Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 3 | 30

Article title

Evidence-based psychological pain therapy

Title variants

PL
Psychologiczna terapia bólu oparta na dowodach naukowych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ból jest doznaniem wielowymiarowym, na które składają się komponenty sensoryczny, emocjonalny i poznawczy. Te dwa ostatnie elementy, a także wpływ doznań bólowych na całość życia pacjenta były przyczyną włączenia do terapii bólu metod psychologicznych. Techniki psychologiczne wykorzystywane są w uśmierzaniu bólu ostrego i leczeniu przewlekłych zespołów bólowych zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. W przypadku bólu ostrego ich celem jest odwrócenie uwagi od bólu, a w odniesieniu do bólu przewlekłego - pomoc w przystosowaniu się do życia z bólem i jego konsekwencjami. Najpowszechniej stosowanym podejściem psychoterapeutycznym w leczeniu bólu jest terapia poznawczo-behawioralna (TPB). Najczęściej używa się jej w szerszym znaczeniu jako programu terapeutycznego obejmującego poza interwencjami poznawczymi i behawioralnymi takie metody jak: trening umiejętności radzenia sobie, relaksacja, biofeedback czy hipnoza, a ostatnio także elementy terapii opartej na akceptacji. TPB jest pomocna w zmniejszaniu nasilenia bólu i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie, ograniczaniu zachowań bólowych i lepszym radzeniu sobie z bólem, a także, choć w mniejszym stopniu, poprawie nastroju. Dowody uzyskane w badaniach kontrolowanych wykazały skuteczność technik psychologicznych porównywanych z brakiem leczenia, a w odniesieniu do wybranych wskaźników efektywności także w porównaniu z innymi metodami (fizjoterapia, farmakoterapia). Jakkolwiek duże zróżnicowanie programów psychoterapeutycznych i brak kontroli ich jakości utrudniają ocenę efektywności tego typu leczenia. Ze względu na możliwe korzyści i brak objawów niepożądanych metody te (samodzielnie lub optymalnie - w ramach programu multidyscyplinarnego) powinny być brane pod uwagę jako element standardowego leczenia pacjentów cierpiących z powodu dolegliwości bólowych. Dalsze badania powinny koncentrować się na lepszym dopasowaniu terapii do potrzeb konkretnych pacjentów.
EN
Pain is a complex experience that includes sensory, emotional and cognitive components. The last two elements, as well as an impact of chronic pain on patients’ everyday functioning were reasons to incorporate psychological methods into pain treatment. Psychological techniques are used in acute and chronic pain therapy in adults and in children. In patients with acute pain the aim is a distraction from pain, in chronic pain patients – help in adaptation to life with pain and its consequences. Cognitive–behavioral therapy (CBT) is the most commonly recommended psychotherapeutic approach in pain therapy. The most often it is used in a wider meaning as a therapeutic program that includes not only cognitive and behavioral interventions, but also such methods as: coping training, relaxation training, biofeedback, hypnosis, and lately also acceptance-based therapy components. CBT is effective in reduction of pain, its impact on everyday life, and pain behavior, as well as in better coping with pain and mood improvement (smaller effect). Evidence from controlled trials revealed the effectiveness of psychological techniques compared to no treatment, and in regard to chosen outcome measures also in comparison to other treatment methods (physical therapy, pharmacotherapy). However, the great variability of the programs and a lack of quality control are obstacles in the assessment of their effectiveness. With regard to possible effects and lack of adverse events, psychological methods (alone or optimally as a part of multidisciplinary therapy) should be taken into account as a component of standard treatment of pain patients. Further studies should concentrate on better matching therapy to patients specific needs.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

30

Physical description

Contributors

  • Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-4b6fd9fa-0bcd-4d96-a9a4-fe5d6d2d457f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.