PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 267–274
Article title

Wzrastające występowanie stwardnienia rozsianego u kobiet ma związek z paleniem papierosów

Content
Title variants
EN
Increasing occurrence of multiple sclerosis in women is linked with cigarette smoking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Przyczyny wzrastającego występowania stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM) u ko­biet nie są jasne, aczkolwiek brano pod uwagę zakażenie wirusem Epsteina-Barr i palenie papierosów. Przedsta­wione badanie dotyczy relacji między paleniem papierosów i rosnącą częstością SM u kobiet. Metoda: Wskaź­nik K:M (WKM) wśród palaczy w ogólnej populacji skorelowano z WKM 10 272 (M – 4367, K – 5905) chorych z SM w Polsce zmarłych w latach 1982–2008. Badano również korelację między wskaźnikiem płci wśród pa­laczy w ogólnej populacji i wśród oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy i zmarli w ciągu 27 lat. Dane dotyczące zbiorowości z SM otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego, a informację o rozpowszech­nieniu palenia papierosów w ogólnej populacji – z Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie. W badaniu zastosowano test Pearsona i test liniowej regresji. Wyniki: Roczny WKM 10 272 chorych zmarłych z SM w Polsce wzrósł z 1,12 do 1,37 (1982–2008); współczynnik korelacji z rokiem kalendarzowym był istotny: r = 0,548, p < 0,01. Stwierdzono znamienną korelację p omiędzy swoistym dla płci WKM wśród palących w ogólnej populacji i wskaźnikiem K:M w zbiorowości z SM w ciągu 27 lat: r = 0,595, p = 0,003. Silną korelację znaleziono między wskaźnikami K:M palaczy papierosów w ogólnej populacji i oczekiwanych chorych na SM, którzy palili papierosy: r = 0,882, p = 0,01-7. Ustalono ścisłą zależność między wskaźnikami K:M w zbiorowo­ści SM i w kohorcie oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy: r = 0,809, p = 0,01-5. Obliczono kore­lację między wskaźnikiem K:M w kohorcie oczekiwanych chorych palących papierosy, którzy zmarli z SM, i ka­lendarzowym rokiem (1982–2008): r = 0,794, p < 0,001. Wyniki wskazują, że im większa była proporcja K do M palących papierosy w ogólnej populacji, tym liczniejszy był wskaźnik K do M w zbiorowości chorych zmarłych z SM. Wnioski: Wskaźnik K:M w SM obliczony według roku zgonu istotnie wzrósł w Polsce w ciągu trzech dekad. Rosnące występowanie SM u kobiet wykazało asocjację z proporcją K:M palących papierosy w ogól­nej populacji. Wzrastające występowanie SM u kobiet przynajmniej w części wiązało się z paleniem papierosów.
EN
Introduction: Reasons of increasing multiple sclerosis (MS) occurrence in women are unclear, although infec­tion with Epstein-Barr virus and smoking were taken into consideration. The current study investigates relation between smoking and increasing occurrence of MS in women. Method: The female to male ratio (FMR) in smo­kers of the general population was correlated to FMR in 10 272 (M – 4367, F – 5905) MS patients, who died in the years 1982–2008 in Poland. The ratio of F:M in expected MS patients, who smoked cigarettes and died over 27 years, was also correlated to FMR in smoking general population. Data concerning deceased MS as­semblage was received from the Central Statistical Office and information on prevalence of smoking was obta­ined from the Centre of Oncology in Warsaw. Correlation test by Pearson and linear regression test were used in the study. Results: Annual FMR in 10 272 MS patients was growing in Poland from 1.12 to 1.37 over the years 1982–2008; correlation coefficient r with calendar year was 0.548, p < 0.01. Significant correlation was found between the gender-specific smoking ratio in the general population and the sex-specific ratio in MS assemblage during 27 years: r = 0.595, p = 0.003. Strong correlation was ascertained between the F:M ratio in smoking ge­neral population and expected smokers with MS, who died over 3 decades; r = 0.882, p = 0.01-7. The result cor­responded to close link between the F:M ratio in MS assemblage and in expected cohort of smokers with MS: r = 0.809, p = 0.01-5. Noteworthy was significant correlation of FMR in expected MS smokers with calendar year (1982–2008): r = 0.794, p < 0.001. Results indicate that the higher was the F:M ratio in cigarette smoking gene­ral population, the more increased was the F:M ratio in MS assemblage. Conclusions: The F:M ratio in MS cal­culated according to year of death increased significantly over 3 decades in Poland. The increasing occurrence of MS in women showed association with F:M smoking proportion in the general population. Growing occur­rence of MS in women was at least in part linked with cigarette smoking.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
267–274
Physical description
Contributors
 • Samodzielna Lecznica Centrum w Warszawie
References
 • 1. Acheson E.D.: The epidemiology of multiple sclerosis. W: Matthews W.B., Acheson E.D., Batchelor J.R., Weller R.O. (red.): McAlpine’s Multiple Sclerosis. Churchill Livingstone, Edinburgh 1985.
