PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 280-286
Article title

Możliwości ustalenia zastosowania pasów bezpieczeństwa podczas wypadków komunikacyjnych w opiniach sądowo-lekarskich sporządzanych na podstawie niepełnej dokumentacji medycznej i technicznej

Content
Title variants
EN
Possibilities of establishing seat belt usage during road accidents in medico-legal opinions drawn up on basis of incomplete medical and technical documentation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Celem pracy jest zbadanie związku między wadami w obszarze ustaleń powypadkowych, w tym dokumentacji medycznej, a stopniem kategoryczności opinii medyczno-sądowej, ocena jakości i charakteru danych medycznych i technicznych oraz ustalenie istotnych danych w dokumentacji umożliwiających rozstrzygnięcie problemu opiniodawczego. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano 33 opinie sądowo-lekarskie, w tym 23 opracowane na potrzeby postępowania cywilnego oraz 10 opracowanych w sprawach karnych – łącznie dokumentacja dotyczyła 52 osób. WYNIKI: Pełna dokumentacja medyczna występowała w aktach spraw dotyczących zaledwie 25% poszkodowanych rannych w wypadkach drogowych. Dokumentacja techniczna z miejsca zdarzenia była dołączona do akt w 60% spraw, natomiast informacje dotyczące występowania w pojeździe systemów ochrony biernej jedynie w 20% spraw. WNIOSKI: Obrażenia ciała u ofiar wypadków często są niespecyficzne i bardzo rzadko umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie, czy pasy bezpieczeństwa były zapięte. Dokumentacja techniczna i medyczna bywa niepełna lub zawiera dane nieprzydatne w opiniowaniu medyczno-sądowym. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej i jej załączenie do materiałów przesyłanych biegłemu często nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków. Stopień kategoryczności opinii można poprawić poprzez dokładniejsze prowadzenie dokumentacji technicznej i medycznej.
EN
INTRODUCTION: The aim of the study is to examine the relationship between gaps in post-accident findings, including medical records, and the degree of categoricity of medico-legal opinions, assess the quality and nature of the medical and technical data, and determine the relevant data in the documentation enabling resolution of the opinioned issue. MATERIALS AND METHODS: 33 medical-legal opinions were analysed, including 23 prepared for the needs of civil procedure and 10 prepared in criminal matters – in total, the documentation concerned 52 people. RESULTS: Full medical records were present only in cases of 25% of victims injured in road accidents. Technical documentation from the scene of the accident was included in 60% of the all cases, and information on the prevalence of in-vehicle passive safety systems – only in 20%. CONCLUSIONS: Injuries are often non-specific and very rarely allow one to determine unambiguously whether the seat belts were fastened. Technical and medical documentation is sometimes incomplete or contains irrelevant data useless for medico-legal opinions. The persons responsible for preparing the relevant post-accident documentation and including it in the materials submitted to an expert often fail to carry out their responsibilities. The degree of categori-city of the opinion may be improved by taking more accurate technical and medical records.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
280-286
Physical description
Contributors
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Chowaniec C., Nowak A., Chowaniec M., Jabłoński C. Analiza opinio-wania w sprawach dotyczących sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzeń drogowych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach, w latach 1999–2003. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 405–412.
 • 2. Teresiński G., Leśniak M. Kwantyfikacja efektywności pasów bez-pieczeństwa w zderzeniach czołowych i bocznych w zakresie dużych prędkości kolizyjnych. Referat ustny LR7. W: 16 Zjazd Polskiego Towa-rzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Karpacz 11–13.09.2013 r., książka streszczeń, s. 48–49.
 • 3. Unarski J. Developments in technology used in forensic expert opinions on road accidents. Probl. Forensic Sci. 2014; 100: 341–358.
 • 4. Masełko J. Obrażenia powłok klatki piersiowej i brzucha powstałe w wyniku działania pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005; 55(2): 109–114.
 • 5. Krajewski P., Fudalej M., Kwietniewski W. Sądowo-lekarska problema-tyka w ustalaniu miejsc zajmowanych przez osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu w momencie wypadku. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 391–403.
 • 6. Teresiński G. Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2008.
 • 7. Żaba C. Analiza medyczno-sądowa ofiar śmiertelnych wypadków samo-chodowych badanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwer-sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1951––2010. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-kowskiego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • 8. Berent J. Obrażenia ciała powodowane przez poduszki powietrzne. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 413–420.
 • 9. Shkrum M.J., Ramsay D.A. Blunt Trauma: With Reference to Planes, Trains, and Automobiles. In: Forensic Pathology of Trauma: Common Problems for the Pathologist. Humana Press, Totowa, New Jersey, USA 2006: 405–518.
 • 10. Fante R.J., Trobe J.D. Images in clinical medicine. Bilateral corneal abrasions from airbag deployment. N. Engl. J. Med. 2014; 370(26): e40, doi: 10.1056/NEJMicm1313137.
 • 11. Chowaniec C., Kobek K., Nasiłowski W. Sądowo-lekarskie możliwości rekonstrukcji wypadku drogowego. Problem identyfikacji kinetyki wypadków i uczestnictwa w ruchu drogowym. W: 5 Sympozjum „Problemy Rekon-strukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane 24–26.10.1996, zbiór referatów, s. 169–175.
 • 12. Chowaniec C., Chowaniec M. Skuteczność (rozstrzygające i nieroz-strzygające opinie) opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach wypadków drogowych na podstawie akt w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. W: 6 Sympozjum „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogo-wych”, Zakopane 22–24.10.1998, zbiór referatów, s. 207–210.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-56985f3a-6587-4cee-82c6-0c0afa656b36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.