PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 1 | 20-28
Article title

Hospitalizacja dzieci w Polsce z powodu wybranych chorób układu oddechowego w latach 2012-2017 w szpitalach o różnym stopniu referencyjności

Authors
Content
Title variants
EN
Hospitalization of children in Poland due to selected respiratory diseases in hospitals with different reference levels in years 2012-2017
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Zakażenia dróg oddechowych należą do najczęstszych przyczyn zgłaszania się rodziców z dziećmi do lekarza pierwszego kontaktu oraz są jednym z częstszych powodów kierowania dzieci do szpitala. Cel. Ocena częstości i struktury hospitalizacji dzieci z powodu wybranych chorób układu oddechowego na przestrzeni lat 2012-2017 w szpitalach o różnych poziomach referencyjności. Materiały i metody. Dane statystyczne dotyczące liczby hospitalizowanych dzieci w wieku od 0 do 18 lat w latach 2012-2017 uzyskano, za zgodą dyrekcji, z trzech szpitali pediatrycznych, różniących się między sobą poziomami referencyjności oraz liczbą łóżek pediatrycznych. W analizie uwzględniono nastę- pujące rozpoznania: przerost migdałka gardłowego, przerost migdałków podniebiennych, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astmę oskrzelową oraz zapalenie zatok przynosowych. Wyniki. W szpitalu uniwersyteckim ponad połowę hospitalizacji stanowiły przyjęcia z powodu przerostu migdałka gardłowego. Na przestrzeni lat obserwowano wzrost odsetka dzieci hospitalizowanych z powodu zapaleń płuc. W szpitalu wojewódzkim nie obserwowano tak ewidentnych zmian. Dominującą jednostką chorobową był również przerost migdałka gardłowego, a następnie w kolejności – zapalenie oskrzeli. Natomiast w małym szpitalu pediatrycznym SPZOZ ponad połowę hospitalizacji stanowiły zapalenia oskrzeli. W ostatnich latach znacząco zwiększyła się hospitalizacja z powodu przerostu migdałka gardłowego. W obu szpitalach, uniwersyteckim i wojewódzkim, liczba przyjęć dzieci do szpitala ogółem zmniejszyła się odpowiednio o 15% i 20%. Wnioski. Struktura hospitalizacji z powodu wybranych chorób dróg oddechowych u dzieci różni się w zależności od poziomu referencyjności szpitala, a ich częstość podlega fluktuacjom na przestrzeni lat. Systematyczna obserwacja hospitalizacji dzieci chorujących na choroby dróg oddechowych jest ważnym elementem kształtowania polityki zdrowia publicznego.
EN
Introduction. Respiratory tract infections are among the most frequent reasons for parents and children reporting to a GP and are one of the most frequent reasons for children being referred to hospital. Aim. The aim of the study was to assess the frequency and structure of hospitalization of children with the most common respiratory diseases in the years 2012-2017 in hospitals with different levels of reference. Materials and methods. Statistical data on the number of hospitalized children aged 0-18 years in 2012-2017 were obtained, with the consent of the management, from three pediatric hospitals, differing in their reference levels and the number of pediatric beds. The analysis included the following diagnoses: hypertrophy of the pharyngeal tonsil, hypertrophy of the palatine tonsils, pneumonia, bronchitis, bronchial asthma, rhinosinusitis. Results. In the university hospital, with the highest level of reference, more than half of hospitalizations were admissions due to hypertrophy of the pharyngeal tonsil. Over the years, an increase in the percentage of children hospitalized due to pneumonia has been observed in this hospital. In the provincial hospital no such evident changes were observed. The dominant disease entity was also hypertrophy of the pharyngeal tonsil, followed by bronchitis. In contrast, in a small pediatric hospital, SPZOZ, more than half of hospitalizations were bronchitis. In recent years, hospitalization has also increased significantly due to the hypertrophy of the pharyngeal tonsil and bronchial asthma. Conclusions. The structure of hospitalization due to selected respiratory diseases in children differs depending on the hospital’s reference level, and their number is subject to fluctuations over the years. The increase in hospitalization in recent years due to asthma requires further observation.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
20-28
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
References
 • 1. Bodajko-Grochowska A, Emeryk A, Kowalska M, MarkutMiotła E. Zapalenie górnych dróg oddechowych – nowości diagnostyczno-terapeutyczne. Alergia Astma Immunol 2016; 24(1): 15-19.
