PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 1 | 5–14
Article title

Can we predict cognitive deficits based on cognitive complaints?

Content
Title variants
PL
Czy na podstawie skarg poznawczych można przewidywać deficyty poznawcze?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The aim of the study was to determine whether the intensity of cognitive complaints can, in conjunction with other selected variables, predict the general level of cognitive functions evaluated with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test. Current reports do not show clear conclusions on this subject. Some data indicate that cognitive complaints have a predictive value for low scores in standardised tasks, suggesting cognitive dysfunction (e.g. mild cognitive impairment). Other data, however, do not support the predictive role of complaints, and show no relationship to exist between the complaints and the results of cognitive tests. Material and methods: The study included 118 adults (58 women and 60 men). We used the MoCA test, a self-report questionnaire assessing the intensity of cognitive complaints (Patient-Reported Outcomes in Cognitive Impairment – PROCOG and Dysexecutive Questionnaire/Self – DEX-S), and selected subtests of the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R PL). On the basis of the results from the MoCA test, two separate groups were created, one comprising respondents with lower results, and one – those who obtained scores indicating a normal level of cognitive function. We compared these groups according to the severity of the complaints and the results obtained with the other methods. Logistic regression analysis was performed taking into account the independent variables (gender, age, result in PROCOG, DEX-S, and neurological condition) and the dependent variable (dichotomized result in MoCA). Results: Groups with different levels of performance in MoCA differed in regards of some cognitive abilities and the severity of complaints related to semantic memory, anxiety associated with a sense of deficit and loss of skills, but provided similar self-assessments regarding the efficiency of episodic memory, long-term memory, social skills and executive functions. The severity of complaints does not allow us to predict the level of cognitive functions. Older age, male sex, and neurological diseases all increase the likelihood of lower MoCA outcomes. Conclusions: Because of the large prevalence of complaints in the population of patients with neurologic deficits and healthy persons alike, and the difficulty in determining the significance of the complaints for the clinical psychological diagnosis/prognosis, it is necessary to expand the research to include biomarkers of brain pathology and other factors.
PL
Cel: Celem podjętych badań było określenie, czy nasilenie skarg na osłabienie poznawcze wraz z innymi wybranymi zmiennymi pozwala przewidywać ogólny poziom funkcji poznawczych ocenianych Montrealską Skalą Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Aktualne doniesienia nie zawierają jednoznacznych wniosków na ten temat. Część danych wskazuje, że skargi na osłabienie poznawcze mają wartość predyktywną dla niskich wyników uzyskiwanych w zadaniach standaryzowanych, sugerujących rozwój dysfunkcji poznawczych (np. łagodnych zaburzeń poznawczych), inne natomiast nie potwierdzają predyktywnej roli skarg i nie wykazują powiązań między skargami na osłabienie poznawcze a rezultatami testów poznawczych. Materiał i metoda: W badaniach uczestniczyło 118 dorosłych osób, w tym 58 kobiet i 60 mężczyzn. Wykorzystano test MoCA, kwestionariusze samoopisowe oceniające nasilenie skarg poznawczych (PatientReported Outcomes in Cognitive Impairment – PROCOG i Dysexecutive Questionnaire/Self – DEX-S) oraz wybrane podtesty Skali Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych, wersji zrewidowanej (WAIS-R PL). Na postawie wyniku MoCA wydzielono dwie grupy osób: o niższym wyniku i o wyniku wskazującym na prawidłowy poziom funkcji poznawczych. Porównano te grupy ze względu na nasilenie skarg oraz wyniki uzyskane przy użyciu pozostałych metod. Następnie wykonano analizę regresji logistycznej z uwzględnieniem zmiennych niezależnych (płeć, wiek, wynik w PROCOG i DEX-S, stan neurologiczny) i zmiennej zależnej (zdychotomizowany wynik w MoCA). Wyniki: Grupy o różnym poziomie wykonania MoCA różniły się pod względem wybranych zdolności poznawczych oraz nasilenia skarg dotyczących pamięci semantycznej, niepokoju związanego z poczuciem deficytów i utraty nabytych umiejętności, podobnie natomiast oceniały sprawność pamięci epizodycznej i długotrwałej, kompetencje społeczne oraz funkcje wykonawcze. Nasilenie skarg nie pozwala przewidywać poziomu funkcji poznawczych. Starszy wiek, płeć męska i obciążenia neurologiczne zwiększają prawdopodobieństwo obniżenia wyników w MoCA. Wnioski: Ze względu na powszechność skarg w populacji osób obciążonych neurologicznie i osób zdrowych, a także z uwagi na trudności w określaniu znaczenia skarg w klinicznej diagnozie/prognozie psychologicznej należy poszerzyć badania z uwzględnieniem biomarkerów patologii mózgowej i innych zmiennych.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
5–14
Physical description
Contributors
 • Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
author
 • Provincial Specialist Hospital, Biała Podlaska, Poland
References
 • Brzeziński J, Gaul M, Hornowska E et al.: Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja WAIS-R (PL). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2004.
