PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 92-99
Article title

Analiza profilów osobowości, temperamentu oraz płci psychologicznej w kontekście Heteroseksualnej - Homoseksualnej Skali Kinseya

Content
Title variants
EN
Analysis of personality, temperament profiles and psychological gender in the context of Heterosexual-Homosexual Kinsey's Scale
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cele badawcze: Przeprowadzone badania miały na celu określenie profilów osobowości i temperamentu oraz ewentualnych różnic dotyczących płci psychologicznej prezentowanych przez osoby homo-, bi- i heteroseksualne. Metody: W badaniu zastosowano 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella, Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT oraz Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP). Badani: Udział w badaniu wzięły 22 kobiety heteroseksualne, 9 biseksualnych oraz 23 lesbijki. Grupa mężczyzn składała się z 29 heteroseksualnych oraz 45 homoseksualnych mężczyzn. Wyniki: Różnice istotne statystycznie stwierdzono między grupami kobiet heteroseksualnych i homoseksualnych w pięciu czynnikach: czynniku I - Wrażliwość (p=,040), czynniku N - Racjonalizm (p=,050), czynniku O - Depresyjna Niepewność Siebie (p=,024), czynniku Q1 - Radykalizm (p=,008) oraz czynniku Q4 - Napięcie Nerwowe (p=,027). Analiza uzyskanych wyników ukazała różnice istotne statystycznie pomiędzy kobietami biseksualnymi i homoseksualnymi w czterech czynnikach: czynniku I - Wrażliwość (p=,001), czynniku M -Niekonwen-cjonalność (p=,039), czynniku O - Depresyjna Niepewność Siebie (p=,007) oraz czynniku Q4 - Napięcie Nerwowe (p=,004). Uzyskane wyniki w grupie mężczyzn wykazały istnienie różnic między mężczyznami hetero- i homoseksualnymi w trzech czynnikach: czynniku I - Wrażliwość (p=,021), czynniku O - Depresyjna Niepewność Siebie (p=,013) oraz czynniku Q1 - Radykalizm (p=,001). Różnice pomiędzy lesbijkami i kobietami heteroseksualnymi dotyczyły trzech wymiarów temperamentu: Wytrzymałość (p=,010), Aktywność (p=,009) oraz Reaktywność Emocjonalna (p=,034). Różnice pomiędzy kobietami biseksualnymi i homoseksualnymi stwierdzono w skalach: Wytrzymałość (p=,001), Aktywność (p=,008) oraz Perseweratywność (p = ,002). W grupie mężczyzn stwierdzono jedynie istnienie różnic w skali Żwawość (p=,001).
EN
Objective: The studies were aimed at determining the personality and temperament profiles and possible differences related to psychological gender presented by homo-, bi- and heterosexual persons. Methods: The study was based on the Cattell 16 Personality Factor (16 PF) Questionnaire, Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory (FCB-TI) and Psychological Gender Inventory. Subjects: Participants of the study were 22 heterosexual women, 9 bisexual women and 23 lesbians. The group of men consisted of 29 heterosexual and 45 homosexual men. Results: Statistically significant differences were found between groups of heterosexual and homosexual women in five factors: factor I – Sensitivity (p=.040), N – Privateness (p=.050), factor O – Apprehension (p=.024), Q1 – Openness to Change (p=.008) and factor Q4 – Tension (p=.027). Analysis of obtained results showed statistically significant differences between bisexual and homosexual women in four factors: factor I – Sensitivity (p=.001), factor M – Abstractedness (p=.039), factor O – Apprehension (p=.007) and factor Q4 – Tension (p=.004). The obtained results in the group of men indicated differences between hetero- and homosexual men in three factors: I – Sensitivity (p=.021), O – Apprehension (p=.013) and Q1 – Openness to Change (p=.001). Differences between lesbians and heterosexual women referred to three dimensions of temperament: Endurance (p=.010), Activity (p=.009) and Emotional Reactivity (p=.034). Differences between bisexual and homosexual women were found in Endurance Scale (p=.001), in Activity Scale (p=.008) and in Perseveration Scale (p=.002). In the group of men, differences were found only in Briskness Scale (p=.001).
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
92-99
Physical description
Contributors
 • Niniejsza praca została napisana w ramach pracy doktorskiej pisanej przy Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Nowakowska M.: Polska adaptacja 16-czynnikowego Kwestionariusza Osobowości R.B. Cattella. Psychol. Wych. 1970; 3: 478-500.
 • 2. Zawadzki B., Strelau J.: Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997.
 • 3. Kuczyńska A.: Pleć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przegląd Psychologiczny 1992; 2: 43-50.
 • 4. Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E., Gebhard P.H.: Sexual Behaviour in the Human Female. W.B. Saunders, Philadelphia 1953.
 • 5. Cattell R.B., Morony J.H.: The use of the 16 PF in distinguishing homosexuals, normals, and general criminals. J. Consult. Psychol. 1962; 26: 531-540.
 • 6. Duckitt J.H., du Toit L.: Personality profiles of homosexual men and women. J. Psychol. 1989; 123: 497-505.
 • 7. Kulpa A.: Niektóre cechy osobowości homoseksualistek. Problemy Rodziny 2001; 4/5/6: 99-105.
 • 8. Hopkins J.H.: The lesbian personality. Br. J. Psychiatry 1969; 115: 1433-1436.
 • 9. Evans R.B.: Sixteen Personality Factor Questionnaire scores of homosexual men. J. Consult. Clin. Psychol. 1970; 34: 212-215.
 • 10. Lippa R.A.: Sexual orientation and personality. Annu. Rev. Sex Res. 2005; 16:119-153.
 • 11. Lippa R.A.: Sex differences and sexual orientation differences in personality: findings from the BBC Internet survey. Arch. Sex. Behav. 2008; 37:173-187.
 • 12. Frable D.E., Wortman C., Joseph J.: Predicting self-esteem, well-being, and distress in a cohort of gay men: the importance of cultural stigma, personal visibility, community networks, and positive identity. J. Pers. 1997; 65: 599-624.
 • 13. Weissbach TA., Zagon G.: The effect of deviant group membership upon impressions of personality. J. Soc. Psychol. 1975; 95: 263-266.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5d6ccf3c-7884-42b3-9858-6452c27123d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.