PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 233–240
Article title

Zbiorniki wodne jako teren wzmożonego występowania stanów zagrożenia życia i zdrowia w okresie letnim oraz ich zabezpieczenie medyczne na przykładzie jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie w województwie śląskim zbiorników – Pogoria III w Dąbrowie Górniczej

Content
Title variants
EN
Water reservoirs as areas of intensified occurrences of life and health threatening conditions during summer season and their medical safeguarding on example of one of most-attractive tourist reservoirs in Silesian province – Pogoria III in Dąbrowa Górnicza
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P W miesiącach letnich tereny wokół zbiorników wodnych lub plaży są wielokrotnie oblegane przez tysiące ludzi. Skupiska takie predysponują do wzmożonego występowania stanów nagłego pogorszenia zdrowia i stanów nagłych. Ryzyko to wzrasta proporcjonalnie do liczby uczestników i czasu trwania zdarzenia. Analizę przeprowadzono na przykładzie jednego z najbardziej atrakcyjnych zbiorników wodnych w województwie śląskim, jakim jest Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, gdzie liczba odwiedzających może sięgać dziennie kilkunastu tysięcy. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Analizie retrospektywnej poddano 168 kart udzielania pierwszej pomocy. Zanalizowano dokumentację z dni weekendowych i wolnych od pracy, ze względu na największą liczbę osób odwiedzających zbiornik, a przez to największe zagrożenie wystąpieniem stanów nagłego pogorszenia zdrowia. WYNIKI Ponad 80% stanów nagłych było wywołanych przyczyną zewnętrzną. Głównie były to stany niewymagające przekazania poszkodowanego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). W 29% przypadków (50 osób) należało wdrożyć natychmiastowo medyczne czynności ratunkowe. Zaniechanie wdrożenia tych czynności mogłoby spowodować nagłe pogorszenie stanu przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Zasadniczą zaletą obecności ratowników medycznych jest ograniczenie konieczności wzywania ZRM, np. podczas użądleń przez owady. Dzięki szybkiej interwencji ratowników medycznych zmniejszono zadysponowanie ZRM o 55%. WNIOSKI W momencie braku zabezpieczenia medycznego ratownicy WOPR nie byliby w stanie odpowiednio skupić się na obserwowaniu ludzi kąpiących się na kąpielisku oraz ratowaniu osób podczas nieszczęśliwych zdarzeń na terenie zbiornika wodnego. Przez zabezpieczenie medyczne zbiorników w wielu przypadkach można szybciej wdrożyć pełny zakres medycznych czynności ratunkowych, których WOPR nie świadczy, co zwiększy przeżywalność poszkodowanych.
EN
INTRODUCTION During the summer season, areas surrounding water reservoirs and beaches are repeatedly crowded with thousands of people. Such concentrations are predisposed to increased incidence of sudden health deterioration situations and states of emergency. The risk increases proportionally to the number of participants and duration. The analysis was carried out on the basis of one of the most attractive bodies of water in the Silesian province, namely Pogoria III lake in Dąbrowa Górnicza, where the number of visitors can reach several thousands daily. MATERIAL AND METHODS 168 cards of administering first aid underwent retrospective analysis. The documentation of weekends and holidays were analysed on the grounds of the highest number of visitors, and therefore the highest threat of sudden health deterioration situations. RESULTS Over 80% of states of emergency were caused by external factors. They were mainly states which did not require transfer of the victim to the ER ward. In 29% of cases (50 individuals), it was necessary to immediately administer emergency medical treatment. Failure to administer treatment might have caused sudden health deterioration situations before the arrival of a medical rescue team. One principal advantage of the presence of medical rescue workers is to reduce the need to call for medical rescue teams, For instance, after insect stings. Thanks to quick intervention by medical rescue workers, the dispatch of medical rescue teams decreased by 55%. CONCLUSION In the event of lack of medical safeguarding, WOPR (Water Rescue Service) lifeguards would not be able to adequately focus on observing people in water on the bathing site during unfortunate events within the area of the lake. By means of medical safeguarding water reservoirs, in many cases the full scope of medical emergency treatment can be implemented, that is not offered by WOPR, which will influence the survival outcomes of the victims.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
233–240
Physical description
Contributors
 • al. Tadeusza Kościuszki 54/11 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. +48 501 706 208 fax. +48 32 2626-56-62
References
 • 1. Ciećkiewicz J. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005.
 • 2. Ustawa z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261).
 • 5. Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG. Warszawa 2013.
 • 6. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62 poz. 504).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. 12.0.181).
 • 8. Jaguś A., Rzętała M. Znaczenie zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie kaskady jezior Pogorii). Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Bielsko-Biała–Sosnowiec 2008.
 • 9. Rzętała M. Ocena znaczenia turystyczno-rekreacyjnego zbiorników wodnych (na przykładzie regionu górnośląsko-ostrawskiego). W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. 39. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice–Sosnowiec 2008, s. 94–105.
 • 10. Jankowski A.T., Machowski R., Rzętała M. Sztuczne jeziora w regionie górnośląskim. W: Inżynieria Środowiska, XIII. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 502 Wrocław 2004, s. 115–123.
 • 11. Rahmonov O., Rzętała M. Turystyka i rekreacja w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląskiej – wybrane zagadnienia. W: Krajobraz – Turystyka – Ekologia. Red. M. Pietrzak. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. Leszno 2003, s. 85–90.
 • 12. Wojtczak A. Zdrowie Publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 13. Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410).
 • 14. Schimelpfenig T. Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych. Bellona, Warszawa 2008.
 • 15. Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Red. A. Zawadzki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • 16. Medycyna ratunkowa. Red. H. Plantz, H. Scott. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 17. Ball Ch.M., Phillips R.S. Medycyna stanów nagłych. Łódzkie Zakłady Graficzne, Łódź 2002.
 • 18. Medycyna ratunkowa na dyżurze. Red. Samuel M. Kein. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszwa 2011.
 • 19. Stany nagłe. Red. T. Hryniewiecki. Medical Tribune Polska, Warszawa 2011.
 • 20. Ratownictwo przedszpitalne w urazach = International trauma life support. Red. J.E. Campbell. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
 • 21. Deakin Ch.D., Nolan J.P., Soar J. i wsp. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych. W: Wytyczne resuscytacji. Red. J. Andres Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2010.
 • 22. Soar J., Perkins G.D., Abbas G. i wsp. Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych: zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża, porażenie prądem. W: Wytyczne resuscytacji. Red. J. Andres. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010.
 • 23. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny. EBM, Kraków 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55fd5f5a-64d5-46f9-9298-2d8d70cf4ec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.