PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 49–54
Article title

Osteoporoza po stosowaniu hormonalnej terapii antyandrogenowej raka gruczołu krokowego

Content
Title variants
EN
Osteoporosis after using the hormonal antiandrogen therapy of prostate cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rak gruczołu krokowego jest nowotworem złośliwym. Jego rozwój jest determinowany brakiem równowagi androgenowej prostaty. W patogenezie choroby istotną rolę odgrywają także receptory androgenowe, których aktywacja w komórkach nowotworowych prowadzi do wzrostu ich różnicowania i progresji nowotworu. Podstawową metodą jego leczenia jest hormonalna terapia antyandrogenowa, polegająca na obniżeniu poziomu testosteronu lub zahamowaniu oddziaływania androgenów na receptory androgenowe. W celu obniżenia poziomu testosteronu stosuje się orchidektomię oraz terapię analogami lub antagonistami gonadoliberyny, natomiast w celu hamowania oddziaływania androgenów na receptory androgenowe stosuje się antyandrogeny. Zmniejszenie poziomu testosteronu i zaburzenia w funkcjonowaniu receptorów androgenowych prowadzą do upośledzenia funkcji komórek kostnych (osteoklastów, osteoblastów, osteocytów) i rozwoju osteoporozy u mężczyzn. Androgeny stymulują proliferację, różnicowanie i funkcje osteoblastów. Pobudzają syntezę białek macierzy kostnej i stymulują mineralizację. Wykazują efekt proapoptyczny na osteoklasty i antyapoptyczny na osteoblasty i osteocyty. Hamują rekrutację osteoklastów i zmniejszają resorpcję kości.
EN
Prostate cancer is a malicious tumor. Its development is determined by the lack of androgen equilibrium by the prostate. In pathogenesis of this disease, the androgen receptors also play an essential role. Androgen receptors activation in neoplastic cells leads to their diff erentiation and tumorous progression. Hormonal antiandrogenic therapy is the basic method of prostate cancer treatment, which induces decreased testosterone levels and/or inhibits the eff ect of androgen on androgen receptors. Orchidectomy or the administration of analogs or antagonists of gonadotropin- releasing hormone are used in order to decrease testosterone levels, whereas antiandrogens are administered in order to block androgen receptors. The decreased level of testosterone and the disorder in the function of androgen receptors lead to the impairment of bone cell function i.e. (osteoclasts, osteoblasts, osteocytes) and the development of osteoporosis in men. Androgens stimulate the proliferation, diff erentiation and activity of osteoblast. They stimulate the synthesis of bone matrix proteins and bone mineralization. They have proapoptotic eff ect on osteoclasts and antiapoptopic eff ect on osteoblasts and osteocytes. Androgens inhibit recruitment of osteoclasts and reduce bone resorption.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
49–54
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jagiellońska 4 41-200 Sosnowiec tel./fax 32 364 15 40
 • Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Kirby R.S., Fitzpatrick J.M., Clarke N. Abarelix and other gonadotropin-releasing hormone antagonists in prostate cancer. BJUI Int. 2009; 104: 1580–1584.
 • 2. Chłosta P. Leczenie hormonalne chorych na raka gruczołu krokowego. Geriatria 2009; 3: 97–102.
 • 3. Edwards S.M., Kote-Jarai Z., Meitz J. Two percent of men with early-onset prostate cancer harbor germline mutations in the BRCA2 gene. Am. J. Hum. Genet. 2003; 72: 1–12.
 • 4. Kohli M., Tindall D.J. New developments in the medical management of prostate cancer. Mayo Clin. Proc. 2010; 85: 77–86.
 • 5. Reismann P., Likó I., Igaz P., Patócs A., Rácz K. Pharmacological options for treatment of hyperandrogenic disorders. Rev. Med. Chem. 2009; 9: 1113–1126.
 • 6. Vis A.N., Schröder F.H. Key targets of hormonal treatment of prostate cancer. Part 2: the androgen receptor and 5􀄮-reductase. BJU. Int. 2009; 104: 1191–1197.
 • 7. Papadopoulou N., Papakonstanti E.A., Kallergi G., Alevizopoulos K., Stounaras C. Membrane androgen receptor activation in prostate and breast tumor cells: molecular signaling and clinical impact. IUBMB Life 2009; 61: 56–61.
