PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 1 | 35–46
Article title

The relationship of music preferences and the selected risk-taking and autodestructive behaviour among teenage girls subject to inpatient stay due to mental condition – pilot study

Content
Title variants
PL
Związek preferencji muzycznych z wybranymi zachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi wśród nastoletnich dziewcząt hospitalizowanych psychiatrycznie – badanie wstępne
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
During adolescence, related to the crisis of identity, attempts to separate from the family and rebellion against the reality result in the youth to be particularly susceptible to the impact of peers. Identification with the group is most often based on common interests, one of which being music. The aim of the pilot study was to assess the relationship of autodestructive and  antisocial behaviour and  music preferences of  girls subject to  inpatient stay due to  mental problems. Material and methods: Own questionnaire was used concerning music preferences, consisting of the following genres: metal, rock, pop, jazz, hip-hop, reggae, film music, sung poetry, electronic music. The studied group comprised of 26 girls diagnosed with mood disorders, neurotic, stress-related and somatoform disorders, eating disorders and behavioural and emotional disorders according to ICD-10. Exclusion criteria were the remaining diagnostic categories, especially active psychotic process and mental retardation as well as lack of understanding of the questionnaire questions or not being familiar with basic types of music. Among the patients aged 13–18 subject to inpatient stay at the Department of Adolescent Psychiatry in Łódź in the period 2013–2014 and consented to the study, the incidence of attempted suicide, inflicting self-harm, alcohol abuse, taking psychoactive substances and the presence of antisocial disorders were assessed. Questionnaire verification was carried out in a group of 30 people tested with a test–retest method with a two-week break; reliability was obtained: 0.89–1. Analysis was carried out with the use of Statistica 9.1 programme. Results: Among the teenage girls subject to inpatient stay, music preferences were not related in a statistically significant manner (p > 0.05) with a greater incidence of attempted suicide, inflicting self-harm, alcohol abuse and contact with psychoactive substances, nor the psychiatric diagnosis. Conclusions: Girls subject to inpatient stay at the mental ward most often preferred hip-hop. No significant relationship of the preference over a particular music genre and the number of autodestructive and risky behaviour was observed; only tendencies for more frequent selection of particular genres of music were visible.
PL
W okresie dojrzewania, związanym z kryzysem tożsamości, próby separacji od rodziny i bunt przeciwko zastanej rzeczywistości powodują, że młodzież jest szczególnie podatna na wpływy grupy rówieśniczej. Identyfikacja z grupą bazuje najczęściej na wspólnych zainteresowaniach, a jednym z nich jest muzyka. Celem badania wstępnego była ocena związku zachowań autodestrukcyjnych i aspołecznych z preferencjami muzycznymi dziewcząt hospitalizowanych psychiatrycznie. Materiał i metody: Wykorzystano autorską ankietę dotyczącą preferencji muzycznych, która obejmowała następujące podstawowe gatunki: metal, rock, pop, jazz, hip-hop, reggae, blues, muzyka filmowa, poezja śpiewana, muzyka elektroniczna. Grupę badaną stanowiło 26 dziewcząt z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń zachowania i emocji według ICD-10. Kryteriami wykluczenia były pozostałe kategorie diagnostyczne, a zwłaszcza aktywny proces psychotyczny i upośledzenie umysłowe, jak również brak rozumienia pytań zawartych w kwestionariuszu lub nieznajomość podstawowych gatunków muzycznych. U 13–18-letnich pacjentek, które były hospitalizowane w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi w latach 2013–2014 i wyraziły zgodę na  badanie, oceniano występowanie prób samobójczych, dokonywanie samouszkodzeń, nadużywanie alkoholu, przyjmowanie substancji psychoaktywnych i obecność zaburzeń aspołecznych. Weryfikację kwestionariusza przeprowadzono w grupie 30 osób, które badano metodą test–retest w odstępie dwutygodniowym; uzyskano rzetelność 0,89–1. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.1. Wyniki: Wśród hospitalizowanych nastolatek preferencje muzyczne nie wiązały się w sposób istotny statystycznie (p > 0,05) z większą częstością prób samobójczych, samouszkodzeń, nadużywania alkoholu i kontaktu z substancjami psychoaktywnymi ani z diagnozą psychiatryczną. Wnioski: Dziewczęta hospitalizowane psychiatrycznie najczęściej preferowały muzykę hip-hopową. Nie zaobserwowano istotnego związku między preferowaniem konkretnego gatunku muzycznego a większą liczbą zachowań autodestrukcyjnych i ryzykownych; widoczne były jedynie tendencje do częstszego wyboru określonych gatunków muzyki.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
35–46
Physical description
Contributors
 • Department of Adolescent Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland. Head of the Department: Professor Agnieszka Gmitrowicz, MD, PhD
 • Institute of Health Sciences, Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ, Nowy Targ, Poland
 • Department of Adolescent Psychiatry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland. Head of the Department: Professor Agnieszka Gmitrowicz, MD, PhD
References
 • Baker F, Bor W: Can music preference indicate mental health status in young people? Australas Psychiatry 2008; 16: 284–288.
