PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 4 | 12-18
Article title

Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

Content
Title variants
EN
Health risks associated with the consumption of dug well drinking water on the example of the Chmielnik municipality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spożywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III) i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III), chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki) i mętności (33 próbki). Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.
EN
Introduction. In Poland, a significant part of the population obtains drinking water from dug wells, susceptible to industrial and agricultural contamination. Meanwhile, so-called private water intakes, according to the Polish law, are not subject to the statutory control. This exposes the consumers to negative health effects. The aim of the study was to estimate the selected physicochemical parameters of drinking water from dug wells and to compare results to the permissible standards. Material and methods. 36 samples taken from dug wells from the Chmielnik community were tested. Nitrites and ammonium content was examined using a photometer, the pH value and electrolytic conductivity were measured by a multi-parameter meter, and turbidity by a turbidimeter. Chloride concentration was determined by the titration method. Results. For the chemical parameters tested, i.e. nitrites, chlorides and ammonium, the permissible standards were not exceeded. Similarly, for the electrolytic conductivity,no violation of the standards was reported. In contrast, pH value (2 samples) and turbidity (33 samples) were found to fall beyond the permissible standard. Conclusions. Water from the dug wells studied can be described as safe for consumers in terms of controlled chemical parameters, which were found not to exceed the standards. The problem of high turbidity value can be solved by introducing simple water treatment methods. Regular testing of all quality water parameters could explain whether the exceeded pH norm is associated with unacceptable concentrations of chemical indicators which were not studied in this work.
Contributors
  • Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-50a67e78-f284-4985-9cc0-d4c5f57f1e91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.