Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 2 |

Article title

Even routine painful procedures can be harmful for the newborn

Title variants

PL
Nawet rutynowe bolesne procedury mogą być szkodliwe dla noworodka

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stresujące zdarzenia mogą uszkadzać mózg noworodka za pośrednictwem złożonych zdarzeń, w tym tworzenia wolnych rodników. Zbadaliśmy, czy ból wywoływany rutynowym nakłuciem pięty może powodować zwiększenie ilości potencjalnie szkodliwych wolnych rodników we krwi noworodka. tym celu zmierzono stężenie zaawansowanych produktów utleniania białek (advanced oxidation protein products, AOPP) i całkowite stężenie wodoronadtlenków (total hydroperoxide, TH) na początku (próbka A) i na końcu (próbka B) każdego pobierania krwi u 64 noworodków (wiek skorygowany: 37,2±2,7 tygodnia), u których wykonywano nakłucie pięty w celu pobrania krwi do rutynowych badań. Mierzono ból związany z każdą procedurą u wszystkich noworodków. Nie stwierdzono różnic między stężeniami AOPP i TH we krwi na początku i na końcu pobierania krwi drogą nakłucia pięty w całej kohorcie noworodków. Stwierdzono natomiast istotne zwiększenie stężeń AOPP i TH we krwi, jeżeli brano pod uwagę wyłącznie dzieci, które wykazywały największe natężenie bólu. Kiedy ból odczuwany przez dzieci był duży (punktacja ABC≥4), średnie stężenia AOPP i TH istotnie się zwiększyły; w tym przypadku średnie stężenia AOPP zwiększyły się z 53,5 µm/l (SD=41,6) do 63,2 µm/l (SD=44,3), a stężenia TH z 218,3 j. Carr (SD=89,2) do 228,7 j. Carr (SD=93,3), a wartości p dla tych różnic wyniosły odpowiednio 0,02 i 0,036. Stwierdzono również istotną korelację między współczynnikiem stężeń AOPP we krwi (próbka B/próbka A) u każdego dziecka, a nasileniem bólu. Dane te wskazują, że nawet częste rutynowe procedury mogą być potencjalnie szkodliwe dla noworodka, jeżeli powodują ból o dużym nasileniu.
EN
Stressful events can damage neonatal brain through a complexity of events including free radical (FR) generation. We examined whether pain provoked by a routine heel prick can generate an increase in potentially harmful FR in neonatal blood. To this aim, advanced oxidation protein products (AOPP) and total hydroperoxide (TH) concentrations were measured at the beginning (sample A) and at the end (sample B) of each sampling in 64 babies (corrected age: 37.2±2.7 weeks) who underwent heel prick for routine blood tests. We scored pain of every procedure in all newborns. No differences were detected between AOPP and TH blood concentrations at the beginning and at the end of heel prick sampling, considering the whole cohort of babies. Conversely, a significant increase was observed between AOPP and TH blood concentrations considering only those babies who showed the highest pain intensity. When babies’ pain was high (ABC score P4), mean AOPP and TH blood levels increased significantly; in this case, mean AOPP values increased from 53.5 lm/l (SD=41.6) to 63.2 lm/l (SD=44.3) and TH values from 218.3 U Carr (SD=89.2) to 228.7 U Carr (SD=93.3), with a significant p value of 0.02 and 0.036, respectively. A significant correlation was also found between AOPP blood levels ratio (sample B/sample A) in each baby, and the correspondent level of pain. These data show that even common routine procedures can be potentially harmful for the newborn if they provoke a high level of pain.

Keywords

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Physical description

Contributors

author
author
author
author
author
author
author

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-543f6b9c-1e2f-4958-b144-8d03a742ee36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.