 • 8. Notini A.J., McManus J.F., Moore A. i wsp. Osteoblast deletion of exon 3 of the androgen receptor gene results in trabecular bone loss in adult male mice. J. Bone Miner. Res. 2007; 22: 347–356.
 • 9. Pfi tzenmaier J., Altwein J.E. Hormonal therapy in the elderly prostate cancer. Dtsch. Arztebl. Int. 2009; 106: 242–247.
 • 10. Wong S.L., Lau D.T., Baughman S.A., Menchaca D., Garnick M.B. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of abarelix, a gonadotropin-releasing hormone antagonist, after subcutaneous continuous infusion in patients with prostate cancer. Clin. Pharmacol. Ther. 2003, 73:304–311.
 • 11. Debruyne F.M.J. Gonadotropin-releasing hormone antagonist in the management of prostate cancer: Rev. Urol. 2004; 6 Suppl. 7: 25S–32S.
 • 12. Dobruch J., Borówka A. Nowy sposób leczenia hormonalnego chorych na raka stercza z użyciem antagonisty LHRH. Urol. Pol. 2006; 59: 9–14.
 • 13. Bernat M.M., Pasini J., Mareković Z. Changes in bone mineral density in patients with prostate cancer treated with androgen deprivation therapy. Coll. Antropol. 2005; 29: 589–591.
 • 14. Egerdie B., Saad F. Bone health in the prostate cancer patient receiving androgen deprivation therapy: a review of present and future management options. Can. Urol. Assoc. J. 2010; 4: 129–135.
 • 15. Post T.M., Cremers S.C., Kerbusch T., Danhof M. Bone physiology disease and treatment: towards disease system analysis in osteoporosis. Cin. Pharmacokinet. 2010; 49: 89–118.
 • 16. Gennari L., Bilezikian J.P. Osteoporoza u mężczyzn: patofi zjologia i leczenie. Med. Dypl. 2008, 17: 109–118.
 • 17. Coleman R.E. Metastatic bone disease: clinical features, pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat. Rev. 2001; 27: 165–176.
 • 18. Chiang C., Chiu M., Moore A.J. i wsp. Mineralization and bone resorption are regulated by the androgen receptor in male mice. J. Bone Miner. Res. 2009; 24: 621–631.
 • 19. Vanderschueren D., Vandenput L., Boonen S., Lindberg M., Bouillon R., Ohlsson C. Androgens and bone. Endocr. Rev. 2004; 25: 389–425.
 • 20. Hazenberg J.G., Taylor D., Lee T.C. The role of osteocytes and bone microstructure in preventing osteoporotic fractures. Osteoporos. Int. 2007; 18: 1–8.
 • 21. Gennari L., Masi L., Merlotti D. i wsp. A polymorphic CYP19 TTTA repeat infl uences aromatase activity and estrogen levels in elderly men: eff ects on bone metabolism. Clin. Endocrinol. Metab. 2004; 89: 2803–2810.
 • 22. Pacifi ci R. Mechanism of estrogen action in bone. W: Principles of bone biology. Red. J.P. Bilezikian, L.G. Rraisz, G.A. Rodan. Wyd. II Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo 2002: 693–697.
 • 23. Antoniaazi F., Zamboni G., Bertoldo F., Lauriola S., Tato L. Bone developement during GH and GnRH analog treatment. Eur. J. Endocrinol. 2004; 151: 47–54.
 • 24. Khan A.A., Hodsman A.B., Papaioannou A., Kendler D., Brown J.P., Olszynski W.P. Management of osteoporosis in men: an update and case example. CMAJ 2007; 176: 345–348.
 • 25. Janiec W., Folwarczna J., Kaczmarczyk- -Sedlak I. Leki wpływające na układ kostny. W: Kompendium farmakologii. Red. W. Janiec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 385–400.
 • 26. Silver D.S. Denosumab reduces the incidence of new vertebral fractures in men with prostate cancer. Curr. Osteoporos. Rep. 2010; 8: 1–3.
 • 27. Penning T.M. New frontiers in androgen biosynthesis and metabolism. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. 2010; 17: 233–239.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5503e902-a916-4265-9e99-4e4fc4bf8ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.