PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 57 | 203–216
Article title

Rekomendacje dotyczące badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego u płodów i noworodków

Content
Title variants
EN
Recommendations regarding imaging of the central nervous system in fetuses and neonates
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An abnormal presentation of the central nervous system in a fetus during a screening examination is an indication for extended diagnosis, the aim of which is to explain the
character of such an anomaly (a congenital defect, destructive effect of intrauterine infection or abnormality with reasons that are difficult to explain). Knowledge of normal development sequence of the fetal brain, which is discussed in this paper, is the basis for correct interpretation of imaging findings. Together with the increase in survival of
preterm neonates, a high risk of early brain damage is still a problem in this extremely
immature population. Therefore, imaging examinations become necessary. The paper presents intrauterine and postnatal risk factors of early brain damage as well as classification of such lesions, of hemorrhagic and hypoxic-ischemic etiology. The diagnosis of
the cerebellum damage, which is currently believed to be a significant cause of autism, is emphasized. The evolution of lesions over time is also presented. Moreover, the elements of diagnosis important for prognosis are stressed. The standards of imaging examinations of the central nervous system include the schedule of ultrasound examinations and provide indications for extended diagnosis with the use of magnetic resonance imaging.
PL
Nieprawidłowy obraz ośrodkowego układu nerwowego płodu w badaniu przesiewowym
jest wskazaniem do poszerzenia diagnostyki prenatalnej celem ustalenia charakteru tej nieprawidłowości (wada rozwojowa, efekt destrukcyjny zakażenia wewnątrzmacicznego
czy też nieprawidłowość o trudnym do ustalenia pochodzeniu). Znajomość prawidłowej
sekwencji rozwojowej mózgu płodu, omówiona w pracy, jest podstawą właściwej interpretacji
badań obrazowych. Wraz ze stale zwiększającą się przeżywalnością noworodków urodzonych przedwcześnie problemem pozostaje wysokie ryzyko wczesnego uszkodzenia
mózgu w tej skrajnie niedojrzałej populacji, co powoduje konieczność jego oceny w badaniach obrazowych. W pracy omówiono wewnątrzmaciczne i pourodzeniowe czynniki
ryzyka wczesnych uszkodzeń mózgu oraz klasyfikację tych zmian, o etiologii krwotocznej
i niedokrwienno-niedotlenieniowej. Zwrócono uwagę na diagnostykę uszkodzeń
móżdżku, które obecnie są uważane za istotną przyczynę autyzmu. Przedstawiono ocenę
ewolucji zmian w czasie. Zwrócono uwagę na te elementy diagnostyki, które są ważne ze względu na ustalanie rokowania dla dziecka. W standardzie badań obrazowych ośrodkowego
układu nerwowego u noworodków zaprezentowano harmonogram badań ultrasonograficznych
oraz wskazania do rozszerzenia diagnostyki o badanie metodą rezonansu
magnetycznego.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
57
Pages
203–216
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Ment LR, Bada HS, Barnes P, Grant PE, Hirtz D, Papile LA et al.: Practice parameter: neuroimaging of the neonate: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2002; 58: 1726–1738.
 • 2. Helwich E: Co dziś uznajemy za sta ndard w diagnostyce neuroobrazowej noworodka? Ultrasonografia 2003; 3 (13): 78–82.
 • 3. Herman-Sucharska I, Bekiesińska-Figatowska M, Urbanik A: Fetal central nervous system malformations on MR images. Brain Dev 2009; 31: 185–199.
 • 4. de Laveaucoupet J, Bekiesińska-Figatowska M, Rutkowska M: Co wnosi rezonans magnetyczny (MR) do diagnostyki wad wrodzonych mózgu u płodu? Med Wieku Rozwoj 2011; 3: 376–384.
 • 5. Blaicher W, Bernaschek G, Deutinger J, Messerschmidt A, Schindler E, Prayer D: Fetal and early postnatal magnetic resonance imaging – is there a difference? J Perinat Med 2004; 32: 53–57.
 • 6. Alamo L, Beck-Popovic M, Gudinchet F, Meuli R: Congenital tumors: imaging when life just begins. Insights Imaging 2011; 2: 297–308.
 • 7. Bekiesińska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Duczkowska A, Jaczyńska R, Romaniuk-Doroszewska A, Brągoszewska H et al.: Prenatalne badanie MR jako metoda kontroli patologii płodu. Ginekol Pol 2013; 84: 436–443.
