PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 59-62
Article title

Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Urodynamic assessment of urinary incontinence after the radical prostatectomy – case study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urinary incontinence after radical prostatectomy in early stage after surgery occurs in about 30% of patients but later, over one year after surgery, signs of stress urinary incontinence we can observe in only about 5% of investigated patients. Objective data concern reasons and grade of incontinence may give us a comprehensive urodynamic assessment. Important for prognosis is degree of damage of the sphincter mechanism. Aim of study: The aim of the study was diagnostic possibilities of postsurgical urinary incontinence in patients after radical prostatectomy on the base of comprehensive urodynamic study. Material and methods: In Urodynamical Workshop of 10 Military Clinical Hospital in Bydgoszcz comprehensive urodynamic study of patient complaining on urinary incontinence twelve months after radical prostatectomy was performed. It consists from urinary flow rate, cystometry, pressure-flow study and static profilometry. Results: The maximum closure pressure was significantly diminished up to 8 cm of water what suggest a presence of stress urinary incontinence. Signs of detrusor instability were discovered as well as incompetency of sphincter mechanism. The results of investigation was important for decision of treatment. Conclusions: The comprehensive urodynamic study is very important factor for diagnosis of postsurgical urinary incontinence.
PL
Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materiał i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP) wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profilometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H2O, co sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
59-62
Physical description
Contributors
 • Pracownia Badań Urodynamicznych 10. WSKzP, Bydgoszcz. Kierownik Pracowni: dr n. med. Rafał Święcicki
 • Klinika Urologii WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
author
 • Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej 10. WSKzP, Bydgoszcz. Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Dudzic
References
 • 1. Borkowski A., Borówka A.: Choroby gruczołu krokowego. PZWL, Warszawa 1997: 380. 2. Thuroff J.: Diagnostyka różnicowa w urologii. PZWL, Warszawa 1998.
 • 3. Steiner M.S., Morton R.A., Walsh P.C.: Impet of anatomical radical prostatectomy on urinary continence. J. Urol. 1991; 145: 512-514.
 • 4. Stöher M., Castro-Diaz D., Chartier-Kastler E. i wsp.: Guidelines of neurogenic lower urinary tract dysfunction. European Association of Urology 2008: 3-60.
 • 5. Abrams P., Cardozo L., Fall M. i wsp.: The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Neurourol. Urodyn. 2002; 21: 167-178.
 • 6. Schäfer W., Abrams P., Liao L. i wsp.: Good urodynamic practices: uroflowmetry, filling cystometry, and pressure-flow studies. Neurourol. Urodyn. 2002; 21: 261-274.
 • 7. Miękoś E., Trzepizur Z.: Kwalifikacja chorych kobiet do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiały Sympozjum Naukowego Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTG, Białystok 1999: 25-27.
 • 8. Preisner A.: Rola badań urodynamicznych w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet. Materiały sympozjum Naukowego Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTG, Białystok 1999: 25-27.
 • 9. Song C., Doo C.K., Hong J.H. i wsp.: Relationship between the integrity of the pelvic floor muscles and early recovery of continence after radical prostatectomy. J. Urol. 2007; 178: 208-211.
 • 10. Filocamo M.T., Li Marzi V., Del Popolo G. i wsp.: Effectiveness of early pelvic floor rehabilitation treatment for post-prostatectomy incontinence. Eur. Urol. 2005; 48: 734-738.
 • 11. Mc Callum T.J., Moore K.N., Griffiths D.: Urinary incontinence after radical prostatectomy: implications and urodynamics. Urol. Nurs. 2001; 21: 113-119, 124.
 • 12. Kielb S.J., Clemens J.Q.: Comprehensive urodynamics evaluation of 146 men with incontinence after radical prostatectomy. Urology 2005; 66: 392-396.
 • 13. Natsume O., Kondo H., Cho M. i wsp.: The impact of radical prostatectomy on patient well-being: a prospective urodynamic study focused on detrusor function. Hinyokika Kiyo 2004; 50: 1-6.
 • 14. Porena M., Mearini E., Mearini L. i wsp.: Voiding dysfunction after radical retropubic prostatectomy: more than external urethral sphincter deficiency. Eur. Urol. 2007; 52: 1-2.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4d162d0b-0812-48e6-ae15-c771beca40ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.