PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 45-49
Article title

Jak rożnicować wymioty u noworodkow i niemowląt? Część III. Chirurgiczne przyczyny wymiotow

Content
Title variants
EN
How to differentiate vomiting in neonates and infants? Part III. Surgical causes of vomiting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wymioty noworodków i niemowląt to istotny problem kliniczny. Mogą być oznaką ciężkich chorób, stanów zagrażających życiu i wymagać diagnostyki w trybie nagłym. Znajomość specyfiki przyczyn zwracania pokarmu w 1. roku życia pozwala na ustalenie rozpoznania. Spośród chirurgicznych czynników wywołujących wymioty większość związana jest z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego. Diagnozując wymiotujące noworodki,należy brać pod uwagę wrodzone wady przewodu pokarmowego, na które wskazuje wczesne wystąpienie objawów, u niemowląt zaś powinno się uwzględnić zwężenie odźwiernika i wgłobienie. W obu grupach wymioty mogą być objawem uwięźnięcia przepukliny czy choroby Hirschsprunga. W przypadku wymiotujących noworodków i niemowląt konieczna jest uważna ocena oraz ustalenie rozpoznania i optymalnego sposobu leczenia. Wyzwanie stanowi różnicowanie przyczyn wymiotów i wykrycie chorób będących stanami zagrożenia życia, wymagających interwencji chirurgicznej w trybie pilnym.
EN
Vomiting in newborns and infants is an important clinical problem. It can be a sign of serious illnesses, life-threatening conditions and require urgent diagnosis and treatment. Knowledge of the specific causes of vomiting in the first year of life provide the diagnosis. Most of surgical causes of vomiting is associated with conditions that cause occlusion of the gastrointestinal tract. Vomiting newborn should be suspected of congenital digestive tract malformation, especially if early onset of symptoms are observed. In infancy one should remember about pyloric stenosis and intussusception. In both groups vomiting can be a symptom of incarcerated hernia or Hirschsprung disease. Vomiting newborns or infants require careful assessment, diagnosis and finding the optimal treatment. Differential diagnosis of vomiting and identification life-threatening diseases that require urgent surgical interventions could be a challenge.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
45-49
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Celińska-Cedro D.: Wymioty. W: Socha J. (red.): Gastroenterologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999: 39–52.
 • 2. Maclennan A.C.: Investigation in vomiting children. Semin. Pediatr. Surg. 2003; 12: 220–228.
 • 3. Milanowski A. (red.): Nelson Pediatria. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012: 479–515.
 • 4. Gowdy S.C., Paterson A.: Imaging the acute paediatric abdomen. RAD Magazine 2012; 441: 17–18.
 • 5. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 781–788.
 • 6. Wagner A.A. (red.): Chirurgia dziecięca. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • 7. Krogh C., Biggar R.J., Fischer T.K. i wsp.: Bottle-feeding and the risk of pyloric stenosis. Pediatrics 2012; 130: 943–949.
 • 8. Saito J.M.: Beyond appendicitis: evaluation and surgical treatment of pediatric acute abdominal pain. Curr. Opin. Pediatr. 2012; 24: 357–364.
 • 9. Maślanka M., Górniak K., Prokurat A.: Wgłobienie jelitowe – diagnostyka i leczenie. Pediatr. Dypl. 2012; 16: 36–40.
 • 10. Jodkowski W., Kaliciński P.: Choroba Hirschsprunga – zasady postępowania diagnostycznego. Stand. Med. Pediatr. 2009; 6: 245–255.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-53bb5363-0df1-4fde-b52d-81d2cf5c84ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.