Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 1 | 11-20

Article title

Course of hospitalization of patients referred on an emergency basis due to bleeding into the gastrointestinal tract.

Content

Title variants

PL
Przebieg hospitalizacji pacjentów skierowanych w trybie nagłym z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Bleeding into the gastrointestinal tract in the prehospital setting is often a cause of a life-threatening condition. The vast majority of cases (80%) involve bleeding from the upper gastrointestinal tract and the mortality reaches even 14% of cases. It is then necessary to quickly diagnose and direct the patient for hospitalisation as the most effective treatment in the endoscopic therapy. The study aimed to analyse the profile of the patient referred to a hospital by a primary healthcare physician with suspicion and/or diagnosis of bleeding from the gastrointestinal tract. MATERIAL AND METHODS: The authors attempted to assess the initial laboratory results of critical parameters (RBC, HGB, HCT and PLT) of patients admitted on an emergency basis in 2017-2020 to the municipal hospital in Siedlce, Poland. The total number of patients with bleeding symptoms referred by a primary healthcare physician was 843. The inclusion procedure included patients referred on an emergency basis only (n=56). The statistical analysis was conducted by means of the Shapiro–Wilk test of normal distribution, Spearman's rho correlation and Chi-Square Tests of Independence. All results were regarded as significant at p < 0.05. RESULTS: The study included 32 males and 24 females referred in 60.71% of cases with the ICD-10 diagnosis of K92.2. The mean age of the patients was 65.02 years (SD±14.69). The mean hospitalisation time was 5.11 days (SD±12.14), both in males and females. The average blood test results in males were as follows: RBC: 3.28 106/μL; HGB: 9.26 g/dL; HCT: 27.94%; PLT: 229.13 103/μL, while in females: RBC: 3.26 106/μL; HGB: 9.76 g/dL; HCT: 29.12%; PLT: 240.33 103/μL. Therapy with packed red blood cells was significantly dependent on the level of RBC (p=0.000), HGB (p=0.001) and HCT (p=0.000). However, it was not dependent on PLT (p=0.141). A similar tendency was shown in the correlation of plasma therapy with critical values of selected laboratory tests (RBC: p=0,000; HGB: p=0.021; HCT: p=0.005; PLT: p=0.116). CONCLUSIONS:The hospitalisation of patients from the study group concerned mostly to older males, whose laboratory test results were usually much below the normal limits. Patients referred to hospital on an emergency basis usually warrant therapy related to deep anaemia. Despite a high survival rate, educational programmes aiming at early diagnosis of symptoms and implementation of diagnostics for bleeding from the gastrointestinal tract are to be considered.
PL
WSTĘP: Krwawienia do przewodu pokarmowego w warunkach przedszpitalnych niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia stanu zagrożenia życia. Zdecydowana większość przypadków (80%) dotyczy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a śmiertelność wynosi wówczas nawet do 14% przypadków. Niezbędne jest wówczas szybkie rozpoznanie i skierowanie pacjenta na hospitalizację, gdyż najskuteczniejszym leczeniem jest terapia endoskopowa. Celem badania była analiza profilu pacjenta skierowanego do szpitala przez lekarza pierwszego kontaktu z podejrzeniem i/lub rozpoznaniem krwawienia z przewodu pokarmowego. MATERIAŁ I METODY: Autorzy podjęli próbę oceny wyjściowych wyników laboratoryjnych parametrów krytycznych (RBC, HGB, HCT, PLT) pacjentów przyjętych w trybie pilnym w latach 2017-2020 do szpitala miejskiego w Siedlcach, Polska. Łączna liczba chorych skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu z objawami krwawienia wynosiła 843. Procedura włączenia uwzględniała pacjentów skierowanych jedynie w trybie pilnym (n=56). Do opracowania statystycznego wykorzystano test normalności rozkładu zmiennych Shapiro-Wilka, korelację rho-Spearmana oraz testy niezależności Chi kwadrat. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Badaniem objęto 32 mężczyzn oraz 24 kobiety, kierowanych w 60,71% przypadkach z rozpoznaniem ICD-10: K92.2. Średnia wieku chorych wynosiła 65,02 lat (SD±14,69). Średnia długość hospitalizacji zarówno u kobiet jak i u mężczyzn wyniosła 5,11 dnia (SD±12,14). Wyniki krwi mężczyzn wynosiły średnio dla RBC: 3,28 106/µl; HGB: 9,26 g/dl; HCT: 27,94%; PLT: 229,13 103/µl, zaś u kobiet RBC: 3,26 106/µl; HGB: 9,76 g/dl; HCT: 29,12%; PLT: 240,33 103/µl. Terapia koncentratami krwinek czerwonych była istotnie zależna od wartości RBC (p=0,000), HGB (p=0,001) i HCT (p=0,000). Nie była jednak zależna od PLT (p=0,141). Podobną tendencję wykazała korelacja terapii osoczem z krytycznymi wartościami wybranych badań laboratoryjnych (RBC: p=0,000; HGB: p=0,021; HCT: p=0,005; PLT: p=0,116). WNIOSKI: Hospitalizacja pacjentów z grupy badanej dotyczyła przeważnie osób starszych płci męskiej, u których wyniki badań laboratoryjnych były zazwyczaj znacznie poniżej dolnej granic norm. Pacjenci kierowani do szpitala w trybie pilnym wymagają zazwyczaj terapii związanej z głęboką niedokrwistością. Pomimo wysokiego współczynnika przeżywalności należy rozważyć wdrożenie programów edukacyjnych mających na celu wcześniejsze rozpoznawanie objawów i wdrożenie diagnostyki w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

11-20

Physical description

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-5f3a834f-b136-4ed8-b04b-79413ff4f269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.