PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 149-159
Article title

Rak jako zagrożenie zdrowia człowieka przez ochronę życia

Authors
Content
Title variants
EN
Cancer: health hazard resulting from attempted health protection
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cancer, a popular name of neoplasm and/or neoplastic diseases, is inseparably bound with equally popular definitions of life, health and death, the former and the latter being natural phenomena. The essence of life continuous, spontaneous and mutual exchange of matter and energy, whereby a significant role is played by information about their state as unity of apparent contrasts. The key issue is that life does not arise de novo, but is passed on. Neoplasm is a final cellular form of life of multicellular organisms, able to prolong life processes by dissipative self-organization of cells threatened by death. Its exceptionality consists in the fact that self-organization of tumors can prolong life in daughter cells only, and only as long as affected host lives, becoming increasingly sick due to increasing tumor-dependent dissipation of matter and energy. Clearly increased dissipation of matter and energy by tumor cell in a hitherto normal tissue is the first and non-specific, but still a universally recognized information about local ineffectiveness of host organism. A sufficiently efficient host organism as a whole is able to use its defense mechanisms not only to destroy such a cell featuring an alien neoplastic identity, but also to eliminate dissipative states in cells threatened by death in own tissue.This process, occurring in multicellular organisms, apart of proliferation and apoptosis, determines the size of cellular populations in tissues and organs. From this point of view, carcinogenesis is also a potent quantitative and qualitative regulator of tissues.
PL
Rak jako częste potoczne określenie nowotworów i/lub chorób nowotworowych nierozerwalnie łączy się z równie powszechnymi definicjami życia, zdrowia i śmierci, jako także naturalnych zdarzeń. Istotą życia jest stała spontaniczna, wzajemna zamiana materii i energii z udziałem informacji o ich stanie jako jedności pozornych przeciwieństw. Problem polega na tym, że życie nie powstaje de novo, ale jest tylko przekazywane. Nowotwór stanowi końcową komórkową formę życia wielokomórkowych organizmów, przedłużającą trwanie procesów życiowych przez dysypatywną samoorganizację zagrożonych śmiercią komórek. Jego wyjątkowość polega na tym, że samoorganizacja nowotworów może przedłużać tylko spontaniczne życie w komórkach potomnych, i to dopóki żyje człowiek, chory z powodu coraz większego nowotworowego rozpraszania w nim materii i energii, zwanego dysypacją. Wyraźnie zwiększona dysypacja materii i energii przez komórkę nowotworową w prawidłowej dotychczas tkance jest pierwszą i niespecyficzną, ale za to uniwersalnie rozpoznawalną informacją o lokalnej niewydolności organizmu. Dostatecznie sprawny ustrój jako całość może środkami obronnymi nie tylko zniszczyć taką komórkę o odmiennej od niego biologicznej nowotworowej tożsamości, ale także zlikwidować stany dysypatogenne w zagrożonych śmiercią komórkach własnych tkanek. Tak dzieje się w wielokomórkowych organizmach, co obok proliferacji i apoptozy decyduje o wielkości populacji komórek w tkankach i narządach. W tym ujęciu nowotworzenie okazuje się też istotnym regulatorem wielkości i jakości tkanek.
Discipline
Publisher

