PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 3 | 16-22
Article title

Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych

Content
Title variants
EN
Microbiological air quality in livestock farm buildings
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W obiektach inwentarskich często powstaje specyficzny mikroklimat stwarzający odpowiednie warunki dla zasiedlenia i życia różnorodnych mikroorganizmów. Z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego obecność bakterii nawet potencjalnie patogennych, a w szczególności grzybów i ich produktów metabolicznych może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka oraz egzystencji zwierząt hodowlanych. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w budynkach inwentarskich w gospodarstwach rolnych. Pomiary aerozolu biologicznego wykonywano w obiektach inwentarskich takich jak obory, stodoła, kurnik i budynek spichlerza. Próbki powietrza pobierano przy użyciu 6-stopniowego impaktora Andersen. W trakcie poboru próbek wykonywano także pomiary temperatury oraz wilgotności względnej powietrza przy wykorzystaniu urządzenia Kestrel 4000. Analiza ilościowa wykazała, że stężenia aerozolu biologicznego w badanych obiektach inwentarskich i gospodarczych były wyższe niż dla powietrza zewnętrznego. Najwyższe stężenia aerozolu bakteryjnego jak i grzybowego stwierdzono w oborach. Analiza jakościowa mikroorganizmów wyizolowanych z próbek powietrza wykazała, że dominującymi gatunkami w badanych obiektach były bakterie z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus oraz grzyby z rodzajów Alternaria, Aspergillus, Cladosporium i Penicillium. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najwyższe stężenia bioaerozolu występowały w obiektach, w których nagromadzone były odchody zwierząt oraz panowała w nich podwyższona wilgotność tj. powyżej wartości 70% i była niewłaściwa wentylacja.
EN
Specific microclimate is often present in livestock buildings, which creates conditions suitable for the invasion and development of various microorganisms. From the sanitary-epidemiological point of view, the presence of even potentially pathogenic bacteria, and in particular fungi and their metabolic products, may endanger human life and health and the livestock. The aim of this study was to characterize microbial quality of livestock buildings in farms. The air samples were collected in farming buildings, such as cow houses, hen house, barn and granary. Bioaerosol samples were collected using a six-stage Andersen impactor. During sampling, air relative humidity (RH) and temperature were measured with thermohigrometer Kestrel 4000. Qualitative evaluation of the air microflora isolated from air revealed that the dominant microorganisms were bacteria from the genera Staphylococcus, Micrococcus, and Bacillus and fungi: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium and Penicillium. On the basis of the results it was found that the highest concentration of bioaerosol was in buildings where sanitary standards were not met – animal faeces were not removed, air humidity was above 70% and the ventilation was insufficient.
Contributors
author
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo Ekonomiczny, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego.
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5eff6ced-c4dd-4a40-8a8f-f30539027eec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.