PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 3 | 151-159
Article title

Niedokrwistość towarzysząca leczeniu chorych na raka jajnika schematem chemioterapii składającym się z paklitakselu i pochodnej platyny – analiza wstępna

Content
Title variants
EN
Chemotherapy-related anaemia in ovarian cancer patients treated with paclitaxel and a platinum compound – preliminary analysis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of the paper is to evaluate the problem of anaemia in patients treated with paclitaxel and cisor carboplatin as a first line treatment for ovarian cancer. Material and methods: The analysis comprised patients who completed 6 cycles of chemotherapy and who commenced the treatment not sooner than in 2004. The patients were not selected in any way with respect to anaemia. The data concerning the haemoglobin concentration and the management of anaemia were collected retrospectively. The blood counts taken into consideration had been performed on the day of the chemotherapy or on the previous day. Results: The patients’ age ranged from 31 to 78. Patients with FIGO IIIC stage ovarian cancer accounted for 67.5% of the whole group. The haemoglobin concentration at the beginning of the treatment was 9.5 – 14.4 g/dl (average 11.8 g/dl). In the course of subsequent chemotherapy cycles, a gradual decrease was observed, down to the values of 7.2 – 13.8 g/dl (average 10.9 g/dl) at the 6th cycle. In 52 patients, at least one count was below 11 g/dl, including 13 patients with haemoglobin below 9 g/dl. Chemotherapy had to be postponed due to anaemia in 10 patients; 9 patients required erythrocyte concentrate transfusion. No patients was administered epoietin and 3 patients were administered alpha-darbepoietin. Conclusions: 30% of the patients in the whole group maintained a haemoglobin concentration above 11 g/dl in the course of treatment. This fact implies that anaemia is very common in ovarian cancer patients treated with paclitaxel and a platinum compound. However, the prophylaxis or management of anaemia still seems to be insufficient, despite the availability of erythropoietic proteins.
PL
Cel badania: Przedstawienie problemu niedokrwistości u chorych leczonych paklitakselem z cis- lub karboplatyną w ramach chemioterapii pierwszej linii z powodu raka jajnika. Materiał i metody: Badaniem objęto 74 chore, które ukończyły 6 kursów chemioterapii i rozpoczęły leczenie nie wcześniej niż w 2004 roku. Badane nie były w jakikolwiek sposób selekcjonowane pod względem występowania niedokrwistości. Retrospektywnie zebrano dane o stężeniu hemoglobiny i postępowaniu w przypadku niedokrwistości. W analizie brano pod uwagę pomiary morfologii wykonywane w dniu lub w przeddzień terminu chemioterapii. Wyniki: Wiek chorych wynosił od 31 do 78 lat. Chore w IIIC stopniu zaawansowania według FIGO (Federation Internationale de Gynecologie Oncologique) stanowiły 67,5% całej grupy. Stężenie hemoglobiny na początku leczenia wynosiło od 9,5 do 14,4 g/dl (średnio 11,8 g/dl). W trakcie kolejnych cykli chemioterapii następował stopniowy spadek aż do wartości od 7,2 do 13,8 g/dl (średnio 10,9 g/dl) przy 6 cyklu. U 52 pacjentek przynajmniej jednokrotnie stężenie hemoglobiny obniżyło się poniżej 11 g/dl, w tym u 13 poniżej 9 g/dl. Konieczność odroczenia chemioterapii z powodu anemii wystąpiła u 10 badanych, a u 9 zaistniała konieczność przetaczania koncentratu krwinek czerwonych. Żadna chora nie otrzymała epoetyny, a trzy otrzymały darbepoetynę alfa. Wnioski: Niespełna 30% pacjentek z całej grupy utrzymało stężenie hemoglobiny powyżej 11 g/dl w trakcie całego leczenia. Świadczy to o ogromnym rozpowszechnieniu niedokrwistości u chorych z rakiem jajnika leczonych schematem chemioterapii pierwszej linii, opartym na paklitakselu i pochodnych platyny. Natomiast leczenie i profilaktyka anemii, mimo dostępnych leków w postaci białek erytropoetycznych, wydają się wciąż niewystarczające.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
151-159
Physical description
Contributors
 • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Vogelzang N.J., Breitbart W, Cella D. i wsp.: Patient, caregiver, and oncologist perceptions of cancer-related fatigue: results of a tripart assessment survey. The Fatigue Coalition. Semin. Hematol. 1997; 34 (supl. 2): 4-12.