 • 2. Leibowitz U., Antonovsky A., Medalie J.M. i wsp.: Epidemi­ological study of multiple sclerosis in Israel. II. Multiple scle­rosis and level of sanitation. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1966; 29: 60–68.
 • 3. Brucklacher-Waldert V., Stuerner K., Kolster M. i wsp.: Phe­notypical and functional characterization of T helper 17 cells in multiple sclerosis. Brain 2009; 132: 3329–3341.
 • 4. Hunter S., Hafler D.A.: Ubiquitous pathogens: links between infection and autoimmunity in MS? Neurology 2000; 55: 164–165.
 • 5. Ascherio A., Munger K.: Epidemiology of multiple sclerosis: environmental factors. W: Lucchinetti C., Hohlfeld R. (red.): Multiple sclerosis. Wyd. 3, Saunders Elsevier, Philadelphia 2010.
 • 6. Handel A., Giovannoni G., Ebers G.C., Ramagopalan S.V.: Environmental factors and their timing in adult onset multi­ple sclerosis. Nat. Rev. Neurol. 2010; 6: 156–166.
 • 7. Lauer K.: Environmental risk factors in multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 2010; 10: 421–440.
 • 8. Ascherio A., Munger K.L.: Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part I: the role of infection. Part II: Nonin­fectious factors. Ann. Neurol. 2007; 61: 288–299, 504–513.
 • 9. Orton S.M., Ramagopalan S.V., Brocklebank D. i wsp.: Effect of immigration on multiple sclerosis sex ratio in Canada: the Canadian Collaborative Study. J. Neurol. Neurosurg. Psychi­atry 2010; 81: 31–36.
 • 10. Cendrowski W.: Gestational insolation and risk of multiple sclerosis in offspring. W druku.
 • 11. Martyn C.N., Cruddas M., Compston D.A.: Symptomatic Epstein-Barr virus infection and multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1993; 56: 167–168.
 • 12. Villard-Mackintosh L., Vessey M.P.: Oral contraceptives and reproductive factors in multiple sclerosis incidence. Contra­ception 1993; 47: 161–168.
 • 13. Riise T., Nortvedt M.W., Ascherio A.: Smoking is a risk factor for multiple sclerosis. Neurology 2003; 61: 1122–1124.
 • 14. Orton S.M., Herrera B.M., Yee I.M. i wsp.; Canadian Collab­orative Study Group: Sex ratio of multiple sclerosis in Cana­da: a longitudinal study. Lancet Neurol. 2006; 5: 932–936.
 • 15. Cutter G., Yadavalli R., Marrie R.A. i wsp.: Changes in the sex ratio over time in multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 supl. 1: A162.
 • 16. Alonso A., Hernán M.A.: Temporal trends in the incidence of multiple sclerosis: a systematic review. Neurology 2008; 71: 129–135.
 • 17. Koch-Henriksen N., Sørensen P.S.: The changing demograph­ic pattern of multiple sclerosis epidemiology. Lancet Neurol. 2010; 9: 520–532.
 • 18. Wechsler I.S.: Statistics of multiple sclerosis. Arch. Neurol. Psychiatry 1922; 8: 59–75.
 • 19. Barnett M.H., Williams D.B., Day S. i wsp.: Progressive increase in incidence and prevalence of multiple sclerosis in Newcastle, Australia: a 35-year study. J. Neurol. Sci. 2003; 213: 1–6.
 • 20. Debouverie M., Vukusic S., Ritleng C. i wsp.: Changes of demographic data over time in multiple sclerosis. Part I and II. Mult. Scler. 2008; 14 supl. 1: S63.
 • 21. Cendrowski W.: The changing female-to-male sex ratio in multiple sclerosis: implications for aetiology of the disease. Mult. Scler. 2010; 16 supl. 10: S95.
 • 22. Hammond S., McLeod J., Macaskill P., English D.R.: Multi­ple sclerosis in Australia: socioeconomic factors. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1996; 61: 311–313.
 • 23. Westberg M., Feychting M., Jonsson F. i wsp.: Occupational exposure to UV light and mortality from multiple sclerosis. Am. J. Ind. Med. 2009; 52: 353–357.
 • 24. Marrie R.A.: Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology. Lancet Neurol. 2004; 3: 709–718.
 • 25. Krökki O., Bloigu R., Reunanen M., Remes A.M.: Increasing incidence of multiple sclerosis in women in Northern Finland. Mult. Scler. 2011; 17: 133–138.
 • 26. Potemkowski A., Walczak A., Nocoń D. i wsp.: Epidemiolog­ical analysis of multiple sclerosis in the Szczecin region, north-western part of Poland (1960–1992). W: Firnhaber W., Lauer K. (red.): Multiple Sclerosis in Europe. Leuchtturm- Verlag, Alsbach 1994: 249–254.