Year
Volume
8
Issue
3
Pages
149-159
Physical description
Contributors
author
 • Fertility Centre, pl. Szczepański 3, 31-011 Kraków
References
 • 1. Czajkowski K., Szymański W (red.): Położnictwo Rudolfa Klimka. RK, Kraków 2007.
 • 2. Hodorowicz S., Klimek R., Korohoda W, Tadeusiewicz R.: Informacja i samoorganizacja jako pojęcia termodynamicznej medycyny. Alma Mater 2009; 110-111: 87-90.
 • 3. Kaim I., Klimek M., Popiela T.J.: 60-lecie epoki biochemii nowotworów. Ginekol. Prakt. 2001; 10: 32-38.
 • 4. Klimek M., Klimek R., Mazanek-Mościcka M.: Biological diagnosis and prognosis in practical obstetrics. Polish J. Gynaec. Invest. 1999; 2: 57-66.
 • 5. Klimek R.: Neuroendokrynologiczne uwarunkowania raka szyjki macicy. Ginekol. Pol. 1978; 49: 369-373.
 • 6. Klimek R.: Dysypatywna struktura nowotworów na modelu raka szyjki macicy. Ginekol. Pol. 1978; 49: 765-770.
 • 7. Klimek R.: Rak - przyczyna, uwarunkowania, samoobrona. PWN, Warszawa 1985.
 • 8. Klimek R.: Immunotherapy of cervical intraepithelial neoplasia. W: Bompiani A., Carenza L., Salvadori B., Pachi A. (red.): LXIV Congresso Nazionale della Societa Italiana di Ginecologia e Ostetrica. Roma, 1986, vol. I: 275-278.
 • 9. Klimek R.: Indukcja i stymulacja immunologicznej samoobrony Gynatrenem (Solco Trichovac) jako przykład przyczynowej profilaktyki i leczenia nowotworów. Ginekol. Pol. 1987; 58: 552-555.
 • 10. Klimek R.: Zapobieganie promocji raka szyjki macicy w codziennej praktyce ginekologicznej (Polish). Prevention of cervical cancer promotion in gynecological practice (English). Materiały Naukowe III Sympozjum Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii. Kraków 1992: 113-122 (Polish); 129-133 (English).
 • 11. Klimek R.: Biology of cancer: thermodynamic answers to some questions. Neuro Endocrinol. Lett. 2001; 22: 413-416.
 • 12. Klimek R.: The etiology of cancer in historical view. Gin. Onkol. 2004; 2: 214-222.
 • 13. Klimek R.: Jatrogenne przyczyny raka szyjki macicy w Polsce. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2005; 5: 100-115.
 • 14. Klimek R.: Profilaktyczno-terapeutyczne szczepienie przeciwko stanom przedrakowym szyjki macicy. Ginekol. Prakt. 2007; 15: 36-40.
 • 15. Klimek R.: Komórka jako biologiczna forma życia. Ginekologia i Położnictwo 2007; 3: 9-17.
 • 16. Klimek R., Dembowska J., Bałajewicz M., Plechanow J.: Effect of immunopotentialization on rate of vaginal smear normalization according to appearance of cervical intraepi-thelial neoplasia. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1989; 28: 41-44.
 • 17. Klimek R., Madej J.A., Sieroń A.: Rak - nowotwory a choroby nowotworowe. RK, Kraków 2006.
 • 18. Klimek R., Krupiński L., Madej J., Paradysz A.: Cytohormo-nalne i kolposkopowe obserwacje w przypadkach zespołu podwzgórzycy pociążowej. Folia Medica Cracoviensia 1967: 9: 213-219.
 • 19. Klimek R., Lauterbur P.C., Mendoęa Dias M.H.: A discussion of nuclear magnetic resonance (NMR) relaxation time of tumors in terms of their interpretation as self-organizing dissipative structures, and of their study in vivo by NMR zeugmatographic imaging. Ginekol. Pol. 1981; 52: 493-502.
 • 20. Majewski S., Sikorski M. (red.): Szczepienia przeciw HPV. Profilaktyka raka szyjki macicy i innych zmian związanych z zakażeniami HPV Czelej, Lublin 2006.
 • 21. Malarewicz A.: Cytodiagnostyka patologii szyjki macicy. Blackhorse, Warszawa 2002.
 • 22. Malarewicz A.: Badania cytologiczne i kolposkopowe w profilaktyce zakażenia HPV. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2008; 8: 31-35.
 • 23. Mann WJ., Mendonęa-Dias M.H., Lauterbur P.C. i wsp.: Preliminary in vitro studies of nuclear magnetic resonance spin-lattice relaxation times and three-dimensional nuclear magnetic resonance imaging in gynecologic oncology. Am. J. Obstet. Gynecol. 1984; 148: 91-95.
 • 24. Pisarski T.: Uwagi do badań profilaktycznych kobiet w zakresie nowotworów narządów płciowych. Ginekol. Prakt. 2005; 84: 2-6.
 • 25. Tadeusiewicz R (red.): Neurocybernetyka teoretyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-56efbc23-ce1c-4138-af65-87b61598d4ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.