60% of men were aware that HCV is the sexually transmitted infection. More often men than women (58% vs. 51%) did not have knowledge on vertical infection transmission. The level of knowledge on infection transmission was significantly associated with the search for information. 61% of respondents thought that the disease does not limit their social relations, despite the fact that 41% of women and 30% of men often experienced negative feelings, such as anxiety, depression, despair and sadness. 13% of respondents declared that are not able to work, and 17% of women and 11% of men expressed dissatisfaction from their efficiency in everyday life. Social contacts were limited by the lack of knowledge that transmission of HCV of infection by the use of the same dishes is not possible (44.9% vs. 35.5%, p = 0.08). CONCLUSIONS 1. The low level of knowledge among patients with hepatitis C concerning HCV infection transmission may limit social contacts and impair family functioning as well as decrease their quality of life. 2. The self-search of information about the disease is related to education level. The increase in knowledge level in the population of patients with hepatitis C requires health education system development in this aspect.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
5
Pages
294–302
Physical description
Contributors
 • Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18 40-752 Katowice tel./fax +48 32 252 60 91
References
 • 1. Mindikoglu A., Miller R. Hepatitis C in the Elderly: Epidemiology, natural history and treatment. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2009; 7: 123–128.
 • 2. Villena E.Z. Transmission routes of hepatitis C virus infection. Ann. Hepatol. 2006; 5: 12–14.
 • 3. Czarkowski M., Cielebąk E., Kondej B., Ewa Staszewska. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2011 roku. Meldunek PZH biuletyn roczny za rok 2011: 102.
 • 4. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Rocz. 7: 90–100.
 • 5. Norden L., Saxon L., Kaberg M., Kall K., Franck J., Lidman C. Knowledge of status and assessment of personal health consequences with hepatitis C are not enough to change risk behaviour among injecting drug users in Stockholm County, Sweden. Scand. J. Infect. Dis. 2009; 41: 727–734.
 • 6. Krauskopf K., McGinn T.G., Federman A.D. i wsp. HIV and HCV health beliefs in an innercity community. J. Viral. Hepat. 2011; 18: 785–791.
 • 7. Czepiel J., Biesiada G., Mach T. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 1–6.
 • 8. Chlabicz S., Rogowska-Szadkowska D., Sokołowska M. i wsp. Wykrywanie HCV wśród osób zgłaszających się do punktu anonimowego testowania zakażenia HIV. Prz. Epidemiol. 2005; 59: 21–29.
 • 9. Aniszewska M., Kowalik-Mikołajewska B., Pokorska-Lis M., Pawełczyk A., Radkowski M., Cianciara J. Zakażenie wertykalne HCV – ocena częstości i przebiegu zakażenia u dzieci. Prz. Epidemiol. 2007; 61: 7–15.
 • 10. Denniston M.M., Klevens R.M., McQuillan G.M., Jiles R.B. Awareness of infection, knowledge of hepatitis C, and medical follow-up among individuals testing positive for hepatits C: national health and nutrition examination survey 2001–2008. Hepatology 2012; 55: 1652–1661.
 • 11. Kałucki K. Wiedza na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby. Raport z badania TNSOBOP 2007, H28ACPO6a/11.
 • 12. McDonald S.A., Hutchinson S.J., Palmateer N.E. i wsp. Decrease in health quality of life associated with awarness of hepatitis C virus infection among people who inject drugs In Scotland. J. Hepatol. 2013; 58(3): 460–466. doi: 10.1016/j.jhep.2012.11.004.
 • 13. Alves G.A., Baldessar M.Z., Pereira G.W., Kuehlkamp V.M., Hilzendeger C., da Silva J. Quality of life of patients with hepatitis C. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2012; 45: 553–557.
 • 14. Hassan S.G., El-Ghitany E.M., El-Sheikh W. Knowledge, attitude and lifestyle changes among chronic hepatitis C patients in Alexandria, Egypt: A fear-appeal intervention. J. Am. Sci. 2012; 8: 73–79.
 • 15. Franek G., Chłopecka H., Cabaj M., Cierpiał I. Ocena stanu wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród nosicieli i chorych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska 2005; 60: 463–466.
 • 16. Balfour L., Kowal J., Corace K.M., Tasca G.A., Krysanski V., Cooper C.L., Garber G. Increasing public awareness about hepatitis C: development and validation of the brie hepatitis C knowledge scale. Scand. J. Caring Sci. 2009; 23: 801–808.
 • 17. Surjadi M., Torruellas C., Ayala C., Yee Jr. H.F., Khalili M. Formal patient education improves patient knowledge of hepatitis C in vulnerable populations. Dig. Dis. Sci. 2011; 56: 213–219.
 • 18. Soto-Salgado M., Suarez E., Ortiz A.P. i wsp. Knowledge of viral hepatitis among Puerto Rican adults: Implications for prevention. J. Comm. Health. 2011; 36: 565–573.
 • 19. Jokhio A.K., Bhatti T.A., Memon S.M. Knowledge, attitudes and practices of barbers about hepatitis B and C transmission in Hyderabad, Pakistan. EMHJ 2010; 16: 1079–1084.
 • 20. Guirgis M., Yan K., Bu M.Y., Zekry A. General practitioners’ knowledge and management of viral hepatitis in the migrant population. Intern. Med. J. 2011; 7: 497–504.
 • 21. Cox J., Graves L., Tremblay C., Stephenson R., Lambert-Lanning A., Steben M. Knowledge, attitudes and behaviours associated with the provision of hepatitis C care by Canadian family physicians. J. Viral. Hepat. 2011; 18: 332–340.
 • 22. Stańczak J., Komorowska U., Tobolewska E., Majchrzak M. Współczesna diagnostyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Diagn. Lab. 2005: 41.
 • 23. Younossi Z.M, Boparai N, Price L.L., Kiwi M.L., McCormick M., Guyatt G. Health-related quality of life in chronic liver disease: the impact of type and severity of disease. Am. J. Gastroenterol. 2001, 96: 2199–205.
 • 24. Hussain K.B., Fontana R.J., Moyer C.A., Su G.L., Sneed-Pee N., Lok A.S. Comorbid illness is an important determinant of health-related quality of life in patients with chronic hepatitis C. Am. J. Gastroenterol. 2001; 96: 2737–2744.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-60f5fc15-c693-4275-b93d-c6771342d896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.