PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 34–38
Article title

Wiązanie amfoterycyny B do upigmentowanych grzybów mikroskopowych Cladosporium cladosporioides

Content
Title variants
EN
Amphotericin B binding to pigmented microscopic fungi Cladosporium cladosporioides
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Ciemno upigmentowane grzyby mikroskopowe Cladosporium cladospo- rioides mogą wywoływać zakażenia, szczególnie u osób z obniżoną odpornością organizmu. Grzyby te w swojej ścianie komórkowej zawierają biopolimery melaninowe ochraniające grzybnię, zdolne do wiązania różnych związków chemicznych, w tym leków. Celem pracy była ocena zdolności wiązania antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B do grzybni Cladosporium cladosporioides, melaniny wyizolowanej z grzybni i do syntetycznej DOPA-melaniny. MATERIAŁ I METODY Upigmentowane grzyby glebowe Cladosporium cladosporioides hodowano w płynnej pożywce standardowej. Melaninę naturalną izolowano z grzybni metodą hydrolizy kwaśnej. Syntetyczną DOPA-melaninę uzyskano w wyniku reakcji oksydacyjnej polimeryzacji L-DOPA. Próbki melanin i grzybni kompleksowano z roztworami amfoterycyny B o różnych stężeniach, stosując różne czasy inkubacji. Do oznaczenia ilości leku związanego z grzybnią i melaninami zastosowano technikę spektrofotometrii UV-VIS. WYNIKI Wykazano, że amfoterycyna B tworzy kompleksy z grzybnią Cladospo- rium cladosporioides, z melaniną wyizolowaną z grzybni i z syntetyczną DOPA-melaniną. Ilości leku związanego z melaninami zwiększają się wraz ze wzrostem stężenia wyjściowego antybiotyku i wydłużaniem czasu inkubacji. WNIOSKI Silne oddziaływanie amfoterycyny B z melaninami może obniżać funkcje ochronne melanin w stosunku do grzybni Cladosporium cladosporioides.
EN
BACKGROUND Dark pigmented microscopic fungi Cladosporium cladosporioides can lead to infection in immunocompromised patients. Melanin biopolymers present in the cell wall protect mycelium and are able to bind diff erent chemicals, including drugs. The aim of this work was to examine the binding capacity of antifungal antibiotic amphotericin B to crude mycelium of Cladosporium cladosporioides, melanin isolated from mycelium and to synthetic DOPA-melanin. MATERIAL AND METHODS Pigmented soil fungi Cladosporium cladosporioides were cultured in the standard liquid medium. Natural melanin was isolated from dry mycelium by acid hydrolysis. Synthetic DOPA-melanin was formed by oxidative polymerization of L-DOPA. Samples of dry mycelium and melanins were complexed with diff erent concentrations of amphotericin B using diff erent times of incubation. The amounts of drug bound to mycelium and to melanins were determined by the use of UV-VIS spectrophotometric method. RESULTS It has been demonstrated that amphotericin B forms complexes with Cladosporium cladosporioides mycelium as well as with melanin isolated from mycelium and with synthetic DOPAmelanin. The amounts of drug bound to melanins increase with increasing initial antibiotic concentration and prolongation of incubation time. CONCLUSION The ability of amphotericin B to form complexes with melanin may be one of the reasons of decreased melanin protection in relation to Cladosporium cladosporioides mycelium.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
34–38
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec tel. 32 364 16 11
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Plomer-Niezgoda E., Baran E., Maj E., Czarnecka A., Hryncewicz-Gwóźdź A. Patogenność grzybów z rodzaju Alternaria, Cladosporium i Chrysosporium. Mikol. Lek. 1998; 5: 187–190.
 • 2. Tasic S., Miladinovic-Tasic N. Cladosporium spp. – cause of opportunistic mycoses. Acta Fac. Med. Naiss. 2007; 24: 15–19.
 • 3. Buttler M.J., Day A.W. Fungal melanins: a review. Can. J. Microbiol. 1998; 44: 1115–1136.
 • 4. Langfelder K., Streibel M., Jahn B., Haase G., Brakhage A. Biosynthesis of fungal melanins and their importance for human pathogenic fungi. Fungal Genet. Biol. 2003; 38: 143–158.
 • 5. Revankar S.G. Therapy of infections caused by Dematiaceous fungi. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2005; 3: 601–612.
 • 6. Vermes A., Guchelaar H.J., Dankert J. Flucitosine: a review its pharmacology, clinical indications, pharmacokinetics, toxicity and drug interactions. J. Antimicrob. Chemother. 2000; 46: 171–179.
 • 7. Henson J.M., Buttler M.J., Day A.W. The dark side of the mycelium: Melanins of phytopathogenic fungi. Annu. Rev. Phytopathol. 1999; 37: 447–471.
 • 8. Jacobson E.S. Pathogenic roles of fungal melanins. Clin. Microbiol. Rev. 2000; 13: 708–717.
 • 9. Bagiński M., Sternal K., Czub J., Borowski E. Molecular modeling of membrane activity of amphotericin B a polyene macrolide antifungal antibiotic. Acta Biochim. Pol. 2005; 52: 655–658.
 • 10. Lambert H.P., O Grady F.W. Antybiotyki i chemoterapia. Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1994.
 • 11. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlewska A. Leki współczesnej terapii. Wyd. Split Trading, Warszawa, 2007.
 • 12. Maleszka R., Baran E. Lecznictwo mikologiczne w końcu dwudziestego wieku. Mikol. Lek. 2000; 7: 45–55.
 • 13. Guarro J., Llop C., Agular C., Pujol J. Comparison of in vitro antifungal susceptibilities of conidia and hyphae of fi lamentous fungi. Antimicrob. Agents Chemother. 1997; 41: 2760–2762.
 • 14. Latg J.P., Bouziane H., Diaguin M. Ultrastructure and composition of the conidial wall of Cladosporium cladosporioides. Can. J. Microbiol. 1988; 34: 1325–1329.
 • 15. Nosanchuk J. D., Casadevall A. Impact of melanin on microbial virulence and clinical resistance to antimicrobial compounds. Antimicrob. Agents Chemother. 2006; 50: 3519–3528.
 • 16. Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L. The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill Medical Publishing Division, eleventh edition, New York 2006.
 • 17. Farmakopea Polska VI. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2005.
 • 18. Diamond R. D. Atlas of Fungal Infections. Current Medicine, Philadelphia 2000.
 • 19. Witoszyńska T., Buszman E. Wiązanie fl ucytozyny do upigmentowanych grzybów mikroskopowych Cladosporium cladosporioides. Farm. Przegl. Nauk. 2008; 5: 55–57.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-504db7f9-dcb5-46c4-95a2-a87005cb3c19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.