PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 46-50
Article title

Deficyty komunikacyjne w zespole Aspergera

Authors
Content
Title variants
EN
Communication deficits in Asperger’s syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spektrum zaburzeń autystycznych to grupa zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się nieprawidłowościami w zakresie funkcji językowych i komunikacyjnych, deficytami funkcjonowania społecznego oraz powtarzalnymi zachowaniami i jednostronnymi zainteresowaniami. Zespół Aspergera (ZA) zaliczany do tej grupy zaburzeń charakteryzuje się występowaniem nasilonych problemów w zakresie interakcji społecznych oraz powtarzalnymi i sztywnymi wzorcami zainteresowań i aktywności. Różni się od innych zaburzeń ze spektrum autyzmu stosunkowo dobrym rozwojem w zakresie funkcji językowych i poznawczym. W obrazie klinicznym zespołu Aspergera obecne są jednak deficyty językowe w zakresie pragmatyki (używania języka w kontekście społecznym), semantyki (rozpoznawania różnych znaczeń tego samego słowa) oraz prozodii (rytmu, intonacji i modulacji mowy). Deficyty komunikacyjne odnoszą się zatem do trudności w używaniu języka mówionego i gestów, niemożności inicjowania i podtrzymywania adekwatnej konwersacji, używania nieadekwatnych do sytuacji i powtarzalnych zwrotów językowych. Inne funkcje językowe, np. fonologiczne oraz syntaktyczne, mogą nie wykazywać istotnych zaburzeń bądź deficyty można zaobserwować tylko w niektórych grupach pacjentów. Różnica pomiędzy formalnymi umiejętnościami językowymi (w zakresie funkcji morfologicznych, fonologicznych i syntaktycznych) a semantyczno- -pragmatycznymi jest wyraźna. Deficyty komunikacyjne są najprawdopodobniej konsekwencją trudności w zakresie integracji informacji semantycznych dotyczących słowa z wiedzą o świecie oraz z wcześniejszymi doświadczeniami, które są niezbędne do nadawania zróżnicowanego sensu interpretowanym komunikatom. Jedną z przypuszczalnych przyczyn opisywanych problemów mogą być atypowe wzorce przetwarzania semantycznego obserwowane w grupach pacjentów z ZA.
EN
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by language and communication impairments, social impairments, and repetitive behaviours or restricted interests. Asperger syndrome (AS) included in ASD is characterized by significant difficulties in social interaction, along with restricted and repetitive patterns of behaviour and interests. It differs from other autism spectrum disorders by its relatively good linguistic and cognitive development. However, the observed language abnormalities observed in the Asperger syndrome comprise: pragmatics (application of language in social context), semantics (the meaning of what is being said) and prosody (rhythm, intonation and modulation of speech). Communication deficits include difficulties with using spoken language and gestures, inability to initiate and sustain appropriate conversation, and use of inappropriate, repetitive language. Other aspects of language, such as phonology or syntax, will not always show significant impairments, or deficiencies may be observed only in some groups of patients. The difference between formal linguistic skills (with regard to morphologic, phonologic and syntactic functions) and semantic-pragmatic skills is considerable. Communication deficits are most probably the consequence of difficulties within the integration between word-pertaining semantic information and the knowledge about the world and earlier experiences which are crucial for giving a differentiated sense to interpreted communications. One of the possible causes of the described problems may be atypical semantic processing patterns observed in groups of patients with the AS.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
46-50
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
References
 • 1. Chomsky N.: Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge 1965 (wyd. pol.: Zagadnienia teorii składni. Tłum. J. Jakubczyk. Ossolineum, Wrocław 1982).
 • 2. Howling P.: Can early interventions alter course of autism? Autism: Neural Basis and Treatment Possibilities: Novartis Foundation Symposium 2003: 250-258.
 • 3. Kerbel D., Grunwell P.: A study of idiom comprehension in children with semantic-pragmatic difficulties. Part II: Between-groups results and discussion. Int. J. Lang. Commun. Disord. 1998; 33: 23-44.
 • 4. Tager-Flusberg H., Joseph R.M.: Identifying neurocognitive phenotypes in autism. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2003; 358: 303-314.
 • 5. Boucher J.: Language development in autism. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2003; 67 supl. 1: S159-S163.
 • 6. Tager-Flusberg H.: Defining language phenotypes in autism. Neuroscience Research 2006; 6: 219-224.
 • 7. Toichi M., Kamio Y.: Verbal association for simple common words in high-functioning autism. J. Autism Dev. Disord. 2001; 31: 483-490.
 • 8. Toichi M., Kamio Y.: Long-term memory in high-functioning autism: controversy on episodic memory in autism reconsidered. J. Autism Dev. Disord. 2003; 33: 151-161.
 • 9. Baron-Cohen S., Tager-Flusberg H., Cohen D.J. (red.): Understanding Other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience. Oxford University Press, Oxford 2000.
 • 10. Tager-Flusberg H.: Autistic children’s talk about psychological states: deficits in the early acquisition of a theory of mind. Child Dev. 1992; 63: 161-172.
 • 11. Happé F.G.E.: Understanding minds and metaphors: insights from the study of figurative language in autism. Metaphor and Symbol 1995; 10: 275-295.
 • 12. Hancock J.T., Dunham P.J., Purdy K.: Children’s comprehension of critical and complimentary forms of verbal irony. J. Cogn. Dev. 2000; 1: 227-248.
 • 13. Milosky L.M., Ford J.A.: The role of prosody in children’s inferences of ironic intent. Discourse Process. 1997; 23: 47-61.
 • 14. Happé F.G.E.: Communicative competence and theory of mind in autism: a test of relevance theory. Cognition 1993; 48: 101-119.
 • 15. Kaland N., Møller-Nielsen A., Smith L. i wsp.: The Strange Stories test – a replication study of children and adolescents with Asperger syndrome. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2005; 14: 73-82.
 • 16. López B., Leekam S.R.: Do children with autism fail to process information in context? J. Child Psychol. Psychiatry 2003; 44: 285-300.
 • 17. Jolliffe T., Baron-Cohen S.: Linguistic processing in highfunctioning adults with autism or Asperger’s syndrome. Is global coherence impaired? Psychol. Med. 2000; 30: 1169- -1187.
 • 18. Tager-Flusberg H., Paul R., Lord C.E.: Language and communication in autism. W: Volkmar F., Paul R., Klin A., Cohen D.J. (red.): Handbook of autism and pervasive developmental disorder. Vol. 3. Wiley, New York 2005: 335-364.
 • 19. Ozonoff S., Miller J.N.: An exploration of right-hemisphere contributions to the pragmatic impairments of autism. Brain Lang. 1996; 52: 411-434.
 • 20. Frith U., Frith C.D.: Development and neurophysiology of mentalizing. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2003; 358: 459-473.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4b7cd2c9-5794-42c8-acfe-7c9c34cf6a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.