PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 87–93
Article title

Capillary hemangioma of the testis. A case report of a rare benign tumor

Content
Title variants
PL
Naczyniak krwionośny włośniczkowy jądra. Opis przypadku rzadko występującego łagodnego nowotworu jądra
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper presents the case of a very rare capillary hemangioma of the testis in a 23-yearold patient. Physical examination revealed a tumor located in the upper pole of the left testis, which was suspected of being malignant due to its significantly increased density and irregular contours. Blood levels of the following tumor markers were determined: alpha-fetoprotein, human chorionic gonadotropin and lactate dehydrogenase. No abnormalities were found in any of these tests. A gray-scale ultrasound scan of the scrotum revealed a lesion located in the upper pole of the left testis, 24 mm in diameter with slightly decreased echogenicity and irregular contours, which suggested infiltration of the tunica albuginea of the testis. Color and power Doppler scans demonstrated a dense network of blood vessels and increased blood flow in the lesion described. In addition, 3D ultrasound scan images were obtained, which allowed for a thorough determination of the topography of the lesion. No abnormalities were found in the patient’s medical history, physical examination or ultrasound scan of the right testis. Taking into account the suspected malignancy with signs of infiltration of the tunica albuginea of the upper pole of the testis a decision was made to remove the left testis together with the spermatic cord using the inguinal approach. A histopathological examination of the whole specimen revealed a multifocal capillary hemangioma of the testis, signs of testicular fibrosis and significant atrophy of the spermatogenic epithelium of the seminiferous tubules. Immunohistochemistry: CD31 (+), CD34 (+), FVIII (−), vimentin (+), CK MNF116 (−), mesothelial cells (−), calretinin (−), MIB-1 = 8.4%. The tumor described is one of the few benign lesions originating from the tissues of the testis for which partial resection of the organ may be considered. Intraoperative histopathological examination and resection of the lesion with the preservation of a healthy tissue margin may be considered in patients with a single testis in whom the tumor is found to have a very rich vascular network and the levels of tumor markers are normal.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek bardzo rzadko występującego naczyniaka krwionośnego włośniczkowego jądra u 23-letniego pacjenta. Guz zlokalizowany w badaniu fizykalnym w górnym biegunie jądra lewego ze względu na znacznie wzmożoną spoistość i nieregularne obrysy budził podejrzenie nowotworu złośliwego. Oznaczono stężenia markerów nowotworowych we krwi: alfa-fetoproteiny, gonadotropiny kosmówkowej oraz dehydrogenazy mleczanowej, nie stwierdzając odchyleń od normy w żadnym z tych badań. W badaniu ultrasonograficznym moszny wykonanym w skali szarości w górnym biegunie jądra lewego zaobserwowano ognisko o średnicy 24 mm o nieznacznie obniżonej echogeniczności i nieregularnych obrysach, sugerujących naciekanie błony białawej jądra. W opcji dopplera kolorowego i dopplera mocy stwierdzono gęstą sieć naczyń krwionośnych oraz wzmożone przepływy krwi w opisywanej zmianie. Dokonano również akwizycji obrazów w ultrasonograficznym badaniu trójwymiarowym, które pozwoliło na poznanie dokładnej topografii ogniska. W badaniu podmiotowym, przedmiotowym oraz ultrasonograficznej ocenie jądra prawego nie stwierdzono nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę podejrzenie nowotworu złośliwego, o cechach naciekania błony białawej górnego bieguna jądra, pacjenta zakwalifikowano do usunięcia jądra lewego wraz z powrózkiem nasiennym z dostępu przez kanał pachwinowy. W badaniu histopatologicznym całego preparatu stwierdzono wieloogniskowego naczyniaka krwionośnego włośniczkowego jądra, cechy włóknienia jądra oraz znacznego stopnia atrofię nabłonka plemnikotwórczego kanalików nasiennych. Immunohistochemicznie: CD31 (+), CD34 (+), FVIII (−), wimentyna (+), CK MNF116 (−), komórki mezotelialne (−), kalretynina (−), MIB-1 = 8,4%. Opisywany nowotwór jest jedną z nielicznych niezłośliwych zmian wywodzących się z tkanek jądra, w przypadku których można rozważać resekcję częściową narządu. U pacjentów z jądrem jedynym, u których stwierdza się guz o bardzo bogatej sieci naczyń, przy prawidłowych stężeniach markerów nowotworowych można rozważać śródoperacyjne badanie histopatologiczne i resekcję zmiany z zachowaniem marginesu zdrowych tkanek.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
87–93
Physical description
Contributors
 • Department of Urology, 1st Military Hospital, Lublin, Poland. Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of General and Transplant Surgery and Nutritional Treatment, Medical University of Lublin, Poland
author
 • Department of Clinical Pathomorphology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Kryvenko ON, Epstein JI: Testicular hemangioma: a series of 8 cases. Am J Surg Pathol 2013; 37: 860–866.
 • 2. Mazal PR, Kratzik C, Kain R, Susani M: Capillary hemangioma of the testis. J Clin Pathol 2000; 53: 641–642.
 • 3. Wong NC, Dason S, Pozdnyakov S, Alexopoulou I, Greenspan M: Capillary hemangioma of the testis: a rare benign tumour. Can Urol Assoc J 2015; 9: 133–135.
 • 4. Mungan S, Turgutalp H, Ersöz S, Keskin F, Kutlu O: A rare neoplasm of the testis: capillary hemangioma. Turk Patoloji Derg 2011; 27: 80–83.
 • 5. Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K et al.: Guidelines on Testicular Cancer: 2015 Update. Eur Urol 2015; 68: 1054–1068.
 • 6. Cochlin DL: The scrotum. In: Cochlin DL, Dubbins PA, Goldberg BB, Halpern EJ (eds.): Urogenital Ultrasound. Taylor & Francis, London–New York 2006: 183–255.
 • 7. Jakubowski W, Szopiński T: Moszna. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2007: 129–153.
 • 8. Essig M, Knopp MV, Hawighorst H, van Kaick G: MRI of capillary hemangioma of the testis. J Comput Assist Tomogr 1997; 21: 402–404.
 • 9. Zaidi SN, Fathaddin AA: Testicular capillary hemangioma–a case report of a rare tumor. Indian J Pathol Microbiol 2012; 55: 557–579.
 • 10. Passman C, Urban D, Klemm K, Lockhart M, Kenney P, Kolettis P: Testicular lesions other than germ cell tumours: feasibility of testis-sparing surgery. BJU Int 2009; 103: 488–491
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-539dfab9-1c81-40c5-8e24-2cef7be2f11c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.