PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 46-62
Article title

Proaktywność jako zasób trzeźwego życia

Authors
Content
Title variants
EN
Proactive coping as a resource of sober life
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Taking the salutogenetic orientation as a way of research, which is typical of the positive health psychology, researchers were seeking personality conditions of sober life. Resource of the effective coping, health and satisfaction with your own life is the proactive coping ability. Possessing this ability should protect one from risky engagement on alcohol use. Series of studies were effectuated and they proved that proactive coping is a resource of sober life. The preventive coping especially protects one from risky drinking behavior. As the problematical engagement on alcohol use deepens, the proactive coping ability deteriorates. An important mediation function in the protective mechanism of the preventive coping on the risky engagement on alcohol use has a satisfaction with own life and motivation on drinking. Proactivity helps in satisfaction with own life, which does not encourage risky alcohol drinking and what follows, prevents addiction.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
46-62
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
References
 • Aspinwall, L. G., Taylor, S. E. (1997). A stitch in time: Self-regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121, 417-436.
 • Baumeister, R. F. , Heatherton, T. F. , Tice, D. M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Bobrowski, K. (2002). Poczucie koherencji oraz inne zasoby odpornościowe a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania, 15, 221-239.
 • Britton, P. C. (2004). The relation of coping strategies to alcohol consumption and alcohol – related consequences in a college sample. Addiction Research and Theory, 12, 2, 103-114.
 • Cekiera, C. (1985). Toksykomania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Cierpiałkowska, L. (2006). Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu). W: L. Cierpiałkowska (red.) Oblicza współczesnych uzależnień (s. 17-41). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Cooper, M. L. (1994). Motivations for alcohol use among adolescents: Development and validation of a four-factor model. Psychological Assessment, 6, 117-128.
 • Cooper, M. L., Russell, M., George, W. H. (1988). Coping, expectancies, and alcohol abuse: A test of social learning formulations. Journal of Abnormal Psychology, 97, 2, 218-230.
 • Cooper, M. L., Russell, M., Skinner, J. B., Frone, M. R., Muclar, P. (1992). Stress and alcohol use: Moderating effects of gender, coping, and alcohol expectancies. Journal of Abnormal Psychology, 101, 1, 139-152.
 • Gaś, Z. B. (1998). Psychoprofilaktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS .
 • Giancola, P. R., Shoal, G. D., Mezzich, A. C. (2001). Constructive thinking, executive functioning, antisocial behavior, and drug use involvement in adolescent females with a substance use disorder. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 9, 2, 215-227.
 • Glindemann, K. E., Geller, E. S., Fortney, J. N. (1999). Self-esteem and alcohol consumption: A study of college drinking behavior in a naturalistic setting. Journal of Alcohol and Drug Education, 45, 1, 60-71.
 • Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, D., Fiksenbaum, L., Taubert, S. (1999). The Proactive Coping Inventory. A multidimensional research instrument. Paper presented at the 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cracow, Poland (dostępne on-line: userpage.fu-berlin.de/~health/ poland.htm).
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Labouvie, E. , Bates, M. E. (2002). Reasons for alcohol use in young adulthood: Validation of a three-dimensional measure. Journal of Studies on Alcohol, 63, 145-155.
 • Leonard, K. E., Blane, H. T. (red.) (2003). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Makowska, Z., Merecz, D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga: GH Q-12 i GH Q-28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GH Q-12 i GH Q-28. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
 • Mayer, J., Filstead, W. J. (1979). The Adolescent Alcohol Involvement Scale: An instrument for measuring adolescent use and misuse of alcohol. Journal of Studies on Alcohol, 40, 291-300.
 • Mellibruda, J. (1997). Psycho-bio-społeczny model uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 28, 3, 277-306.
