PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 92-99
Article title

Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii

Content
Title variants
EN
The most often occurring reasons and kinds of allergy at children in the light of current epidemiology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Allergy is an excessive specific immunological response to external factors that leads to pathological symptoms. In 1963 Coombs and Gell introduced the classification of four types of allergic reactions: immediate – type I, antibody-mediated cytotoxic reactions – type II, immune complex-mediated reactions – type III, and delayed type hypersensitivity (cell-mediated immune memory response) – type IV. In recent years incidence rate of allergybased diseases of children has been observed. It is believed that by 2015 every second child will be allergic. The findings of ECAP study (Epidemiology of Allergic Diseases in Poland) indicate that food allergy affects ca 13% of children at 6-7 years of age and 11% of children of 13-14 years of age, atopic dermatitis (AD) affects 9% of children in both age groups, allergic rhinitis – 24% of children of 6-7 years of age and 30% children of 13-14 years of age, asthma – ca 11% of children in both age groups. Food and inhalant allergens trigger most allergic symptoms of children. Allergies occur much more rarely after insects stings, administration of medicines or contact allergens. In infants and very young children food allergens with GI tract and skin symptoms prevail. At later age inhalant allergens prevail and they cause symptoms of allergic rhinitis and asthma. Inhalant allergens can be divided into two groups: outdoor (pollen, mould) and indoor (dust mite, mould, animals, cockroaches).
PL
Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W 1963 roku Coombs i Gell wprowadzili klasyfikację czterech typów reakcji alergicznej: reakcja typu natychmiastowego – typ I, reakcja typu cytotoksycznego – typ II, reakcja typu kompleksów immunologicznych – typ III, reakcja typu komórkowego – typ IV. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na choroby o podłożu alergicznym u dzieci. Uważa się, że do 2015 roku co drugie dziecko będzie miało objawy alergii. W przeprowadzonych w latach 2006-2008 badaniach ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) stwierdzono, że alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci w wieku 6-7 lat i 11% dzieci w wieku 13-14 lat, atopowe zapalenie skóry (AZS) – u około 9% dzieci w obu grupach wiekowych, alergiczny nieżyt nosa (ANN) – u 24% dzieci w wieku 6-7 lat i 30% dzieci w wieku 13-14 lat, a astma – u około 11% dzieci w obu grupach wiekowych. Do czynników wywołujących objawy alergiczne u dzieci należą przede wszystkim alergeny wziewne i pokarmowe. Znacznie rzadziej objawy alergii występują po ukąszeniach przez owady, po stosowanych lekach czy też po alergenach kontaktowych. W okresie niemowlęcym oraz wczesnodziecięcym dominują alergeny pokarmowe wywołujące objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz skóry, w późniejszym wieku – alergeny wziewne, które są odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. Wyróżnia się dwie grupy alergenów wziewnych: alergeny zewnątrzdomowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów) oraz wewnątrzdomowe (roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów, sierści zwierząt, alergeny karaluchów).
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
92-99
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Silny W, Czamecka-Operacz M., Jenerowicz D. i wsp.: Leksykon alergicznych chorób skóry i reakcji polekowych. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2009: 12-13.
 • 2. Grevers G., Rocken M.: Podstawy patomechanizmu chorób alergicznych. W: Grevers G., Rocken M.: Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002: 26.
 • 3. Johansson S.G., Hourihane J.O., Bousquet J. i wsp.; EAACI (the European Academy of Allergology and Cinical Immunology) nomenclature task force: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824.
 • 4. Hide D.W, Matthews S., Matthews L. i wsp.: Effect of allergen avoidance in infancy on allergic manifestations at age two years. J. Allergy Clin. Immunol. 1994; 93: 842-846.
 • 5. Kowalski M.L., Majkowska-Wojciechowska B., Grzegorczyk J.: Stężenie alergenu roztoczy kurzu domowego Der p I w mieszkaniach łódzkich. Alerg. Astma Immun. 1996; 1: 41-46.
 • 6. Modrzyński M., Zawisza E., Tarchalska-Kryńska B. i wsp.: Nowe metody immunoterapii w leczeniu chorób alergicznych. Pol. Merkur. Lekarski 2001; 10: 384-387.
 • 7. Smith A.M., Pomes A., Chapman M.D.: Molecular biology of indoor allergens. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2000; 18: 265-283.
 • 8. Samoliński B.: Alergia na roztocza. Alergia 2007; 4: 21-27.
 • 9. Lange J., Krauze A., Kulus M.: Postępowanie z dzieckiem z alergią wziewną. Standardy Medyczne: Pediatria 2010; 7: 284-294.
 • 10. Global Initiative for Asthma (GINA) 2002. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Med. Prakt. 2002; 6: 46-47.
 • 11. Lau S., Falkenhorst G., Weber A. i wsp.: High mite-allergen exposure increases the risk of sensitization in atopic children and young adults. J. Allergy Clin. Immunol. 1989; 84: 718-725.
 • 12. Sporik R, Holgate S.T, Platts-Mills TA., Cogswell J.J.: Exposure to house-dust mite allergen (Der p I) and the development of asthma in childhood. A prospective study. N. Engl. J. Med. 1990; 323: 502-507.
 • 13. Lipiec A.: Grzyby pleśniowe - ważny alergen środowiskowy. Terapia 1997; 3: 27-30.
 • 14. Korzon L., Kowalski M.L.: Alergie na zwierzęta. Alerg. Astma Immun. 1998; 3: 125-134.