 • 8. Bekiesińska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Romaniuk-Doroszewska A, Duczkowska A, Duczkowski M, Szkudlińska-Pawlak S et al.: Brain development of the human fetus in magnetic resonance imaging. Med Wieku Rozwoj 2010; 14: 5–14.
 • 9. Szwałkiewicz-Warowicka E: Wady ośrodkowego układu nerwowego. In: Helwich E, Szwałkiewicz-Warowicka E (eds.): Ultrasonografia w neonatologii. MAKmed, Gdańsk 1997: 45–55.
 • 10. Euro-Peristat Project, Perinatal Health Report, 2008: www.europeristat. com.
 • 11. Helwich E, Rutkowska M, Szamotulska K, Adamska E, Sidor B: Czy spektrum krwawień około-dokomorowych u noworodków urodzonych przedwcześnie ulega zmianie z upływem lat? Porównanie dwóch kohort leczonych w latach 1998–2002 i 2005–2009. Med Wieku Rozwoj 2011; 15: 368–375.
 • 12. Larroque B, Marret S, Ancel P, Arnaud C, Marpeau L, Supernant K et al.; EPIPAGE Study Group: White matter damage and intraventricular hemorrhage in very preterm infants: the EPIPAGE study. J Pediatr 2003; 143: 477–483.
 • 13. Adamska E, Helwich E, Rudzińska-Chazan M, Kułakowska Z: Zawał krwotoczny przykomorowy u noworodków urodzonych przedwcześnie leczonych w oddziale intensywnej terapii – obserwacje własne. Med. Wieku Rozwoj 2000; 2 Suppl III: 73–79.
 • 14. McCarthy LK, Donoghue V, Murphy JF: Ultrasonically detectable cerebellar haemorrhage in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010; 96: F281–F285.
 • 15. Steinlin M: Cerebellar disorders in childhood: cognitive problems. Cerebellum 2008; 7: 607–610.
 • 16. Limperopoulos C: Extreme prematurity, cerebellar injury, and autism. Semin Pediatr Neurol 2010; 17: 25–29.
 • 17. Cabaj A, Bekiesińska-Figatowska M, Mądzik J: MRI patterns of hypoxic- ischemic brain injury in preterm and full term infants – classical and less common MR findings. Pol J Radiol 2012; 77: 71–76.
 • 18. Volpe J: Neurology of the Newborn. Saunders Comp., Philadelphia 2001.
 • 19. DRIFT protocol: www.neonatalneurology.org.uk.
 • 20. Whitelaw A, Thoresen M, Pople I: Posthaemorrhagic ventricular dilatation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002; 86: F72–F74.
 • 21. Davies MW, Swaminathan M, Chuang SL, Betheras FR: Reference ranges for the linear dimensions of the intracranial ventricles in preterm neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000; 82: F218–F223.
 • 22. Zupan-Simunek V, Rutkowska M, Bekiesińska-Figatowska M: Wartość predykcyjna rezonansu magnetycznego (MR) w nabytych uszkodzeniach mózgu u noworodków. Med Wieku Rozwoj 2011; 3: 385–393.
 • 23. Neil JJ, Inder TE: Imaging perinatal brain injury in premature infants. Semin Perinatol 2004; 28: 433–443.
 • 24. Woodward LJ, Clark CA, Bora S, Inder TE: Neonatal white matter abnormalities an important predictor of neurocognitive outcome for very preterm children. PLoS One 2012; 7: e51879.
 • 25. De Vries LS, Van Haastert IL, Rademaker KJ, Koopman C, Groenendaal F: Ultrasound abnormalities preceding cerebral palsy in high-risk preterm infants. J Pediatr 2004; 144: 815–820.
 • 26. Ancel PY, Livinec F, Larroque B, Marret S, Arnaud C, Pierrat V et al.; EPIPAGE Study Group: Cerebral palsy among very preterm children in relation to gestational age and neonatal ultrasound abnormalities: the EPIPAGE cohort study. Pediatrics 2006; 117: 828–835.
 • 27. Stewart AL, Thorburn RJ, Hope PL, Goldsmith M, Lipscomb AP, Reynolds EO: Ultrasound appearance of the brain in very preterm infants and neurodevelopmental outcome at 18 months of age. Arch Dis Child 1983; 58: 598–604.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5fb05676-c0a1-4e58-babb-2a18a259a290
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.