PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 33-40
Article title

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Current epidemiological situation of influenza in Silesian voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Grypa jest chorobą zakaźną układu oddechowego podlegającą stałemu monitorowaniu w zakresie liczby nowych zachorowań oraz zgonów. W drugiej połowie marca 2020 r. zaobserwowano spadek liczby zachorowań na grypę w woj. śląskim i postanowiono sprawdzić, czy ma to związek z pojawieniem się nowego zagrożenia, jakim jest pandemia COVID. W modelu badania opisowego dokonano analizy trendu zachorowalności i hospitalizacji z powodu grypy, a jednocześnie przedstawiono dynamikę wzrostu nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Dokonano również chronologicznego usystematyzowania ważnych działań administracyjnych ograniczających rozwój epidemii. Nie można wy-kluczyć, że obserwowany spadek zachorowań i hospitalizacji z powodu grypy w woj. śląskim ma związek z restrykcyjnymi przepisami organizacji pracy i życia społecznego podjętymi dla ograniczenia epidemii COVID. Jednoznaczne wnioskowanie będzie wymagało wnikliwych badań i dłuższego okresu obserwacji.
EN
Influenza is an infectious disease of the respiratory system subject to constant monitoring in terms of the number of new cases and deaths. It was observed that the number of new cases of influenza decreased in the Silesian voivodeship in the second half of March 2020, and it was decided to verify whether it is related to the emergence of a new threat, which is the COVID pandemic. In the descriptive model of the study, the trend of influenza morbidity and hospitalization was analyzed, and at the same time the dynamics of the increase in new SARS-CoV-2 infections was presented. Chronological systematization of important administrative activities limiting development of the epidemic was also carried out. It cannot be ruled out that the observed decrease in the incidence and hospitalization due to influenza in the province of Silesia is related to the restrictive regulations on the organization of work and social life taken to minimize the COVID epidemic. Unambiguous conclusions will require in-depth research and a longer observation period.
Keywords
Discipline
Year
Issue
75
Pages
33-40
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej. Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (od 1918 r.) [online], http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/2020/2020.htm [dostęp: 31.03.2020].
 • 2. Zm.: decyzja 2002/253/WE ustanawiająca definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawo.pl [online], https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2012-262-1,68243677.html [dostęp: 31.03.2020].
 • 3. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie: Ludność [online], https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/teryt [dostęp: 30.03.2020].
 • 4. Meldunki o grypie 2019/2020 – Komunikaty ŚPWIS [online], http://www.wsse.katowice.pl/art,398,meldunki-o-grypie-20192020-komuni-ka-ty-spwis [dostęp: 30.03.2020].
 • 5. Premier: Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych. gov.pl [online], 11.03.2020, https://www.gov.pl/web/premier/premier-podjelismy-decyzje-o-zamknieciu-wszystkich-placowek-oswiatowych-i-szkol-wyzszych [dostęp: 30.03.2020].
 • 6. Akty prawne wg haseł: granice państwa. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych [online], http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=gra-nice%20pa%C5%84stwa [dostęp: 30.03.2020].
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., Poz. 491 [pdf], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow-nload.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf [dostęp: 30.03.2020].
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 24 marca 2020 r., Poz. 522 [pdf], http://dzienniku-staw.gov.pl/D2020000052201.pdf [dostęp: 30.03.2020].
 • 9. Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte. gov.pl [online], 31.03.2020, https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki [dostęp: 01.04.2020].
 • 10. Imperial College COVID-19 Response Team. Report 9: Impact of non- -pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand [pdf], 16.03.2020, https://www.imperial.ac.uk/media/impe-rial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf [dostęp: 30.03.2020].
 • 11. Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (od 1918 r.) [online], http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm[dostęp: 01.04.2020].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d87d731-c9e8-4ed4-9cf3-6e707b6beab4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.