PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 54–61
Article title

Środowiskowa ocena ekspozycji dzieci na wolnozmienne pola magnetyczne w budynkach szkolnych z terenu Tychów, usytuowanych w pobliżu transformatorów energetycznych

Content
Title variants
EN
Environmental exposure of primary school buildings located in Tychy to extremely low frequency magnetic fi elds from nearby transformers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP W aglomeracjach miejskich bardzo często placówki oświatowe zlokalizowane są w pobliżu infrastruktury energetycznej, takiej jak: przesyłowe linie energetyczne, stacje transformatorowe, rozdzielnie napięć, stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci trakcji tramwajowej. Nie są znane poziomy pól magnetycznych w salach lekcyjnych tak usytuowanych budynków szkolnych. Celem podjętych badań była ocena poziomu indukcji magnetycznej w klasach i pracowniach budynków szkolnych usytuowanych w pobliżu stacji transformatorowo-rozdzielczych. MATERIAŁ I METODY Do badań wybrano 10 szkół podstawowych z terenu Tychów, w pobliżu których (w promieniu 100 metrów) zainstalowane były transformatory. Indukcję magnetyczną mierzono co najmniej w dwóch salach lekcyjnych (w pracowni informatycznej i pracowni do przedmiotów humanistycznych). WYNIKI Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że tylko w dwóch szkołach transformatory energetyczne zainstalowane zostały w odległości nieprzekraczającej 20 m. W odległości 15 m od jednej ze szkół zainstalowany był transformator, a w odległości 20 m przebiegała napowietrzna linia elektryczna niskiego napięcia. W szkole tej, wewnątrz budynku, stwierdzono windę towarową. Zmierzony w sali humanistycznej sąsiadującej z tunelem windy poziom indukcji wynosił 110 nT. W jednej z trzech najstarszych badanych szkół (125-letniej) poziomy indukcji magnetycznej były jeszcze wyższe: w klasie humanistycznej 226 nT, a w pracowni informatycznej 59 nT. Wykazano ponadto, że w 6 spośród 10 zbadanych pracowni informatycznych poziomy indukcji magnetycznej były wyższe niż w klasach humanistycznych. WNIOSKI Transformatory zainstalowane w pobliżu budynków szkolnych nie miały wpływu na zmierzoną indukcję magnetyczną w klasach i pomieszczeniach szkolnych.
EN
INTRODUCTION In city agglomerations, educational establishments are very often within the vicinity of energy infrastructure such as, power lines, distribution transformers; power distribution rooms, mobile phone base stations and overhead tramway power lines. The levels of magnetic fi elds in the classrooms of such educational establishments are not well known. MATERIAL AND METHODS Ten primary schools from Tychy were chosen for the study, all of which are located within a radius of 100 meters from distribution transformers. The magnetic induction was measured in at least two classrooms, i.e. in the information technology classroom and a humanistics classroom. RESULTS Based on visual inspection, it was ascertained that for two schools, the transformers were installed at a distance of not more than 20 m. In one school the distance is 15 m and in another there was an aerial voltage line at a distance of 20 m. The latter school contained elevators. In the humanistics classroom adjacent to the elevator shaft, an induction level of 110 nT was measured. In one of the three oldest schools tested, which was 125 years old, the measured magnetic induction levels were even higher: in the humanistic classroom – 226 nT and in the computer studies classroom – 59 nT. We also found that for 10 schools, the magnetic induction levels were higher in the information technology classroom than in the humanistics classroom. CONCLUSIONS Transformers installed within the vicinity of school buildings do not infl uence the magnetic induction levels within classrooms and school premises.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
54–61
Physical description
Contributors
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18 40-752 Katowice tel. +48 32 208 87 40
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
author
 • Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Rok LXXI Warszawa.
 • 2. IARC evaluation of ELF magnetic fi elds: Public understanding of the 0,4 μT exposure metric. J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. 2008; 18: 233–235.
 • 3. Ahlbom A., Day N., Feychting M. i wsp. A pooled analysis of magnetic fi elds and childhood leukemia. Br. J. Cancer 2000; 85, 692–698.
 • 4. Ahlbom A., Cardis E., Green A., Linet M., Savitz D., Swerdlow A. Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health. Environ. Health Perspect. 2001; 109: 911–933.
 • 5. Kołosza Z., Banasik T.R., Zemła B.F.P. Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku. Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Gliwice 2007.
 • 6. Szmigielski S., Sobiczewski E. Współczesne koncepcje ochrony pracowników i ludności przed polami EM w krajach Unii Europejskiej. Med. Pracy 2003; 54: 169–174.
 • 7. Mamrot P., Zmyślony M., Politański P., Aniołczyk H. Ocena bezpieczeństwa zabawek – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa elektromagnetycznego – w świetle obowiązujących przepisów – badania wstępne. Med. Pracy 2005; 56, 19–24.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.04.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz. U. z dn. 29.04.2008 r.
 • 9. PN-T-06580-3:2002: Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości 0 Hz do 300 GHz. Część 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy. PKN, Warszawa 2002.
 • 10. Zieliński G., Harazin B., Hirsz A. i wsp. Wolnozmienne pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach szkolnych wybranych placówek oświatowych z terenu Katowic. Ann. Acad. Med. Siles. 2009; 6: 60–68.
 • 11. Li Ch., Sung F., Chen F., Lee P. i wsp. Extremely – low – frequency magnetic fi eld exposure of children at schools near high voltage transmission lines. Sci. Total Environ. 2007; 376: 151–159.
 • 12. Tardon A., Velarde H., Rodriguez P. i wsp. Exposure to extremely low frequency magnetic fi elds among primary school children in Spain. J. Epidemiol. Commun. Health 2002; 56: 432–433.
 • 13. Sun W.Q., Heroux P., Cliff ord T., Sadilek W., Hamade F. Characterization of the 60- Hz Magnetic Fields in Schools of the Carleton Board of Education. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1995; 56: 1215–1224.
 • 14. Mcnally R., Parker L. Environmental factors and childhood acute leukemia and lymphomas. Leuk. Lymph. 2006; 47: 583–596.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów. Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1883.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-57a1399d-e01b-4266-a13f-c099f492e190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.