PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 3 | 55-69
Article title

Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wśród personelu pielęgniarskiego

Content
Title variants
EN
The occurrence of lumbosacral spine pain syndrome among nursing staff
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Zespoły bólowe kręgosłupa zaliczane są do jednej z najczęstszych dolegliwości występujących w społeczeństwie. Problemy dotyczące przewlekłych dolegliwości ze strony narządu ruchu zwiększyły się do tego stopnia, że zasługują na miano choroby cywilizacyjnej. Cel. Celem pracy jest analiza stopnia nasilenia bólu kręgosłupa w pracy pielęgniarek/pielęgniarzy. Wyniki. Wszystkie badane osoby stwierdziły zgodnie, że doświadczają dolegliwości bólowych kręgosłupa. Średnia ocena odczuwanego bólu według skali VAS wyniosła 4,97 punktu. Jako najczęściej występujący charakter bólu wskazano ból promieniujący – 46 osób, (33,3% wszystkich zaznaczonych stwierdzeń). W dalszej kolejności zaznaczano ból rwący – 32 osoby (23,2%) oraz ból przeszywający – 23 osoby (16,7%). Wiek badanych oraz wykształcenie pozostawało w istotnej statystycznie korelacji (p<0,05) z wynikami odczuwanego bólu w skali VAS. Wnioski. Dane epidemiologiczne wskazują, że dolegliwości związane z zespołami bólowymi kręgosłupa stanowią współcześnie jeden z głównych problemów medycyny. Do najbardziej narażonych grup zawodowych na występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa zaliczamy pielęgniarki/pielęgniarzy. Częsty powód bólu, który jest odczuwany przez pielęgniarki, stanowi osłabiony oraz nieprawidłowo przygotowany mięśniowo-więzadłowy aparat, dlatego tak istotna jest profilaktyka zespołów bólowych zwłaszcza w tej grupie zawodowej.
EN
Introduction. Spinal pain syndrome is one of the most common complaints in society. Problems with chronic musculoskeletal complaints have increased to the point that they deserve to be called a civilization disease. Aim. The aim of the study is to analyze the degree of spinal pain intensity in the nurses’ work. Results. All respondents stated that they experience spinal pain. The average assessment of perceived pain according to the VAS scale was 4.97 points. The most frequent type of pain was radiating pain - 46 people, (33.3% of all marked statements). Subsequently, stabbing pain was marked - 32 people (23.2%) and piercing pain - 23 people (16.7%). The age of the subjects and education remained in a statistically significant correlation (p <0.05) with the results of pain perception in the VAS scale. Conclusions. Epidemiological data indicate that ailments associated with spinal pain syndromes are currently one of the main problems of medicine. The most vulnerable professional groups for the occurrence of back pain are nurses. A frequent reason for the pain that is experienced by nurses is a weakened and improperly prepared muscular-ligamental apparatus, which is why prevention of pain syndromes, especially in this professional group, is so important.
Keywords
Contributors
author
 • Oddział ogólnopsychiatryczny, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
 • Koło Naukowe ,,Neuronauka” Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Studia doktoranckie Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
References
 • 1. Morton M. Zespoły bólowe kręgosłupa. Przew Lek. 2008;5:45-55.
 • 2. Wójcik A, Martowicz B. Zespoły bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego. THINK. 2012;2(10):50-63.
 • 3. Milanow J. Zespół bólowy kręgosłupa. Pediatr Med Rodz. 2014;10(3):253-264.
 • 4. Świątkowska B. Dolegliwości bólowe kręgosłupa- przyczyny i zapobieganie. Prewen Rehabilit. 2000;4:7-10.
 • 5. Wordliczek J., Dobrogowski J. Leczenie bólu. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.
 • 6. Leszczyńska A., Daniszewska B., Dudek K., Chrzanowska-Rydz M., Szmagaj J., Kujawa J. Wpływ ergonomii pracy pielęgniarek na występowanie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Kwart Ortop. 2008;2:210-218.
 • 7. Spannbauer A., Danek J. Czy bóle pleców to też twój problem? Kilka uwag praktycznych dla pielęgniarki i rehabilitanta jak troszczyć się o swój kręgosłup. Pielęg Chir Angiol. 2008;4(2):129-35.
 • 8. Frey D., Rieger S., Diehl E., Pinzon L.C.E. Factors Influencing Chronic Back Pain in Care Workers Attending to The Elderly in Germany. Gesundheitswesen. 2018;80(2):172-175.
 • 9. Suliman M. Prevalence of low back pain and associated factors among nurses in Jordan. Nurs Forum. 2018;53(4):425-431.
 • 10. Nourollahi M., Afshari D., Dianat I. Awkward trunk postures and their relationship with low back pain in hospital nurses. Work. 2018;59(3):317-323.
 • 11. Abolfotouh S.M., Mahmoud K., Faraj K., Moammer G., ElSayed A., Abolfotouh M.A. Prevalence, consequences and predictors of low back pain among nurses in a tertiary care setting. Int Orthop. 2015;39(12):2439-49.
 • 12. Jarosiewicz G. Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik dla pracowników służby zdrowia PIP. Główny Inspektor Pracy, Warszawa 2010.
 • 13. Eriksen W. The Prevalence od Musculoskeletal Pain in Norwegian Nurses Aides. International archives of occupational enviromental health. 2003;76 (8):625-630.
 • 14. Wyderka M., Niedzielska T. Ergonomia w pracy pielęgniarki. Pielęgniarstwo Polskie. 2016;2(60):165-169.
 • 15. Kraunanayake A., Pathmeswaran A., Kasturiratne A.; Risk factors for chronic low back pain in a sample of suburban Sri Lankan adult males. International Journal of Rheumatic Diseases, 2013, 16 (2), s. 203-210.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4f6da791-aaf4-4b9f-87eb-9c1d351c0271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.