PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 25–31
Article title

Pozasercowe bóle w klatce piersiowej

Content
Title variants
EN
Noncardiac chest pain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ból w klatce piersiowej jest zawsze objawem wymagającym wnikliwej diagnostyki, zebrania dokładnych wywiadów z pacjentem oraz badania lekarskiego. Należy do najczęstszych symptomów, jego pojawienie się wywołuje niepokój u pacjentów i skłania do zgłoszenia się do lekarza bądź szpitala. Dolegliwości bólowe w tej okolicy wiązane są głównie z etiologią kardiologiczną. Jednakże podłoże sercowo-naczyniowe powyższych dolegliwości stanowi tylko jedną z wielu przyczyn. Bóle w klatce piersiowej, pomimo różnej etiologii, mogą mieć podobny charakter i lokalizację, co wynika z unerwienia oraz anatomii i umiejscowienia różnych struktur wewnątrz klatki piersiowej. Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury w obrębie klatki piersiowej, poza miąższem płucnym, który nie ma zakończeń czuciowych. Podstawowym elementem w diagnostyce różnicowej bólu w tej okolicy jest wykluczenie stanów zagrożenia życia – ostrego zespołu wieńcowego, tętniaka rozwarstwiającego aorty, zatoru tętnicy płucnej i odmy opłucnowej. Pacjent z bólem w klatce piersiowej może trafić zarówno do kardiologa, gastroenterologa, jak i do lekarza rodzinnego, pediatry, pulmonologa, neurologa, chirurga, ortopedy, reumatologa, dermatologa oraz psychiatry. Ta interdyscyplinarność problemu skłoniła autorów do omówienia powyższego tematu. W pracy skupiono się na opisaniu pozasercowych bólów w klatce piersiowej i wykorzystaniu współczesnych metod diagnostyki, głównie w aspekcie ustalenia przyczyn gastroenterologicznych dolegliwości. W pracy nie analizowano etiologii sercowo-naczyniowej powyższych dolegliwości.
EN
Chest pain is always a symptom that requires careful diagnosis, accurate collection of medical interviews with the patient and the medical examination. This is one of the most common symptoms, which causes the appearance of anxiety in patients and becomes the cause of the notification to the doctor or to the hospital. Chest pain is commonly attributed to heart disease. However the cardiovascular etiology of the above disorders is one of many others etiology. Chest pain, despite different etiology, may be similar in feature and location, as a result of similar nerve supply, anatomy and the location of various structures inside the chest. The source of chest pain may be all the structures inside the chest, except the lung-parenchyma, which doesn’t have the painful nerve endings. The basic element in the differential diagnosis of pain in this location is the exclusion of life-threatening conditions: acute coronary syndrome, aortic dissection, pulmonary embolism, and pneumothorax. A patient with a chest pain can both occur in the cardiologist and a gastroenterologist, but also in the family doctor, paediatrician, pulmonologist, neurologist, surgeon, orthopaedist, rheumatologist, dermatologist and psychiatrist. This interdisciplinary nature of the problem led the authors to discuss this topic. In the study, we focused on describing the noncardiac chest pain and the use of modern methods of diagnosis, mostly in terms of the gastrointestinal causes. In this study, the authors didn’t analyse the cardiovascular aetiology of those diseases.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
25–31
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Eslick G.D.: Chest pain: a historical perspective. Int. J. Cardiol. 2001; 77: 5–11.
 • 2. Smith K.S., Papp C.: Episodic, postural and linked angina. Br. Med. J. 1962; 2: 1425–1430.
 • 3. Chauhan A., Mullins P.A., Taylor G. i wsp.: Cardioesophageal reflex: a mechanism for “linked angina” in patients with angiographically proven coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 1996; 27: 1621–1628.
 • 4. Chauhan A., Petch M.C., Schofield P.M.: Cardio-oesophageal reflex in humans as a mechanism for “linked angina”. Eur. Heart J. 1996; 17: 407–413.
 • 5. Mellow M.H., Simpson A.G., Watt L. i wsp.: Esophageal acid perfusion in coronary artery disease. Induction of myocardial ischemia. Gastroenterology 1983; 85: 306–312.
 • 6. Rosztóczy A., Vass A., Izbéki F. i wsp.: The evaluation of gastro-oesophageal reflux and oesophagocardiac reflex in patients with angina-like chest pain following cardiologic investigations. Int. J. Cardiol. 2007; 118: 62–68.
 • 7. Mulak A., Manelska M., Paradowski L.: Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca. Gastroenterol. Pol. 2008; 15: 413–416.
