PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 2 | 78-87
Article title

Potencjał P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu.

Content
Title variants
EN
P300 potential as a diagnostic factor of central nervous system changes in subjects addicted to alcohol
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: P300 potential belongs to endogenic potentials associated with cognitive functions. It constitutes a bioelectric indicator of cognitive processes and that is why it found application in the diagnostics of nervous and mental diseases. Numerous investigations of P300 potential have been carried out in subjects addicted to alcohol. Aim: The aim of the study was to evaluate the usefulness of P300 potential as a diagnostic exponent of central nervous system changes in subjects chronically abusing alcohol and subjects in the period of abstinence and also to find the correlation between the changes of parameters of P300 potential and radiological indicators of brain atrophy in these subjects. Material: The material comprised three groups of men aged 30-55 years. Group I consisted of 30 men meeting the criteria of alcohol dependency syndrome, with diagnosed alcohol-related toxic liver damage. Group II consisted of 30 men with alcoholic history, meeting the criteria of alcohol dependency syndrome, with no traits of toxic liver damage, remaining abstinent for at least one year. Control group consisted of 30 physically and mentally healthy men, with no alcohol dependency syndrome. Methods: The following were carried out in all the examined: examination of auditory endogenic P300 potential, cerebral computed tomography. Results: Between the studied groups the existence of statistically significant differences concerning parameters of P300 and radiologic indices of brain atrophy (F/A, A+B, C, SW) was found; no statistical significance of D/A index was found between the studied groups (p>0,05). Conclusions: The diagnostic value of endogenic P300 potential as an electrophysiologic exponent of cognitive dysfunction in subjects addicted to alcohol, also in the period of abstinence, has been confirmed. The decrease of P300 amplitude in alcoholics may be acknowledged as a permanent feature of alcohol abuse. In subjects abusing alcohol chronically, also in the period of abstinence, there has been found a correlation between latency of P300 and radiological indicators of brain atrophy: SW (width of sulci on the surface of brain) and C (width of the third ventricle) and between P300 amplitude and SW index.
PL
Wstęp: Potencjał P300 należy do potencjałów endogennych i jest związany z funkcjami poznawczymi. Stanowi on bioelektryczny wskaźnik procesów poznawczych i dlatego znalazł zastosowanie w diagnostyce chorób nerwowych i psychicznych. Liczne badania potencjału P300 wykonano u osób uzależnionych od alkoholu. Cel: Celem pracy była ocena przydatności potencjału P300 jako wykładnika diagnostycznego zmian OUN u osób przewlekle nadużywających alkoholu i osób w okresie abstynencji oraz zbadanie u tych osób korelacji między zmianami parametrów P300 a radiologicznymi wskaźnikami zaniku mózgu. Material: Grupa I składała się z 30 mężczyzn spełniających kryteria zespołu zależności alkoholowej (ZZA) z rozpoznanym toksycznym uszkodzeniem wątroby na tle alkoholowym. Grupa II składała się z 30 mężczyzn z wywiadem alkoholowym, którzy spełniali kryteria zespołu zależności alkoholowej bez cech toksycznego uszkodzenia wątroby, pozostających w abstynencji minimum 1 rok. Grupa porównawcza - stanowiło ją 30 mężczyzn zdrowych fizycznie i psychicznie, u których nie występował ZZA. Metody: U wszystkich badanych przeprowadzono badania: słuchowego potencjału P300, badanie tomografii komputerowej głowy. Wyniki: Stwierdzono istnienie różnic istotnych statystycznie między badanymi grupami - różnice te dotyczyły parametrów P300 oraz wskaźników radiologicznych zaniku mózgu (F/A, A+B, C, SW). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie wskaźnika D/A między badanymi grupami (p>0,05). Badanie korelacji liniowej metodą najmniejszych kwadratów wykazało zależność pomiędzy latencją P300, a wskaźnikiem SW (R=0,45) oraz wskaźnikiem C (R=0,49), pomiędzy amplitudą P300 a wskaźnikiem SW (R=-0,51). Wnioski: Potwierdzono wartość diagnostyczną P300 jako elektrofizjologicznego wykładnika zaburzeń funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu - także w okresie abstynencji. Obniżenie amplitudy P300 u alkoholików można uznać za trwały wynik nadużywania alkoholu. U osób przewlekle nadużywających alkoholu, również w okresie abstynencji, stwierdzono korelację między latencją P300 a radiologicznymi wskaźnikami zaniku mózgu: SW (szerokością bruzd na powierzchni mózgu) i C (szerokością trzeciej komory) oraz amplitudą P300 a wskaźnikiem SW.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
78-87
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej USK nr 2 w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Sutton S., Braren M., Zubin J. i wsp.: Evoked potential correlates of stimulus uncertainty. Science 1965; 150: 1187-1188.
 • 2. Pfefferbaum A., Ford J.M., White P.M. i wsp.: Event-related potentials in alcoholic men: P3 amplitude reflects family history but not alcohol consumption. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1991; 15: 839-850.
 • 3. Verleger R.: Event-related potentials and cognition: a critique of the context updating hypothesis and an alternative interpretation of P3. Beh. Brain Scienc. 1988; 11: 343-427.
 • 4. Szabela A.D.: Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999; 201-221.
 • 5. Kroch S., Kuśmiderski J., Urbanik A.: Progress in the CT evaluation of the cerebral atrophy in acute poisoning with carbon monoxide. Przegl. Lek. 1995; 52: 267-270.