 • 2. Assane D, Makhtar C, Abdoulaye D, Amary F, Djibril B, Amadou D, et al. Viral and Bacterial Etiologies of Acute Respiratory Infections Among Children Under 5 Years in Senegal. Microbiol Insights 2018; 13(11): 1178636118758651.
 • 3. Nair H, Nokes DJ, Gessner BD, Dherani M, Madhi SA, Singleton RJ, et al. Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2010; 375(9725): 1545-55.
 • 4. Oren E, Frere J, Yom-Tov E, Yom-Tov E. Respiratory syncytial virus tracking using internet search engine data. BMC Public Health 2018; 18(1): 445.
 • 5. Jepsen MT, Trebbien R, Emborg HD, Krause TG, Schønning  K, Voldstedlund M, et al. Incidence and seasonality of respiratory syncytial virus hospitalisations in young children in Denmark, 2010 to 2015. Euro Surveill 2018; 18(23): 3.
 • 6. Hall CB, Weinberg GA, Iwane MK, Blumkin AK, Edwards KM, Staat MA, et al. The burden of respiratory syncytial virus infection in young children. N Engl J Med 2009; 360(6): 588-98.
 • 7. Heilbronner C, Roy E, Hadchouel A, Jebali S, Smii  S, Masson A, et al. Breastfeeding disruption during hospitalisation for bronchiolitis in children: a telephone survey. Paediatr Open 2017; 1(1).
 • 8. Zielonka TM. Epidemiologia chorób układu oddechowego u dzieci. Postępy Nauk Med 2008; 9: 551-8.
 • 9. Zawadzka-Głos L. Przerost migdałków – kiedy interweniować. Pediatr Dypl 2016; 2: 28-40.
 • 10. Scott JAG, Wonodi C, Moisi JC. The Definition of Pneumonia, the Assessment of Severity, and Clinical Standardization in the Pneumonia Etiology Research for Child Health Study. Clin Infect Dis 2012; 54(2): 109-16.
 • 11. Gonzales R, Sande M. Uncomplicated acute bronchitis. Ann Intern Med 2000; 133: 981-91.
 • 12. Grzela K, Zagórska W. Postępowanie w zapaleniach oskrzeli u dzieci. Pediatr Dypl 2016; 10: 36-42.
 • 13. Dzielska A, Małkowska-Szutnik A, Mazur, Nałęcz H. Astma a palenie tytoniu wśród nastolatków. Przegl Lek 2001; 68(10): 662-6.
 • 14. Ścibor M, Balcerzak M, Czernecka Ż, MalinowskaCieślik M. Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10). Med Środow 2015; 18(1): 45-53.
 • 15. Trojanowska A, Bernat K, Tymecka I. Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec dzieci chorych na astmę oskrzelową. Med Og Nauk Zdr 2013; 19(2): 95-8.
 • 16. Umławska W. Budowa i proporcje ciała dzieci chorych na astmę oskrzelową. Med Wieku Rozw 2011; 15(2): 162-6.
 • 17. Bis-Oleniacz T, Tomaszewska M. Przewlekłe zapalenie zatok u dzieci: definicje, patofizjologia, diagnostyka i leczenie. Stand Med 2017; 14: 241-50.
 • 18. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps. Rhinology 2012; 50(Suppl 23): 196-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-58acfb62-f724-4499-99e3-e8c3c65d26a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.