PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 77-83
Article title

Zaburzenia odżywiania – dylematy diagnozy

Content
Title variants
EN
Eating disorders – dilemmas of subtyping
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to present the dilemmas in the diagnosis of eating disorders on an example of division of a group of girls with diagnosed eating disorders on the basis of the self-assessment questionnaire results which provides an alternative to the clinical criteria. The study covered 116 girls diagnosed with any of the eating disorders according to DSM-IV consulted for the first time between 2002 and 2004 in the outpatient clinic of the Child and Adolescent Psychiatry Unit, University Hospital in Cracow, Poland. Due to statistical limitations of the model only dependent variables such as self-assessment of the presence of depressive symptoms (measured by Beck Depression Questionnaire, BDI), eating attitudes (measured using Eating Attitudes Test, EAT26), self-image (Social Self from Offer’s Self-Image Questionnaire, JaSpoł QSIA) and family relations (Intimacy scale from the Family of Origin Scale, INT FOS) were subjected to k-means cluster analysis. The conducted analyses led to the emergence of five clusters which did not correspond to the division into particular clinical diagnoses. All the clusters turned out to differ from one other in the context of the results of their constituent questionnaire scales. Cluster One proved to characterise individuals with self-assessed low severity of eating problems and depression and a favourable image of their social functioning and family relations. The interaction observed in Cluster Five was the opposite. The majority of the patients in Cluster One were diagnosed with restrictive anorexia, while in Cluster Five with bulimia. Cluster Three turned out to be most different from the others. Positive self-image and family relations were accompanied by high self-assessed severity of eating problems and low depression. The obtained results indicate that the clinical division of eating disorders proposed in ICD and DSM is not the only possible. Other ways of grouping patients may be of interest not only cognitively but may also have some clinical value.
PL
Celem badania było przedstawienie dylematów dotyczących diagnozy zaburzeń odżywiania się na przykładzie alternatywnego do kryteriów klinicznych podziału grupy dziewcząt z rozpoznaniem tych zaburzeń, uwzględniającego wyniki kwestionariuszy samooceny. Badaniem objęto 116 dziewcząt z rozpoznaniem któregoś z zaburzeń odżywiania się według DSM-IV, konsultowanych po raz pierwszy w latach 2002–2004 w ambulatorium Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z uwagi na ograniczenia statystyczne modelu jedynie zmienne zależne, takie jak: samoocena obecności objawów depresyjnych (Kwestionariusz Depresji Becka, BDI), samoocena obecności problemów z odżywianiem się (Kwestionariusz Postaw wobec Odżywiania, EAT26), obraz siebie (Ja Społeczne Kwestionariusza Obrazu Siebie Offera, JaSpoł QSIA) i relacje rodzinne (skala Intymności Skali Rodziny Pochodzenia, INT FOS), zostały poddane analizie skupień metodą k-średnich. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wyłonienia pięciu skupień niepokrywających się z podziałem na poszczególne diagnozy kliniczne. Wszystkie skupienia różnią się wynikami tworzących je skal kwestionariuszowych. Pierwsze skupienie okazało się charakteryzować osoby o niskim w swojej ocenie nasileniu występowania problemów z odżywianiem się i depresyjności oraz korzystnym obrazie swojego funkcjonowania społecznego i relacji rodzinnych. Zależność obserwowana w skupieniu 5. była odwrotna. Przeważająca liczba pacjentek w skupieniu 1. miała rozpoznaną anoreksję restrykcyjną, a w skupieniu 5. bulimię. Najbardziej odmienne od pozostałych okazało się skupienie 3. Pozytywnemu obrazowi siebie, relacji rodzinnych w badanych obszarach towarzyszyło duże nasilenie występowania problemów z odżywianiem się i niskie depresyjności w samoocenie. Otrzymane wyniki wskazują, iż podział kliniczny zaburzeń odżywania się proponowany w ICD i DSM nie jest jedynym możliwym. Inne sposoby porządkowania pacjentów nie tylko mogą być interesujące poznawczo, ale też mają pewną wartość kliniczną.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
77-83
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków, tel.: 12 424 87 40, faks: 12 424 87 44. Kierownik (p.o.): dr n. med. Maciej Pilecki
author
 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Kierownik: prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
 • Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Kierownik: dr hab. n. hum. Barbara Józefik, profesor UJCM
References
 • 1. APA: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV). American Psychiatry Association, Washington DC 1994.
 • 2. APA.: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5®). American Psychiatric Association, Arlington 2013.
 • 3. Wilfley D.E., Bishop M.E., Wilson G.T., Agras WS.: Classification of eating disorders: toward DSM-V Int. J. Eat. Disord. 2007; 40 supl.: S123-S129.