 • 2. Munstedt I., Kovacic M., Zygmunt M. i wsp.: Impact of hemoglobin levels before and during chemotherapy on survival of patients with ovarian cancer. Int. J. Oncol. 2003; 23: 837-843.
 • 3. Kaye S.B., Lewis C.R., Paul J. i wsp.: Randomized study of two doses of cisplatin with cyclophosphamide in epithelial ovarian cancer. Lancet 1992; 340: 329-333.
 • 4. Engert A.: Recombinant human erythropoietin in oncology: current status and further developments. Ann. Oncol. 2005: 16: 1584-1595.
 • 5. Miedzińska-Maciejewska M.: Leczenie wspomagające krwiotwórczymi czynnikami wzrostu w ginekologii onkologicznej. Gin. Onkol. 2005; 3: 170-177.
 • 6. Bokemeyer C., Aapro M.S., Courdi A. i wsp.: EORTC guidelines for the use of erythropoietic proteins in anaemic patients with cancer. Eur. J. Cancer 2004; 40: 2201-2216.
 • 7. Practice Guidelines in Oncology - v. 2.2006; Cancer- and Treatment-Related Anemia; National Comprehensive Cancer Network; www.nccn.org
 • 8. Leyland-Jones B.: On behalf of the BEST investigators and study group. Lancet Oncol. 2003, 4: 459-460.
 • 9. Henke M., Laszig R., Rube C. et al: Erythropoietin to treat head and neck cancer patients with anaemia undergoing radiotherapy: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 2865-2874.
 • 10. ten Bokkel Huinink WW, de Swart C.A.M., van Toorn D.W i wsp.: Controlled multicentre study of the influence of subcutaneous recombinant human erythropietin on anaemia and transfusion dependency in patients with ovarian carcinoma treated with platinum-based chemotherapy. Med. Oncol. 1998; 15: 174-182.
 • 11. Seidenfeld J., Piper M., Flamm C. i wsp.: Epoetin treatment of anemia associated with cancer therapy: Asystem-atic review and meta-analysis of conrolled clinical trials. J. Natl. Cancer Inst. 2001; 93: 1204-1214.
 • 12. Rizzo J.D., Lichtin A.E., Woolf S.H. i wsp.: Use of epostin in patients with cancer: evidence-based clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the American Society of Hematology. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 4083-4107.
 • 13. Leyland-Jones B., Semiglazov V, Pawlicki M. i wsp.: Maintaining normal hemoglobin levels with epoetin alfa in mainly nonanemic patients with metastatic breast cancer receiving first-line chemotherapy: a survival study. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 5960-5972.
 • 14. Hedenus M., Vansteenkiste J., Kotasek D. i wsp.: Darbe-poetin alfa for the treatment of chemotherapy-induced anemia: disease progression and survival analysis from four randomized, double-blind, placebo-controlled trials. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 6941-6948.
 • 15. Schwartzberg L.S., Yee L.K., Senecal F.M. i wsp.: A Randomized Comparison of Every-2-Week Darbepoetin Alfa and Weekly Epoetin Alfa for the Treatment of Chemotherapy-Induced Anemia in Patients With Breast, Lung, or Gynecologic Cancer. The Oncologist 2004; 9: 696-707.
 • 16. Glaspy J., Henry D., Patel R. i wsp.: Effects of chemotherapy on endogenous erythropoietin levels and the pharmacokinetics and erythropoietic response of darbepoetin alfa: A randomised clinical trial of synchronous versus asychro-nous dosing of darbepoetin alfa. Eur. J. Cancer 2005; 41: 1140-1149.
 • 17. Kotasek D., Steger G., Faught W. i wsp.: Darbepoetin alfa administered every 3 weeks alleviates anaemia in patients with solid tumours receiving chemotherapy; results of a double-blind, placebo-controlled, randomised study. Eur. J. Cancer 2003; 39: 2026-2034.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5ee99cac-fede-48f6-bc4c-75ea4fbf2c09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.