PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 3 | 11-18
Article title

Cadaver as a didactic tool for auscultating lung sounds.

Content
Title variants
PL
Ludzkie zwłoki jako narzędzie dydaktyczne w osłuchiwaniu płuc.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Lung auscultation is one of the basic physical examination tests both in the pre-hospital and hospital settings and should be performed on any patient who has problems with the respiratory system. Depending on the condition, clinicians can hear different breathing sounds. Our aim is to assess the effectiveness of lung auscultation on cadavers. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in October 2018, among 27 Emergency Medical Services (EMS) students at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The research tool used in this study was prepared human cadaver. Students listened to four pulmonary fields (apices and bases) using a stethoscope. RESULTS: The study included 27 students with an average age of 21.76 (SD ± 3.20). The average auscultation results were: right lung at the apex - 59.26% (SD ± 49.14), right lung at the base - 96.30% (SD ± 18.89), left lung at the apex - 40.74% (SD ± 49 , 14), left lung at the base - 77.78% (SD ± 41.57). The average satisfaction score on a scale from 1 to 5 was 4.37 points (SD ± 1.13). CONCLUSIONS: The study showed that conducting classes on mannequins is not sufficient for effective auscultation of pulmonary fields, which could probably be obtained through practice on cadavers. Students showed a high level of satisfaction with participation in the study. In order to improve the quality of students’ education and practical skills, periodic classes oncadavers should be conducted.
PL
WSTĘP: Osłuchiwanie płuc jest jednym z podstawowych badań zarówno w warunkach przedszpitalnych jak i w trakcie hospitalizacji. Należy je wykonać u każdego pacjenta, u którego występują problemy z układem oddechowym. W zależności od obecnego schorzenia, można usłyszeć różne szmery oddechowe. Celem publikacji jest ocena efektywności osłuchiwania płuc na kadawerach. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w październiku 2018 roku, wśród 27 studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Narzędziem badawczym był preparat ludzkiego korpusu, który wcześniej został odpowiednio przygotowany. Studenci przy użyciu stetoskopu osłuchiwali cztery pola płucne (szczyty i podstawy). WYNIKI: W badaniu wzięło udział 27 studentów, u których średnia wieku wyniosła 21.76 (SD ± 3.20). Średnie wyniki osłuchiwania wyniosły: prawe płuco u szczytu – 59,26 % (SD ± 49,14), prawe płuco u podstawy – 96.30 % (SD ± 18,89), lewe płuco u szczytu – 40,74 % (SD ± 49,14), lewe płuco u podstawy – 77,78 % (SD ± 41,57). Średni wynik poziomu satysfakcji w skali od 1 do 5 wyniósł 4,37pkt (SD ± 1,13). WNIOSKI: Badanie wykazało, iż prowadzenie zajęć na fantomach nie jest wystarczające pod względem odpowiedniego przygotowania studentów do efektywnego osłuchiwania pól płucnych, co prawdopodobnie można by było uzyskać poprzez ćwiczenia na kadawerach. Studenci wykazali wysoki poziom satysfakcji z udziału w badaniu. Należy poszukać rozwiązań umożliwiających okresowe prowadzenie zajęć na kadawerach dla studentów w celu podnoszenia jakości ich kształcenia i umiejętności praktycznych.
Discipline
Publisher

Year
Volume
2
Issue
3
Pages
11-18
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5e750523-8827-43c1-8719-489c55aa7599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.