 • Craik FI: Memory changes in normal and pathological aging. Can J Psychiatry 2008; 53: 343–345.
 • Edmonds EC, Delano-Wood L, Galasko DR et al.; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative: Subjective cognitive complaints contribute to misdiagnosis of mild cognitive impairment. J Int Neuropsychol Soc 2014; 20: 836–847.
 • Ferreira L, Ferreira Santos-Galduróz R, Ferri CP et al.: Rate of cognitive decline in relation to sex after 60 years-of-age: a systematic review. Geriatr Gerontol Int 2014; 14: 23–31.
 • Fonseca JA, Ducksbury R, Rodda J et al.: Factors that predict cognitive decline in patients with subjective cognitive impairment. Int Psychogeriatr 2015; 27: 1671–1677.
 • Frank L, Flynn JA, Kleinman L et al.: Validation of a new symptom impact questionnaire for mild to moderate cognitive impairment. Int Psychogeriatr 2006; 18: 135–149.
 • French LM, Lange RT, Brickell T: Subjective cognitive complaints and neuropsychological test performance following military-related traumatic brain injury. J Rehabil Res Dev 2014; 51: 933–950.
 • Fritsch T, McClendon MJ, Wallendal MS et al.: Prevalence and cognitive bases of subjective memory complaints in older adults: evidence from a community sample. J Neurodegener Dis 2014; 2014: 176843.
 • Gass CS, Apple C: Cognitive complaints in closed-head injury: relationship to memory test performance and emotional disturbance. J Clin Exp Neuropsychol 1997; 19: 290–299.
 • Genziani M, Stewart R, Béjot Y et al.: Subjective memory impairment, objective cognitive functioning and social activity in French older people: findings from the Three Cities study. Geriatr Gerontol Int 2013; 13: 139–145.
 • Gerstorf D, Herlitz A, Smith J: Stability of sex differences in cognition in advanced old age: the role of education and attrition. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2006; 61: P245–P249.
 • Hohman TJ, Beason-Held LL, Lamar M et al.: Subjective cognitive complaints and longitudinal changes in memory and brain function. Neuropsychology 2011; 25: 125–130.
 • Holm S, Schönberger M, Poulsen I et al.: Patients’ and relatives’ experience of difficulties following severe traumatic brain injury: the sub-acute stage. Neuropsychol Rehabil 2009; 19: 444–460.
 • Holmen J, Langballe EM, Midthjell K et al.: Gender differences in subjective memory impairment in a general population: the HUNT study, Norway. BMC Psychol 2013; 1: 19.
 • Jamora CW, Young A, Ruff RM: Comparison of subjective cognitive complaints with neuropsychological tests in individuals with mild vs more severe traumatic brain injuries. Brain Inj 2012; 26: 36–47.
 • Kim S, Kim MJ, Kim S et al.: Gender differences in risk factors for transition from mild cognitive impairment to Alzheimer’s disease: a CREDOS study. Compr Psychiatry 2015; 62: 114–122.