 • Knobloch-Westerwick S, Musto P, Shaw K: Rebellion in the top music charts: defiant messages in rap/hip hop and rock music 1993 and 2003.
 • Paper presented at the International Communication Association conference; Dresden, Germany, June 19–23, 2006.
 • Lester D, Whipple M: Music preference, depression, suicidal preoccupation, and personality: comment on Stack and Gundlach’s papers. Suicide Life Threat Behav 1996; 26: 68–70.
 • Martin G, Clarke M, Pearce C: Adolescent suicide: music preference as an indicator of vulnerability. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32: 530–535.
 • Mikolajczak G, Desseilles M: [Suicidality and musical preferences: a possible link?] Sante Ment Que 2012; 37: 129–150.
 • Namysłowska I (ed.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 • North AC, Hargreaves DJ: Problem music and self-harming. Suicide Life Threat Behav 2006; 36: 582–590.
 • Pużyński S, Wciórka J: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2007.
 • Recours R, Aussaguel F, Trujillo N: Metal music and mental health in France. Cult Med Psychiatry 2009; 33: 473–488.
 • Roberts DF, Christenson PG: Popular music in childhood and adolescence. In: Singer DG, Singer JL (eds.): Handbook of Children and the Media. Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2001: 398–400.
 • Roberts KR, Dimsdale J, East P et al.: Adolescent emotional response to music and its relationship to risk-taking behaviors. J Adolesc Health 1998; 23: 49–54.
 • Scheel KR, Westefeld JS: Heavy metal music and adolescent suicidality: an empirical investigation. Adolescence 1999; 34: 253–273.
 • Selfhout MH, Delsing MJ, ter Bogt TF et al.: Heavy metal and hip-hop style preferences and externalizing problem behavior – a two-wave longitudinal study. Youth Soc 2008; 39: 435–452.
 • Stack S: Heavy metal, religiosity, and suicide acceptability. Suicide Life Threat Behav 1998; 28: 388–394.
 • Stack S, Gundlach J, Reeves JL: The heavy metal subculture and suicide. Suicide Life Threat Behav 1994; 24: 15–23.
 • Stack S, Krysinska K, Lester D: Gloomy Sunday: did the “Hungarian suicide song” really create a suicide epidemic? Omega (Westport) 2007–2008; 56: 349–358.
 • Stack S, Lester D, Rosenberg JS: Music and suicidality: a quantitative review and extension. Suicide Life Threat Behav 2012; 42: 654–671.
 • Ter Bogt TF, Keijsers L, Meeus WH: Early adolescent music preferences and minor delinquency. Pediatrics 2013; 131: e380–e389.
 • Thoma MV, Ryf S, Mohiyeddini C et al.: Emotion regulation through listening to music in everyday situations. Cogn Emot 2012; 26: 550–560.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-52762e33-2252-4220-94f0-b945a9c147a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.