 • 6. O’Connor S., HasselbrockV, Bauer I.: Układ nerwowy a podatność na uzależnienie od alkoholu. W: Durda R. (red.): Alkohol a zdrowie. Alkohol i mózg. PARPA, Warszawa 1998: 20-21.
 • 7. Porjesz B., Begleiter H.: Genetic basis of event-related potentials and their relationship to alcoholism and alcohol use. J. Clin. Neurophysiol. 1998; 15: 44-57.
 • 8. Taber H., Hurley R.A., Abi-Dargham A., Porjesz B.: Cortical inhibition in alcohol dependence. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2000; 12: 173-176.
 • 9. Begleiter H., Porjesz B.: What is inherited in the predisposition toward alcoholism? A proposed model. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1999; 23: 1125-1135.
 • 10. Parsons O.A., Sinha R., Williams H.L.: Relationships between neuropsychological test performance and event-related potentials in alcoholic and nonalcoholic samples. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1990; 14: 746-755.
 • 11. Patterson B.W, Williams H.L., McLean G.A. i wsp.: Alcoholism and family history of alcoholism: effects on visual and auditory event related potentials. Alcohol 1987; 4: 265-274.
 • 12. Porjesz B., Begleiter H.: Potencjały wywołane u dzieci alkoholików. W: Durda R. (red.): Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików. PARPA, Warszawa 2000: 139-140.
 • 13. Jarema M., Miazgowska B., Kruszyński S.: Próba oceny zależności między nasileniem objawów psychoorganicznych i zanikaniem mózgu w alkoholizmie. Psychiatr. Pol. 1986; 6: 449-453.
 • 14. Begleiter H., Porjesz B., Bihari B., Kissin B.: Event-related brain potentials in boys at risk for alcoholism. Science 1984: 225: 1493-1496.
 • 15. Berman S.M., Whipple S.C., Fitch R.J., Noble E.P.: P3 in young boys as a predictor of adolescent substance use. Alcohol 1993; 10: 69-76.
 • 16. Carlson S.R., Iacono WG., McGue M.: P300 amplitude in nonalcoholic adolescents twin pairs who become discordant for alcoholism as adults. Psychophysiol. 2004; 41: 841-844.
 • 17. Hill S.Y., Steinhauer S., Park J., Zubin J.: Event-related potential characteristics in children of alcoholics from high density families. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1990; 14: 6-16.
 • 18. Jacono W.G., Carlson S.R., Malone S.M. iwsp.: P3 event-related potential amplitude and the risk for disinhibitory disorders in adolescent boys. Arch. Gen. Psychiatry 2002; 59: 750-755.
 • 19. Cala L.A., Jones B., Wiley B., Mastaglia F.L.: A computerized axial tomography (C.A.T.) study of alcohol induced cerebral atrophy - in conjunction with other correlates. Acta Psychiatr. Scand. Suppl. 1980; 286: 31-40.
 • 20. Lusins J., Zimberg S., Smokler H. i wsp.: Alcoholism and cerebral atrophy: a study of 50 patients with CT-scan and psychologic testing. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1980; 4: 406-411.
 • 21. Sidorowicz S.: Przydatność badań neuropsychologicznych i tomokomputerowych mózgowia w zespole uzależnienia od alkoholu. Praca habilitacyjna, AM, Wrocław, 1991.
 • 22. Bergman H., Borg S., Hindmarsh T. i wsp.: Computed-tomography of the brain and neuropsychological assessment of alcoholic patients. Adv. Exp. Med. Biol. 1980; 126: 771-786.
 • 23. Cala L.A.: Is CT scan a valid indicator of brain atrophy in alcoholism? Acta Med. Scand. 1987; supl. 717: 27-32.
 • 24. Sidorowicz S., Bem Z., Wasik A., Sąsiadek M.: Badania odwracalności zmian obrazu tomokomputerowego mózgowia chorych z zespołem uzależnienia od alkoholu. Psychiatr. Pol. 1992; 26: 431-437.
 • 25. George M.R., Potts G., Kothman D. i wsp.: Frontal deficits in alcoholism: an ERP study. Brain Cogn. 2004; 54: 245-247.
 • 26. Kaseda Y., Miyazato Y., Ogura C. i wsp.: Correlation between event-related potentials and MR measurements in chronic alcoholic patients. Jpn. J. Psychiatry Neurol. 1994; 48: 23-32.
 • 27. Oscar-Berman M.: Poważne zaburzenia funkcji mózgu. Alkoholowy zespół Korsakowa. W: Durda R. (red.): Alkohol a zdrowie. Alkohol i mózg. PARPA, Warszawa 1998; 20-21.
 • 28. Sullivan E.V, Lane B., Deshmukh A. i wsp.: In vivo mammillary body volume deficits in amnesic and nonamnesic alcoholics. Alcohol. Clin. Exp. Res. 1999; 23: 1629-1636.
 • 29. Sullivan E.V, Rosenbloom M.J., Lim K.U., Pfefferbaum A.: Longitudinal changes in cognition, gait, and balance in abstinent and relapsed alcoholics men. Relationships to changes in brain structure. Neuropsychol. 2000; 14: 178-188.
 • 30. Bernadt M.W, Mumford J., Taylor C. i wsp.: Comparison of questionnaire and laboratory tests in the detection of excessive drinking and alcoholism. Lancet 1982; 1: 325-328.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4a00fdcb-0123-4512-b2d1-fa4fb6c8ca36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.