 • Koppara A, Wagner M, Lange C et al.: Cognitive performance before and after the onset of subjective cognitive decline in old age. Alzheimers Dement (Amst) 2015; 1: 194–205.
 • Liik M, Vahter L, Gross-Paju K et al.: Subjective complaints compared to the results of neuropsychological assessment in patients with epilepsy: the influence of comorbid depression. Epilepsy Res 2009; 84: 194–200.
 • Lipnicki DM, Sachdev PS, Crawford J et al.: Risk factors for late-life cognitive decline and variation with age and sex in the Sydney Memory and Ageing Study. PLoS One 2013; 8: e65841.
 • Mielke MM, Vemuri P, Rocca WA: Clinical epidemiology of Alzheimer’s disease: assessing sex and gender differences. Clin Epidemiol 2014; 6: 37–48.
 • Mitchell AJ, Beaumont H, Ferguson D et al.: Risk of dementia and mild cognitive impairment in older people with subjective memory complaints: meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2014; 130: 439–451.
 • Modrzejewski W, Musiał WJ: Stare i nowe czynniki ryzyka sercowo- -naczyniowego – jak zahamować epidemię miażdżycy? Część I. Klasyczne czynniki ryzyka. Forum Zab Metabol 2010; 1: 106–114.
 • Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V et al.: The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 695–699.
 • Nijsse B, van Heugten CM, van Mierlo ML et al.: Psychological factors are associated with subjective cognitive complaints 2 months poststroke. Neuropsychol Rehabil 2017; 27: 99–115.
 • van Rijsbergen MW, Mark RE, de Kort PL et al.: The COMPlaints After Stroke (COMPAS) study: protocol for a Dutch cohort study on poststroke subjective cognitive complaints. BMJ Open 2013; 3: e003599.
 • Ritchie SJ, Tucker-Drob EM, Cox SR et al.: Predictors of ageing-related decline across multiple cognitive functions. Intelligence 2016; 59: 115–126.
 • Roehr S, Luck T, Heser K et al.; AgeCoDe Study Group: Incident subjective cognitive decline does not predict mortality in the elderly – results from the longitudinal German Study on Ageing, Cognition, and Dementia (AgeCoDe). PLoS One 2016; 11: e0147050.
 • e Silva LDSV, da Silva TBL, da Silva Falcão DV et al.: Relations between memory complaints, depressive symptoms and cognitive performance among community dwelling elderly. Rev Psiquiatr Clín 2014; 41: 67–71.
 • Smith T, Gildeh N, Holmes C: The Montreal Cognitive Assessment: validity and utility in a memory clinic setting. Can J Psychiatry 2007; 52: 329–332.
 • Snitz BE, Yu L, Crane PK et al.: Subjective cognitive complaints of older adults at the population level: An item response theory analysis. Alzheimer Dis Assoc Disord 2012; 26: 344–351.
 • Stenfors CUD, Marklund P, Hanson LLM et al.: Are subjective cognitive complaints related to memory functioning in the working population? BMC Psychol 2014; 2: 3.
 • Uiterwijk R, Huijts M, Staals J et al.: Subjective cognitive failures in patients with hypertension are related to cognitive performance and cerebral microbleeds. Hypertension 2014; 64: 653–657.
 • Vogel A, Bhattacharya S, Larsen JL et al.: Do subjective cognitive complaints correlate with cognitive impairment in systemic lupus erythematosus? A Danish outpatient study. Lupus 2011; 20: 35–43.
 • Wilson BA, Alderman N, Burgess PW et al. (eds.): Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Thames Valley Test Company, Bury St. Edmunts 1996.
 • Yates JA, Clare L, Woods RT; MRC CFAS: Subjective memory complaints, mood and MCI: a follow-up study. Aging Ment Health 2017; 21: 313–321.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-55337137-b5ec-4ec8-bb55-7f3de14bbd4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.