 • 27. Ghezzi A., Deplano V., Faroni J. i wsp.: Multiple sclerosis in childhood: clinical features of 149 cases. Mult. Scler. 1997; 3: 43–46.
 • 28. Kragt J., van Amerongen B., Killestein J. i wsp.: Higher levels of 25-hydroxyvitamin D are associated with lower incidence of multiple sclerosis only in women. Mult. Scler. 2009; 15: 9–15.
 • 29. Islam T., Gauderman W.J., Cozen W., Mack T.M.: Childhood sun exposure influences risk of multiple sclerosis in monozy­gotic twins. Neurology 2007; 69: 381–388.
 • 30. Matsuoka L.Y., Wortsman J., Hanifan N., Holick M.F.: Chronic sunscreen use decreases circulating concentrations of 25-hydroxyvitamin D. A preliminary study. Arch. Derma­tol. 1988; 124: 1802–1804.
 • 31. Strøm J.: Infectious mononucleosis – is the incidence increas­ing? Acta Med. Scand. 1960; 168: 35–39.
 • 32. Henke C.E., Kurland L.T., Elveback L.R.: Infectious mono­nucleosis in Rochester, Minnesota, 1950 through 1969. Am. J. Epidemiol. 1973; 98: 483–490.
 • 33. Janeczko J.: Mononukleoza zakaźna. Przegl. Epidemiol. 2001; 55: 421–431.
 • 34. Ahorro J.M., Magalhaes S., Tellier R. i wsp.: Comparison of clinical manifestations in EBV-positive and EBV-negative pedi­atric MS patients. Mult. Scler. 2009; 15 supl. 2: S85.
 • 35. Cofield S., Cutter G., Conwit R. i wsp.: Race, ethnicity, coun­try of origin and infections in CombiRx. Mult. Scler. 2008; 14 supl. 1: S62.
 • 36. Bach J.F.: The effect of infections on susceptibility to auto­immune and allergic diseases. N. Engl. J. Med. 2002; 347: 911–920.
 • 37. Thacker E.L., Mirzaei F., Ascherio A.: Infectious mononucleo­sis and risk for multiple sclerosis: a meta-analysis. Ann. Neu­rol. 2006; 59: 499–503.
 • 38. Cendrowski W.: Zmniejszenie umieralności na stwardnienie rozsiane ma związek z niższym rozpowszechnieniem palenia papierosów wśród mężczyzn w Polsce. Aktualn. Neurol. 2012; 12: 149–153.
 • 39. Cendrowski W.: Relation of regional mortality and female-to-male ratio in multiple sclerosis to the past long-term meteoro­logical factors in Poland. Aktualn. Neurol. 2011; 11: 257–264.
 • 40. Marrie R.A., Horwitz R.I., Cutter G. i wsp.: Smokers with multiple sclerosis are more likely to report comorbid auto­immune diseases. Neuroepidemiology 2011; 36: 85–90.
 • 41. Palacios N., Alonso A., Brønnum-Hansen H., Ascherio A.: Smoking and increased risk of multiple sclerosis: parallel trends in the sex ratio reinforce the evidence. Ann. Epidemi­ol. 2011; 21: 536–542.
 • 42. Hernán M.A., Zhang S.M., Lipworth L. i wsp.: Multiple scle­rosis and age at infection with common viruses. Epidemiolo­gy 2001; 12: 301–306.
 • 43. Farez M., Quintana F.J., Correale J.: Sodium intake is asso­ciated with increased activity in multiple sclerosis. Platform presentation. 29th Congress of the ECTRIMS. Kopenhaga, 3 października 2013 r.
 • 44. Hensiek A.E., Sawcer S.J., Feakes R. i wsp.: HLA-DR15 is associated with female sex and young age at diagnosis in multiple sclerosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2002; 72: 184–187.
 • 45. De Jager P.L., Simon K.C., Munger K.L. i wsp.: Integrating risk factors. HLA-DRB1*1501 and Epstein-Barr virus in mul­tiple sclerosis. Neurology 2008; 70: 1113–1118.
 • 46. Hedström A.K., Bomfim I., Barcellos L.F. i wsp.: Interaction between passive smoking and two HLA genes with regard to multiple sclerosis risk. 29th Congress of the ECTRIMS. Kopen­haga, 3 października 2013 r., poster 314.
 • 47. Ascherio A., Munger K.L, Lünemann J.D.: The initiation and prevention of multiple sclerosis. Nat. Rev. Neurol. 2012; 8: 602–612.
 • 48. Cendrowski W.: December insolation and ultraviolet B radia­tion are associated with multiple sclerosis mortality in Poland. Aktualn. Neurol. 2013; 13: 130–135.
 • 49. Ebers G.C., Sadovnick A.D., Dyment D.A. i wsp.: Parent-of-origin effect in multiple sclerosis: observations in half-sib­lings. Lancet 2004; 363: 1773–1774.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-50b4a8ab-542e-4567-8b57-376e3649b336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.