PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 4 | 192-203
Article title

Czynniki ryzyka i konsekwencje doświadczania przemocy fizycznej wśród młodzieży

Content
Title variants
EN
Risk factors and consequences of childhood experience of physical violence in adolescents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to assess the prevalence of consequences of experience of physical violence in school-age adolescents and analysis of selected risk factors in victims of physical violence in the study population. Over the school year 2006/2007, we performed an anonymous questionnaire-based study among adolescents attending randomly selected secondary schools in Łódź, Poland (N=1445; thereof 62% were males). The questionnaire included closed questions addressing responders’ family structure, academic performance, legal status, abuse of psychoactive substances, level of self-esteem, emotional disturbances including deliberate self-harm and suicidal ideas. Experience of physical violence was defined according to selected criteria concerning response to severe stress (F43 acc. to ICD-10), i.e. experience of direct mental or other conse-quences for at least one hour. Over 1/5 of adolescents included in the study have experienced physical violence at least once in their life. Institutionalised persons have experienced physical violence most often and those brought up in incomplete families. In the study population, most frequent direct consequences of exposure to physical violence were anger and aggression. As compared with their peers who have not experienced physical violence, adolescents who have had such experiences significantly more often reported feelings of lack of control, anxiety, sadness, truancy, escapes, consumption of alcohol and abuse of psychoactive substances. In this population, elevated risk of experiencing physical violence was associated with outbreaks of anger, male gender and experience of mental violence and deliberate self-harm. Furthermore, a correlation was found between experience of physical violence and pathological phenomena in the responders’ family, e.g. mental disorders, abuse of psychoactive substances, suicidal attempts and deliberate self-harm.
PL
Celem badań była ocena występowania następstw doznania przemocy fizycznej wśród młodzieży szkolnej, a także analiza wybranych czynników ryzyka u ofiar przemocy fizycznej w badanej populacji. W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadzono anonimowe badania ankietowe uczniów w wybranych losowo szkołach ponadpodstawowych w Łodzi (N=1445; w tym 62% chłopców). Ankieta zawierała pytania zamknięte nt.: sytuacji rodzinnej, szkolnej, prawnej, używania substancji psychoaktywnych, poziomu zadowolenia z siebie, obecności zaburzeń emocjonalnych, w tym samouszkodzeń i myśli samobójczych. Jako doświadczenie przemocy fizycznej (DPF) przyjęto spełnienie wybranych kryteriów reakcji na ciężki stres (F43 według ICD-10), czyli odczuwanie bezpośrednich następstw psychicznych lub innych przez co najmniej 1 godzinę. Ponad 1/5 badanych uczniów doświadczyła co najmniej raz w życiu przemocy fizycznej. Najczęściej doświadczali jej uczniowie mieszkający w placówkach lub z jednym rodzicem. Bezpośrednimi następstwami doświadczania przemocy fizycznej (DPF) u badanych były najczęściej gniew oraz agresja. Uczniowie, którzy doświadczyli przemocy fizycznej, istotnie częściej w porównaniu z uczniami bez DPF skarżyli się na brak kontroli, lęk, smutek oraz potwierdzali wagarowanie, ucieczki, picie alkoholu, używanie substancji psychoaktywnych (SPA). Wysokie ryzyko PDF dotyczyło przede wszystkim reprezentantów płci męskiej, było powiązane z występowaniem u uczniów wybuchów złości, a następnie z doświadczaniem przez nich przemocy psychicznej oraz dokonywaniem samouszkodzeń. Ponadto stwierdzono związek między DPF a występowaniem zjawisk patologicznych w rodzinie, tj. z zaburzeniami psychicznymi, nadużywaniem SPA, próbami samobójczymi, samouszkodzeniami.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
192-203
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Taussig H.N., Litrownik A.J.: Self- and other-directed destructive behaviors: assessment and relationship to type of abuse. Child Maltreatment 1997; 2: 172-182.
 • 2. Herman J.L.: Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 3. Raiford J.L., Wingood G.M., DiClemente R.J.: Prevalence, incidence, and predictors of dating violence: a longitudinal study of African American female adolescents. J. Womens Health (Larchmt) 2007; 16: 822-832.
 • 4. Cohall A., Cohall R., Bannister H., Northridge M.: Love shouldn’t hurt: strategies for health care providers to address adolescent dating violence. J. Am. Med. Womens Assoc. 1999; 54: 144-148.
 • 5. Malik S., Sorenson S.B., Aneshensel C.S.: Community and dating violence among adolescents: perpetration and victimization. J. Adolesc. Health 1997; 21: 291-302.
 • 6. Bergman L.: Dating violence among high school students. Soc. Work 1992; 37: 21-27.
