PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 126–130
Article title

The analysis of family risk factors associated with the occurrence of suicidal attempts among girls aged 12–16 years old. A pilot study

Content
Title variants
PL
Analiza rodzinnych czynników ryzyka występowania prób samobójczych w grupie dziewcząt w wieku 12–16 lat. Badania pilotażowe
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The analysis of family risk factors associated with the occurrence of suicidal attempts and self-mutilation in girls aged 12–16 years old. Material and method: The participants of this study consisted of 34 girls aged 12–16 years old, hospitalized in the Department of Paediatrics of the Medical University (Klinika Pediatrii UM) in Lublin due to suicidal attempts. Fifty-five percent of the participants came from complete families, 20% were brought up by mothers only, 20% declared their parents to be divorced. The majority of the girls (76%) were hospitalized due to medication overdose, 8% due to medication overdose and vein cutting, and 5% due to medication and alcohol overdose. The participants were presented with a complementary metric survey, and guided interviews were carried out with them. Results: A positive relationship between the number of self-mutilation acts and the number of suicidal attempts has been shown. The greatest number of suicidal attempts has been observed in the group of girls whose parents were divorced. Such a relationship has not been observed in the case of self-mutilation acts. A positive correlation has been observed between the feeling of isolation and the number of self-mutilation acts and suicidal attempts. The increase in the number of family rows was indicative of the increase in the number of self-mutilation acts. The feeling of being rejected by the family was positively related to the number of suicidal attempts. Conclusions: Adolescent girls with a tendency towards suicidal behaviours are simultaneously prone to self-destructive behaviours. Parental relationships affect the girls’ functioning, with the risk of suicidal attempts being higher in the group of girls whose parents are divorced. The risk of suicidal attempts and self-mutilation acts increases with the feeling of isolation in teenage girls.
PL
Cel: Analiza rodzinnych czynników ryzyka występowania prób samobójczych i samouszkodzeń u dziewcząt w wieku 12–16 lat. Materiał i metoda: Grupa badana obejmowała 34 dziewczęta w wieku 12–16 lat hospitalizowane w Klinice Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z powodu próby samobójczej. Pięćdziesiąt pięć procent badanych pochodziło z rodzin pełnych, 20% wychowywała matka, a u 20% rodzice byli po rozwodzie. Najwięcej dziewcząt hospitalizowano z powodu przedawkowania leków (76%), 8% z powodu przedawkowania leków oraz podcięcia żył, a 5% z powodu przedawkowania leków i alkoholu. Badanym przedstawiono ankietę autorską, metryczkową oraz przeprowadzono z nimi wywiad ukierunkowany. Wyniki: Stwierdzono dodatnią zależność między liczbą samookaleczeń a liczbą prób samobójczych. Wykazano, że najwięcej prób samobójczych wystąpiło w grupie dziewcząt, których rodzice byli po rozwodzie. Nie odnotowano takiej zależności w odniesieniu do samookaleczeń. Zaobserwowano dodatnią korelację między poczuciem osamotnienia a liczbą samookaleczeń i prób samobójczych. Wraz ze wzrostem awantur domowych wzrastała liczba samookaleczeń. Poczucie odrzucenia ze strony rodziny wpływało dodatnio na liczbę prób samobójczych. Wnioski: Dziewczęta w wieku dorastania z tendencją do zachowań samobójczych są jednocześnie podatne na zachowania autodestrukcyjne. Relacje rodziców wpływają na ich funkcjonowanie – ryzyko wystąpienia prób samobójczych jest wyższe w grupie dziewcząt, których rodzice są po rozwodzie. Ryzyko prób samobójczych oraz samookaleczeń zwiększa się wraz z poczuciem osamotnienia dziewcząt.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
126–130
Physical description
Contributors
 • Department of Applied Psychology, Medical University in Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University in Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University in Lublin, Poland
 • III Department of Paediatrics, Medical University in Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University in Lublin, Poland
References
 • Brent DA: Correlates of the medical lethality of suicide attempts in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1987; 26: 87–91.
 • Brent DA: The Treatment of Adolescent Suicide Attempters Study (TASA): predictors of suicidal events in an open treatment trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 48: 987–996.
 • Brunstein Klomek A, Sourander A, Gould M: The association of suicide and bullying in childhood to young adulthood: a review of cross-sectional and longitudinal research findings. Can J Psychiatry 2010; 55: 282–288.
 • Burke AK, Galfalvy H, Everett B et al.: Effect of exposure to suicidal behavior on suicide attempt in a high-risk sample of offspring of depressed parents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010; 49: 114–121.
 • Glowinski AL, Bucholz KK, Nelson EC et al.: Suicide attempts in an adolescent female twin sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40: 1300–1307.
 • Hołyst B: Na granicy życia i śmierci. Iustitia, Warszawa 1996.
 • Hołyst B: Samobójstwo – przypadek czy konieczność. PWN, Warszawa 1983.
 • Kuberska-Przekwas K: Samobójstwa dzieci i młodzieży jako choroba społeczna. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy 2014; (1): 51–69.
 • Makara-Studzińska M: Rola doświadczania przemocy w dzieciństwie w podejmowaniu zachowań ryzykownych w okresie adolescencji. Horyzonty Psychologii 2011; 1: 61–79.
 • Makara-Studzińska M: Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2001; 26: 219–231.
 • Whalen DJ, Dixon-Gordon K, Belden AC et al.: Correlates and consequences of suicidal cognitions and behaviors in children ages 3 to 7 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015; 54: 926–937.e2. www.policja.pl [cited 27 September 2015].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-591852a8-a3d4-454a-93b2-af2d043d2b93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.