 • 15. Enberg RN., Shamie S.M., McCullough J., Ownby D.R: Ubiquitous presence of cat allergen in cat-free buildings: probable dispersal from human clothing. Ann. Allergy 1993; 70: 471-474.
 • 16. Almqvist C., Larsson PH., Egmar A.C. i wsp.: School as a risk environment for children allergic to cats and a site for transfer of cat allergen to homes. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 103: 1012-1017.
 • 17. Custovic A., Green R., Fletcher A. i wsp.: Aerodynamic properties of the major dog allergen Can f 1: distribution in homes, concentration, and particle size of allergen in the air. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997; 155: 94-98.
 • 18. Gregoire C., Rosinski-Chupin I., Rabillon J. i wsp.: cDNA cloning and sequencing reveal the major horse allergen Equ c1 to be a glycoprotein member of the lipocalin superfamily. J. Biol. Chem. 1996; 271: 32951-32959.
 • 19. Goubran Botros H., Gregoire C., Rabillon J. i wsp.: Cross-antigenicity of horse serum albumin with dog and cat albumins: study of three short peptides with significant inhibitory activity towards specific human IgE and IgG antibodies. Immunology 1996; 88: 340-347.
 • 20. Berrens L., Koers WJ.: Allergy to horse dander allergens. Clin. Allergy 1978; 8: 311-312.
 • 21. van Ketel WG., van Diggelen M.W: A farmer with allergy to cows. Contact Dermatitis 1982; 8: 279.
 • 22. Prahl P.: Allergens in cow hair and dander. Origin of cow allergens in the environment. Allergy 1981; 36: 561-571.
 • 23. Virtanen T., Zeiler T, Rautiainen J. i wsp.: Immune reactivity of cow-asthmatic dairy farmers to the major allergen of cow (BDA20) and to other cow-derived proteins. The use of purified BDA20 increases the performance of diagnostic tests in respiratory cow allergy. Clin. Exp. Allergy 1996; 26: 188-196.
 • 24. Allergic Rhinitis and its Impact an Asthma (ARIA) 2002. Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA 2002. Med. Prakt. 2002; 7: 43.
 • 25. Rosenstreich D.L., Eggleston P, Kattan M. i wsp.: The role of cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in causing morbidity among innercity children with asthma. N. Engl. J. Med. 1997; 336: 1356-1363.
 • 26. Bousquet J., Dhivert H., Clauzel A.M. i wsp.: Occupational allergy to sunflower pollen. J. Allergy Clin. Immunol. 1985; 75: 70-74.
 • 27. Kanerva L., Makinen-Kiljunen S., Kiistala R., Gran-lund H.: Occupational allergy caused by spathe flower (Spathiphyllum wallisii). Allergy 1995; 50: 174-178.
 • 28. Jimenez A., Moreno C., Martinez A. i wsp.: Sensitization to sunflower pollen: only an occupational allergy? Int. Arch. Allergy Immunol. 1994; 105: 297-307.
 • 29. Thommen A.A.: Hay fever. W: Coca A.F., Walzer M., Thommen A.A.: Asthma and Hay Fever in Theory and Practice. Charles C. Thomas, Springfield 1931.
 • 30. Rapiejko P: Alergeny i preparaty alergenowe. W: Kowalski M.L. (red.): Immunoterapia alergenowa. Oficyna Wydawnicza Mediton, Łódź 2003: 48-50.
 • 31. Rapiejko P, Samoliński B., Zielnik-Jurkiewicz B., Lipiec A.: Naturalna ekspozycja na wysokie stężenie pyłku olchy. Alergologia Współczesna 2001; 5: 26-28.
 • 32. Brehler R, Abrams E., Sedlmayr S.: Cross-reactivity between Ficus benjamina (weeping fig) and natural rubber latex. Allergy 1998; 53: 402-406.
 • 33. Nowak-Węgrzyn A., Sampson H.A.: Alergia na pokarmy - postępy minionej dekady: styczeń 1998 - styczeń 2008. Med. Prakt. - Pediatria 2008; 6: 15-23.
 • 34. Wąsowska-Królikowska K., Krogulska A.: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci, przebieg kliniczny, diagnostyka, leczenie. Przegl. Pediatr. 2006; 36: 125-133.
 • 35. Kaczmarski M.: Alergia pokarmowa u dzieci. W: Płusa T. (red.): Postępy w alergologii II. Medpress, Warszawa 1997: 120-129.
 • 36. H0st A.: Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr. Allergy Immunol. 1994; 5 (supl.): 1-36.
 • 37. The Annual meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. EAACI ‘98. Birmingham, United Kingdom, June 21-26, 1998. Abstracts. Allergy 1998; 53 (supl.): 5-236.
 • 38. Kaczmarski M. (red.): Alergia i nietolerancja pokarmowa. Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Sympozjum. Oficyna Wydawnicza Unimed, 1997: 45-47.
 • 39. Jones S.M., Magnolfi C.F., Cooke S.K., Sampson H.A.: Immunologic cross-reactivity among cereal grains and grasses in children with food hypersensitivity. J. Allergy Clin. Immunol. 1995; 96: 341-351.
 • 40. Samoliński B.: Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce - ECAP I Kliniczne Forum Ekspertów, Wisła 2009. Sesja Szkoleniowo-Naukowa I. Materiał na CD.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5dbf13c1-02bf-46dc-a9ba-d2b1c84aa39d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.