 • 4. Fairbum C.G., Cooper Z.: Eating disorders, DSM-5 and clinical reality. Br. J. Psychiatry 2011; 198: 8-10.
 • 5. Keel P.K., Brown TA., Holm-Denoma J., Bodell L.P.: Comparison of DSM-IV versus proposed DSM-5 diagnostic criteria for eating disorders: reduction of eating disorder not otherwise specified and validity. Int. J. Eat. Disord. 2011; 44: 553-560.
 • 6. Wildes J.E., Marcus M.D.: Alternative methods of classifying eating disorders: models incorporating comorbid psychopathology and associated features. Clin. Psychol. Rev. 2013; 33: 383-394.
 • 7. Bravender T., Bryant-Waugh R., Herzog D. i wsp.; Workgroup for Classification of Eating Disorders in Children and Adolescents: Classification of eating disturbance in children and adolescents: proposed changes for the DSM-V Eur. Eat. Disord. Rev. 2010; 18: 79-89.
 • 8. Thomas J.J., Vartanian L.R., Brownell K.D.: The relationship between eating disorder not otherwise specified (EDNOS) and officially recognized eating disorders: meta-analysis and implications for DSM. Psychol. Bull. 2009; 135: 407-433.
 • 9. Peat C., Mitchell J.E., Hoek H.W., Wonderlich S.A.: Validity and utility of subtyping anorexia nervosa. Int. J. Eat. Disord. 2009; 42: 590-594.
 • 10. Pużyński S., Wciórka J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000.
 • 11. Micali N., House J.: Assessment measures for child and adolescent eating disorders: a review. Child Adolesc. Ment. Health 2011; 16: 122-127.
 • 12. Fairburn C.G., Harrison P.J.: Eating disorders. Lancet 2003; 361: 407-416.
 • 13. Garner D.M., Garfinkel P.E.: The Eating Attitude Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychol. Med. 1979; 9: 273-279.
 • 14. Wiodarczyk-Bisaga K.: Ocena własności psychometrycznych EAT26 dla populacji dziewcząt nastoletnich. W: Włodarczyk-Bisaga K.: Zaburzone postawy i zachowania wobec odżywiania się. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Warszawa 1992.
 • 15. Wiodarczyk-Bisaga K., Dolan B.: A two-stage epidemiological study of abnormal heating attitudes and their prospective risk factors in Polish schoolgirls. Psychol. Med. 1996; 26: 1021-1032.
 • 16. Beck T., Ward C.H., Mendelson M. i wsp.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 1961; 4: 561-571.
 • 17. Parnowski T., Jernajczyk W.: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417-421.
 • 18. Hovestadt A.J., Anderson W.T., O’Piercy F.P. i wsp.: A family of origin scale. J. Marital Fam. Ther. 1985; 11: 287-297.
 • 19. Fajkowska-Stanik M.: Polska adaptacja Skali Rodziny Pochodzenia Hovestadta, Andersona, O’Piercy’ego, Cochrana i Fine’a. Przegl. Psychol. 1999; 3: 51-67.
 • 20. Offer D., Ostrov E., Howard K.I., Dolan S.: The Offer SelfImage Questionnaire for Adolescents (OSIQ). Fourth Edition. Michael Reese Hospital, Chicago 1989.
 • 21. Badura-Madej W., Ulasińska R., Wolska M.: Kwestionariusz Daniela Offera „Obraz siebie”. Podręcznik - wersja polska (nieopublikowana), Kraków 1990.
 • 22. Badura-Madej W., Bomba J., Hagman H. i wsp.: Self-image of adolescents and adolescent depression. Comparative study of Finnish and Polish adolescents. 10 Sympozjum Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współczesne dzieciństwo i adolescencja. Materiały konferencyjne, Kraków 1988.
 • 23. Badura-Madej W.: Raport z resortowego programu naukowo-badawczego: Ocena zależności między obrazem siebie a zaburzeniami psychicznymi u młodzieży i opracowanie technik poprawy diagnostyki zaburzeń psychicznych. 1986-1990. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1990.
 • 24. Vandereycken W: Denial of illness in anorexia nervosa - a conceptual review: part 1. Diagnostic significance and assessment. Eur. Eat. Disord. Rev. 2006; 14: 341-351.
 • 25. Pilecki M.W., Józefik B., Solecka D., Cygankiewicz P.: Predictors of eating disorders outcomes in Polish teenage patients. Arch. Psychiatr. Psychother. 2014 [w druku].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4ae6a37c-56a1-4cc8-9444-4d20e2b7957f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.