 • Miasto, S. A., Carey, K. B., Bradizza, C. M. (2003). Społeczna teoria uczenia się. W: K. E . L eonard, H. T. Blane (red.) Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych (s. 133-208). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Newcomb, M. D., Bentler, P. M., Collins, C. (1986). Alcohol use and dissatisfaction with self and life: a longitudinal analysis of young adults. The Journal of Drug Issues, 16, 479-494.
 • Newcomb, M. D., Harlow, L. L. (1986). Life events and substance use among adolescents: mediating effects of perceived loss of control and meaninglessness in life. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 564-577.
 • O’Connor, R. M., Colder, C. R. (2005). Predicting alcohol patterns in first-year college students through motivational systems and reasons for drinking. Psychology of Addictive Behaviors, 19, 10-20.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Ostaszewski, K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Park, C. L., Levenson, M. R. (2002). Drinking to cope among college students: Prevalence, problems and coping processes. Journal of Study on Alcohol, 63, 7, 486-497.
 • Pasikowski, T., Sęk, H., Greenglass, E., Taubert, S. (2002). The proactive coping inventory – Polish adaptation. Polish Psychological Bulletin, 33, 41-46.
 • Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.) Podstawy psychologii zdrowia (s. 103-141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Poprawa, R. (2003). Zasoby radzenia sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia od alkoholu. W: R. Derbis (red.) Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka (s. 219-239). Częstochowa: Wydawnictwo WSP .
 • Poprawa, R. (2006a). Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży. W: B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.) Wokół jakości życia. Studia psychologiczne (s. 49-68). Wrocław: Wydawnictwo „Jakopol”.
 • Poprawa, R. (2006b). Analiza roli motywów picia w ryzyku uzależniania się od alkoholu. W: T. Pasikowski, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria (s. 129-140). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Poprawa, R. (2007). Umiejętności proaktywnego radzenia sobie ze stresem a stopień zaangażowania w używanie alkoholu. W: M. Plopa (red.) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania (t. 2, s. 363-382). Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Poprawa, R. (2008a). Skala Używania Alkoholu. Podręcznik oceny psychometrycznej narzędzia i interpretacji wyników. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (maszynopis niepublikowany).
 • Poprawa, R. (2008b). Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie i szczęścia człowieka. W: I. Heszen, J. Życińska (red.) Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 103-121). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Poprawa, R. (2009). Samoocena zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka problematycznego angażowania się w używanie alkoholu. W: H. Wrona-Polańska, J. M astalski (red.) Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pulkkinen, L. (1985). Palenie i picie wśród młodzieży – studium longitudinalne. Przegląd Psychologiczny, 28, 3, 645-666.
 • Schwarzer, R., Taubert, S. (1999). Radzenie sobie ze stresem: Wymiary i procesy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 17, 72-92.
 • Schwarzer, R., Taubert, S. (2002). Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: Proactive coping. W: E. Frydenberg (red.) Beyond coping: Meeting gools, visions and challenges (s. 19-35). London: Oxford University Press.
 • Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCHOL AR.
 • Sęk, H., Pasikowski, T. (2003). Proaktywne radzenie sobie ze stresem życiowym a subiektywne wskaźniki zdrowia. Studia Psychologiczne, 41, 105-126.
 • Wills, T. A. (1994). Self-esteem and perceived control in adolescent substance use: Comparative tests in concurrent and prospective analyses. Psychology of Addictive Behaviors, 8, 4, 223-234.
 • Wills, T. A., Sandy, J. M., Yaeger, A. M. (2001). Time perspective and early – onset substance use: A model based on stress – coping theory. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 2, 118-125.
 • Wills, T. A., Walker, C., Mendoza, D., Ainette, M. G. (2006). Behavioral and emotional self-control: Relations to substance use in sample of middle and high school students. Psychology of Addictive Behaviors, 20, 3, 265-278.
 • Ziarko, M. (2006). O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. W: L. Cierpiałkowska (red.) Oblicza współczesnych uzależnień (s. 227-246). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-60b827f7-f71b-4037-9007-700bed625e33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.