 • 7. Rickert VI., Vaughan R.D., Wiemann C.M.: Adolescent dating violence and date rape. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2002; 14: 495-500.
 • 8. Smith J.P, Williams J.G.: From abusive household to dating violence. Journal of Family Violence 1992; 7: 153-165.
 • 9. World report on violence and health. World Health Organization, Geneva 2002.
 • 10. Carroll J.C.: The intergenerational transmission of family violence: the long-term effects of aggressive behavior. Aggressive Behavior 1977; 3: 289-299.
 • 11. Chase KA., Treboux D., O’Leary K.D.: Characteristics of high-risk adolescents’ dating violence. Journal of Interpersonal Violence 2002; 17: 33-49.
 • 12. Howard D., Qiu Y., Boekeloo B.: Personal and social contextual correlates of adolescent dating violence. J. Adolesc. Health 2003; 33: 9-17.
 • 13. Foshee VA., Ennett S.T, Bauman K.E. i wsp.: The association between family violence and adolescent dating violence onset: does it vary by race, socioeconomic status, and family structure? Journal of Early Adolescence 2005; 25: 317-344.
 • 14. Amato PR.: The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family 2000; 62: 1269-1287.
 • 15. Amato PR., Keith B.: Parental divorce and the wellbeing of children: a meta-analysis. Psychol. Bull. 1991; 110: 26-46.
 • 16. Bjarnason T, Andersson B., Choquet M. i wsp.: Alcohol culture, family structure and adolescent alcohol use: multilevel modeling of frequency of heavy drinking among 15-16 year old students in 11 European countries. J. Stud. Alcohol 2003; 64: 200-208.
 • 17. Buchanan C.M., Maccoby E.E., Dornbusch S.M.: Adolescents and their families after divorce: three residential arrangements compared. Journal of Research on Adolescence 1992; 2: 261-291.
 • 18. Demuth S., Brown S.L.: Family structure, family processes, and adolescent delinquency: the significance of parental absence versus parental gender. Journal of Research in Crime and Delinquency 2004; 41: 58-81.
 • 19. O’Keefe M., Treister L.: Victims of dating violence among high school students. Are the predictors different for males and females? Violence Against Women 1998; 4: 195-223.
 • 20. Getz J.G., Bray J.H.: Predicting heavy alcohol use among adolescents. Am. J. Orthopsychiatry 2005; 75: 102-116.
 • 21. Griffin K.W., Botvin G.J., Scheier L.M. i wsp.: Parenting practices as predictors of substance use, delinquency, and aggression among urban minority youth: moderating effects of family structure and gender. Psychol. Addict. Behav. 2000; 14: 174-184.
 • 22. Ledoux S., Miller P., Choquet M., Plant M.: Family structure, parent-child relationships, and alcohol and other drug use among teenagers in France and the United Kingdom. Alcohol Alcohol. 2002; 37: 52-60.
 • 23. Licanin I., Redzić A.: Alcohol abuse and risk behavior among adolescents in larger cities in Bosnia and Herzegovina. Med. Arh. 2005; 59: 164-167.
 • 24. McMunn A.M., Nazroo J.Y., Marmot M.G. i wsp.: Children’s emotional and behavioural well-being and the family environment: findings from the Health Survey for England. Soc. Sci. Med. 2001; 53: 423-440.
 • 25. Linehan M.M.: Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford Press, New York 1993.
 • 26. Suchańska A.: Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • 27. Zlotnick C., Shea M.T, Pearlstein T. i wsp.: The relationship between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and self-mutilation. Compr. Psychiatry 1996; 37: 12-16.
 • 28. Goodman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.
 • 29. Babiker G., Arnold L.: Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • 30. Eckhardt A.: Autoagresja. Wydawnictwo WAB, Warszawa 1998.
 • 31. Lis-Turlejska M.: Stres traumatyczny. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
 • 32. Finn J.: The stresses and coping behavior of battered women. Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work 1985; 66: 341-349.
 • 33. Weitzman J., Dreen K.: Wife beating: a view of the marital dyad. Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work 1982; 63: 259-265.
 • 34. Walker L.E.: The battered woman syndrome is a psychological consequence of abuse. W: Gelles R.J., Loseke D.R. (red.): Current Controversies on Family Violence. Sage, Newbury Park, CA 1993: 133-153.
 • 35. Barnett O.W, LaViolette A.D.: It Could Happen to Anyone: Why Battered Women Stay. Sage, Newbury Park, CA 1993.
 • 36. Gelles R.J.: Through a sociological lens: social structure and family violence. W: Gelles R.J., Loseke D.R. (red.): Current Controversies in Family Violence. Sage, Newbury Park, CA 1993: 31-46.
 • 37. Fincham F.D., Bradbury T.N.: The impact of attributions in marriage: empirical and conceptual foundations. Br. J. Clin. Psychol. 1988; 27: 77-90.
