PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 40–49
Article title

Depresyjność a poczucie koherencji u osób z zaburzeniami lękowymi

Content
Title variants
EN
Depression and a sense of coherence in case of people with anxiety disorders
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Anxiety and depressive disorders belong to the most prevalent mental diseases. Concomitance of anxiety and depression is very strongly correlated with increased sense of guilt, low self-esteem and hopelessness, which significantly contributes to worse social functioning. The sense of coherence (SOC) is a factor which influences the ability to cope with stress and is inseparably related with health. A high level of SOC makes people more self-confident and gives them strength to fight with the disease. Aim: Defining the correlation between the level of the sense of coherence and the level of depression in people treated for anxiety disorders, as a determinant having an influence on maintaining the optimal health. Material and methods: The research was carried out among 96 patients treated in the Anxiety and Affective Disorders Ward in Bydgoszcz. The sense of coherence was assessed using Antonovsky’s Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) and the level of depression was assessed using the Beck Depression Inventory. Results: People suffering from anxiety disorders have a low level of the sense of coherence and a high level of depression. A strong negative correlation was found between the level of the sense of coherence and the level of depression: with a lower level of the sense of coherence the level of depression grows and vice versa. Conclusions: The obtained results may significantly affect the level of understanding and accepting the people with anxiety disorders. Determining the level of the sense of coherence and the level of depression may have a signif
PL
Wstęp: Zaburzenia lękowe oraz depresyjne należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Współwystępowanie lęku i depresji ma silny związek z nasileniem poczucia winy, niskiego poczucia własnej wartości i beznadziejności, a to znacząco wpływa na gorsze funkcjonowanie społeczne. Poczucie koherencji (SOC) jest czynnikiem wpływającym na umiejętność radzenia sobie ze stresem i jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem. Wysoki poziom SOC sprawia, że ludzie czują się bardziej pewni siebie i mają siłę do walki z chorobą. Cel: Określenie związku pomiędzy poziomem poczucia koherencji a stopniem depresji u osób leczonych z powodu zaburzeń lękowych, jako czynnika wpływającego na utrzymanie optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metody: Badaniem objęto 96 pacjentów Oddziału Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Collegium Medicum w Bydgoszczy. Poczucie koherencji określono za pomocą Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) autorstwa Aarona Antonovsky’ego, a stopień depresji oceniono skalą Aarona Becka. Wyniki: Chorzy na zaburzenia lękowe mają niski poziom poczucia koherencji i wysoki stopień depresji. Stwierdzono silny ujemny związek pomiędzy poziomem poczucia koherencji a stopniem depresji – wraz ze spadkiem poziomu poczucia koherencji wzrasta poziom depresji, i odwrotnie. Wnioski: Otrzymane wyniki mogą mieć znaczący wpływ na poziom zrozumienia i akceptacji choroby u osób z zaburzeniami lękowymi. Określenie poziomu poczucia koherencji i stopnia występowania depresji może znacząco wpływać na terapię i posłużyć jako wykładnik w przewidywaniu i planowaniu opieki nad pacjentem.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
40–49
Physical description
Contributors
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
References
 • 1. Małyszczak K., Pawłowski T. (red.): Zespoły lękowo-depresyjne: patogeneza, obraz kliniczny i leczenie. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2007.
 • 2. Schöpf J.: Leczenie zaburzeń lękowych. Via Medica, Gdańsk 2004.
 • 3. Potoczek A.: Związki pomiędzy przewlekłością choroby, nasileniem objawów lękowych i depresyjnych a mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem zespołu lęku napadowego. Psychiatr. Pol. 2010; 44: 101–116.
 • 4. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
 • 5. Łuszczyńska-Cieślak A.: Czym jest dla psychologa poczucie koherencji? Promocja Zdrow. 2001; 8: 56–68.
 • 6. Sęk H., Pasikowski T.: Zdrowie, stres, zasoby: o znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 • 7. Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M. i wsp.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 1961; 4: 561–571.
 • 8. Skrzypińska K., Kurowska K.: Jakość życia, poczucie koherencji i depresyjności w chorobach przewlekłych. Valetudinaria – Post. Med. Klin. Wojsk. 2009; 14: 19–23.
 • 9. Mroziak B., Czabała J.C., Wójtowicz S.: Poczucie koherencji a zaburzenia psychiczne. Psychiatr. Pol. 1997; 31: 257–268.
 • 10. Szymczak J.: Poczucie koherencji a depresja u chorych zakwalifikowanych do operacji z powodu nowotworu płuca i u osób zdrowych. Psychoonkologia 2001; (8): 35–46.
 • 11. Potoczek A.: Różnice w poczuciu koherencji w astmie ciężkiej, trudnej i w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej) oraz jej związki z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji w podgrupach kobiet i mężczyzn. Psychiatr. Pol. 2011; 45: 197–209.
 • 12. Potoczek A., Niżankowska-Mogilnicka E., Bochenek G., Szczeklik A.: Związki pomiędzy zespołem lęku napadowego, depresją, mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem astmy ciężkiej. Psychiatr. Pol. 2006; 40: 1097–1116.
 • 13. Kurowska K., Dahms S., Głowacka M., Haor B.: Poczucie koherencji a depresyjność u osób z chorobą nowotworową. Psychogeriatria Polska 2010; 7: 91–98.
 • 14. Zboralski K., Gernand A., Orzechowska A., Talarowska M.: Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze. Post. Dermatol. Alergol. 2010; 27: 90–95.
 • 15. Jaeschke R., Siwek M., Grabski B., Dudek D.: Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Psychiatria 2010; 7: 189–197.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a1d86e9-ba94-4557-bc83-97ef37bd0f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.