PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 286–298
Article title

Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej piersi

Content
Title variants
EN
Errors and mistakes in breast ultrasound diagnostics
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sonomammography is often the first additional examination performed in the diagnostics
of breast diseases. The development of ultrasound imaging techniques, particularly the
introduction of high frequency transducers, matrix transducers, harmonic imaging and
finally, elastography, influenced the improvement of breast disease diagnostics. Nevertheless,
as in each imaging method, there are errors and mistakes resulting from the technical
limitations of the method, breast anatomy (fibrous remodeling), insufficient sensitivity
and, in particular, specificity. Errors in breast ultrasound diagnostics can be divided into
impossible to be avoided and potentially possible to be reduced. In this article the most
frequently made errors in ultrasound have been presented, including the ones caused by
the presence of artifacts resulting from volumetric averaging in the near and far field,
artifacts in cysts or in dilated lactiferous ducts (reverberations, comet tail artifacts, lateral
beam artifacts), improper setting of general enhancement or time gain curve or range.
Errors dependent on the examiner, resulting in the wrong BIRADS‑usg
classification, are
divided into negative and positive errors. The sources of these errors have been listed.
The methods of minimization of the number of errors made have been discussed, including
the ones related to the appropriate examination technique, taking into account data
from case history and the use of the greatest possible number of additional options such
as: harmonic imaging, color and power Doppler and elastography. In the article examples
of errors resulting from the technical conditions of the method have been presented, and
those dependent on the examiner which are related to the great diversity and variation of
ultrasound images of pathological breast lesions.
PL
Sonomammografia jest często pierwszym badaniem dodatkowym wykonywanym
w diagnostyce chorób piersi. Rozwój technik obrazowania ultrasonograficznego,
a zwłaszcza wprowadzenie głowic o wysokich częstotliwościach, głowic matrycowych,
obrazowania harmonicznego, wreszcie elastografii, wpłynął na poprawę diagnostyki
chorób piersi. Niemniej, tak jak w przypadku każdej metody obrazowania, zdarzają
się błędy i pomyłki, wynikające z technicznych ograniczeń metody, z warunków anatomicznych
piersi (przebudowa włóknista), z niedostatecznej czułości, a zwłaszcza
swoistości. Błędy w diagnostyce ultrasonograficznej piersi można podzielić na niemożliwe
do uniknięcia oraz na potencjalnie możliwe do ograniczenia. W pracy przedstawiono
najczęściej popełniane błędy, w tym spowodowane obecnością artefaktów
wynikających z uśredniania objętościowego w polu bliskim i dalekim, artefaktów
w torbielach lub w poszerzonych przewodach mlekowych (rewerberacje, artefakty
ogona komety lub artefakty listka bocznego), niewłaściwym ustawieniem ogólnego
wzmocnienia lub krzywej wzmocnienia czy zasięgu. Błędy zależne od badającego,
skutkujące przydzieleniem zmiany do niewłaściwej klasyfikacji BIRADS‑usg,
podzielono
na błędnie ujemne i błędnie dodatnie. Wymieniono przyczyny takich wyników.
Omówiono sposoby pozwalające zminimalizować liczbę popełnianych błędów, w tym
związane z właściwą techniką badania, uwzględniające dane z wywiadu oraz wykorzystanie
jak największej liczby dodatkowych opcji, takich jak: obrazowanie harmoniczne,
kolorowy dopler i dopler mocy oraz elastografia. W pracy przedstawiono
przykłady błędów wynikających z uwarunkowań technicznych metody, zależnych od
badającego, które związane są z dużą różnorodnością obrazów ultrasonograficznych
zmian patologicznych piersi.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
286–298
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Athanasiou A, Tardivon A, Ollivier L, Thibault F, El Khoury C, Neuenschwander S: How to optimize breast ultrasound. Eur J Radiol 2009; 69: 6–13.
 • 2. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2008: 106–108.
 • 3. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 86–96.
 • 4. Stavros AT: Ultrasonografia piersi. Medipage, Warszawa 2007.
 • 5. Yerushalmi R, Hayes MM, Gelmon KA: Breast carcinoma – rare types: review of the literature. Ann Oncol 2009; 20: 1763–1770.
 • 6. Valdes EK, Feldman SM, Boolbol SK: Papillary lesions: a review of the literature. Ann Surg Oncol 2007; 14: 1009–1013.
 • 7. Thomas A, Degenhardt F, Farrokh A, Wojcinski S, Slowinski T, Fischer T: Significant differentiation of focal breast lesions: calculation of strain ratio in breast sonoelastography. Acad Radiol 2010; 17: 558–563.
 • 8. Dupont WD, Page DL, Parl FF, Vnencak‑ Jones CL, Plummer WD Jr, Rados MS et al.: Long‑term risk of breast cancer in women with fibroadenoma. N Engl J Med 1994; 331: 10–15.
 • 9. Uematsu T: Non‑mass‑like lesions on breast ultrasonography: a systematic review. Breast Cancer 2012. DOI: 10.1007/s12282‑012‑0364‑z.
 • 10. Jakubowski W: Rak zrazikowy inwazyjny w badaniach sonomammograficznych. Ultrasonografia 2008; 8: 38–41.
 • 11. Heywang‑Köbrunner SH, Schreer I, Heindel W, Katalinic A: Imaging studies for the early detection of breast cancer. Dtsch Arztebl Int 2008; 105: 541–547.
 • 12. Krzakowski M, Dziadziuszko R, Fijuth J, Herman K, Jarosz J, Jarząb M et al. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 r. Tom 1, Via Medica, Gdańsk 2011: 196.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5ebb0fd4-e0e8-4015-a5bb-e2bcd0f3734b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.