 • 38. Browne K.D., Hamilton C.E.: Physical violence between young adults and their parents: associations with a history of child maltreatment. Journal of Family Violence 1998; 13: 59-79.
 • 39. Gil D.G.: Societal violence and violence in families. W: Eekelaar J.M., Katz S.N. (red.): Family Violence: An International and Interdisciplinary Study. Butterworths, Toronto 1978: 14-33.
 • 40. Edmunds G., Kendrick D.C.: The Measurement of Human Aggressiveness. Ellis Horwood (Wiley), Chichester 1980.
 • 41. Archer J.: The Behavioural Biology of Aggression. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • 42. Coccaro E.F.: The biology of aggression. Scientific American: Science and Medicine 1995; 2: 38-47.
 • 43. Persky H., Smith K.D., Basu G.K.: Relation of psychologic measures of aggression and hostility to testosterone production in man. Psychosom. Med. 1971; 33: 265-277.
 • 44. Rada R.T., Laws D.R., Kellner R.: Plasma testosterone levels in the rapist. Psychosom. Med. 1976; 38: 257-268.
 • 45. Potter-Efron R.T., Potter-Efron P.S.: Aggression, Family Violence and Chemical Dependency. Haworth, New York 1990.
 • 46. Pernanen K.: Alcohol in Human Violence. Guilford Press, London 1991.
 • 47. Wasserman G.A., Green A., Allen R.: Going beyond abuse: maladaptive patterns of interaction in abusing mother-infant pairs. J. Am. Acad. Child Psychiatry 1983; 22: 245-252.
 • 48. Rosenberg M.S., Reppucci N.D.: Abusive mothers: perceptions of their own and their children’s behavior. J. Consult. Clin. Psychol. 1983; 51: 674-682.
 • 49. Roy M.: The Abusive Partner. Van Nostrand Reinhold, New York 1982.
 • 50. Buchanan A.: Cycles of Child Maltreatment: Facts, Fallacies and Interventions. Wiley, Chichester 1996.
 • 51. Coleman K.H.: Conjugal violence: what 33 men report. Journal of Marital and Family Therapy 1980; 6: 207-213.
 • 52. Gelles R.J., Cornell C.P.: Intimate Violence in Families. Sage, Beverly Hills, CA 1990.
 • 53. Rosenbaum A., O’Leary K.D.: Marital violence: characteristics of abusive couples. J. Consult. Clin. Psychol. 1981; 49: 63-71.
 • 54. Walker L.E.A.: The Battered Woman Syndrome. Springer, New York 1984.
 • 55. Lewis B.Y.: Psychosocial factors related to wife abuse. Journal of Family Violence 1987; 2: 1-10.
 • 56. Browne K.D.: Violence in the family and its links to child abuse. Bailliere’s Clinical Paediatrics 1993; 1: 149-164.
 • 57. Jaffe P.G., Wolfe D.A., Wilson S.K.: Children of Battered Women. Sage, Beverly Hills, CA 1990.
 • 58. Cummings E.M., Davies P.T.: Children and Marital Conflict: The Impact of Family Dispute and Resolution. Guilford Press, London 1994.
 • 59. Carroll J.: The protection of children exposed to marital violence. Child Abuse Review 1994; 3: 6-14.
 • 60. Jaffe P., Wolfe D.A., Telford A., Austin G.: The impact of police charges in incidents of wife abuse. Journal of Family Violence 1986; 1: 37-49.
 • 61. Davis L.V, Carlson B.E.: Observation of spouse abuse: what happens to the children? Journal of Interpersonal Violence 1987; 2: 278-291.
 • 62. Gully K.J., Dengerink H.A.: The dyadic interaction of persons with violent and nonviolent histories. Aggressive Behavior 1983; 9: 13-20.
 • 63. Browne K.D., Saqi S.: Parent-child interaction in abusing families: possible causes and consequences. W: Maher P (red.): Child Abuse: The Educational Perspective. Blackwell, Oxford 1987: 77-104.
 • 64. Farber S.K.: When the Body Is the Target: Self-Harm, Pain, and Traumatic Attachments. Jason Aronson, North-vale, New Jersey, London 2002.
 • 65. Favazza A.R.: Bodies under Siege: Self-Mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London 1996.
 • 66. Miller D.: Women Who Hurt Themselves: A Book of Hope and Understanding. Basic Books, New York 1994.
 • 67. Walsh B.W, Rosen PM.: Self-Mutilation: Theory, Research, and Treatment. Guilford Press, New York, London 1988.
 • 68. Goldstein E.G.: Zaburzenia z pogranicza. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5a1cce32-4c50-4028-a302-037aadbc78ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.