 • 8. Cuomo R., De Giorgi F., Adinolfi L. i wsp.: Oesophageal acid exposure and altered neurocardiac function in patients with GERD and idiopathic cardiac dysrhythmias. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 24: 361–370.
 • 9. Makk L.J., Leesar M., Joseph A. i wsp.: Cardioesophageal reflexes: an invasive human study. Dig. Dis. Sci. 2000; 45: 2451–2454.
 • 10. Budzyński J., Pulkowski G.: Migotanie przedsionków i inne arytmie a przewód pokarmowy. Kardiol. Pol. 2009; 67: 1268–1273.
 • 11. Kang K.H., Cho W.H., Kim M.C. i wsp.: Cases of swallow syncope induced by the activation of mechanorecepters in the lower esophagus. Korean J. Intern. Med. 2005; 20: 68–71.
 • 12. Schmidt C.D., Jones H.D., Hunt J.C.: The value of the esophageal motility test in the evaluation of thoracic pain problems. Dis. Chest 1962; 41: 303–314.
 • 13. Katz P.O., Dalton C.B., Richter J.E. i wsp.: Esophageal testing of patients with noncardiac chest pain. Results of three years’ experience with 1161 patients. Ann. Intern. Med. 1987; 106: 593–597.
 • 14. Peters L., Maas L., Petty D. i wsp.: Spontaneous noncardiac chest pain. Evaluation by 24-hour ambulatory esophageal motility and pH monitoring. Gastroenterology 1988; 94: 878–886.
 • 15. Hewson E.G., Sinclair J.W., Dalton C.B., Richter J.E.: Twenty-four-hour esophageal pH monitoring: the most useful test for evaluating noncardiac chest pain. Am. J. Med. 1991; 90: 576–583.
 • 16. Yu H.K., Tseng C.C., Chang C.S., Chen G.H.: Ambulatory 24-hour esophageal manometry and pH-metry in patients with noncardiac chest pain, but no reflux symptoms. Kaohsiung J. Med. Sci. 1997; 13: 293–300.
 • 17. Richter J.E., Hewson E.G., Sinclair J.W., Dalton C.B.: Acid perfusion test and 24-hour esophageal pH monitoring with symptom index. Comparison of tests for esophageal acid sensitivity. Dig. Dis. Sci. 1991; 36: 565–571.
 • 18. Janssens J.P., Vantrappen G.: Irritable esophagus. Am. J. Med. 1992; 92: 27S–32S.
 • 19. Vantrappen G., Janssens J.: Gastro-oesophageal reflux disease, an important cause of angina-like chest pain. Scand. J. Gastroenterol. Suppl. 1989; 168: 73–79.
 • 20. Błoński W., Hila A., Castell D.O.: The use of multichannel intraluminal impedance in evaluation of esophageal function and gastroesophageal reflux. Gastroenterol. Pol. 2006; 13: 429–435.
 • 21. Castell D.O.: Chest pain of undetermined origin: overview of pathophysiology. Am. J. Med. 1992; 92: 2S–4S.
 • 22. Minocha A., Joseph A.S.: Pathophysiology and management of noncardiac chest pain. J. Ky Med. Assoc. 1995; 93: 196–201.
 • 23. Hewson E.G., Dalton C.B., Richter J.E.: Comparison of esophageal manometry, provocative testing, and ambulatory monitoring in patients with unexplained chest pain. Dig. Dis. Sci. 1990; 35: 302–309.
 • 24. Lacima G., Grande L., Pera M. i wsp.: Utility of ambulatory 24-hour esophageal pH and motility monitoring in noncardiac chest pain: report of 90 patients and review of the literature. Dig. Dis. Sci. 2003; 48: 952–961.
 • 25. Ros E., Toledo-Pimentel V., Grande L. i wsp.: Thoracic pain of esophageal origin. Assessment of 125 consecutive patients with resting angina and angiographically normal coronary arteries. Med. Clin. (Barc.) 1996; 106: 81–86.
 • 26. Vantrappen G., Janssens J., Ghillebert G.: The irritable oesophagus – a frequent cause of angina-like pain. Lancet 1987; 1: 1232–1234.
 • 27. Zheng J., Du Z.M., Chen M.H. i wsp.: Diagnosis of gastroesophageal reflux disease-related noncardiac chest pain. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2008; 88: 1390–1393.
 • 28. Lam H.G., Dekker W., Kan G. i wsp.: Acute noncardiac chest pain in a coronary care unit. Evaluation by 24-hour pressure and pH recording of the esophagus. Gastroenterology 1992; 102: 453–460.
 • 29. Fang J., Bjorkman D.: A critical approach to noncardiac chest pain: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Am. J. Gastroenterol. 2001; 96: 958–968.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-546a077a-795b-4054-980a-f299501fda68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.