PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 282–286
Article title

Płucna postać gruźlicy u 14-letniej dziewczynki – trudności diagnostyczne

Content
Title variants
EN
Pulmonary tuberculosis in a 14-year-old girl – diagnostic difficulties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gruźlica nadal stanowi istotny problem kliniczny. Ocena zapadalności na tę chorobę w populacji dziecięcej jest dobrym miernikiem sytuacji epidemiologicznej na danym terenie. Gruźlica dziecięca, zawsze pierwotna, znacząco różni się w swym przebiegu od gruźlicy dorosłych. Najczęstszą jej postacią u dzieci jest choroba miąższu płuc, której przebieg kliniczny może być nietypowy, podstępny, skąpoobjawowy – choroba długo może przebiegać pod maską kliniczną innych schorzeń. Rozpoznanie gruźlicy u dzieci opiera się na dokładnie zebranym wywiadzie, badaniu klinicznym oraz wynikach badań dodatkowych (tuberkulinowy test skórny, badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz mikroskopowy rozmaz plwociny). Za złoty standard uważa się wynik badania mikrobiologicznego. U małych dzieci do badania pobierane są popłuczyny żołądkowe, u starszych plwocina indukowana stężonym roztworem NaCl lub popłuczyny oskrzelowe uzyskane podczas bronchoskopii. Jedyną dostępną szczepionką przeciwko gruźlicy jest BCG. W Polsce szczepienie wykonuje się w pierwszych 24 godzinach życia u wszystkich noworodków, u których nie stwierdza się przeciwwskazań. Szczepionka BCG nie chroni przed zachorowaniem, zmniejsza jedynie liczbę przypadków ciężkich postaci gruźlicy u dzieci. W leczeniu stosuje się skojarzone schematy, składające się z dwóch etapów: fazy intensywnego leczenia wyjaławiającego i fazy leczenia podtrzymującego. W artykule przedstawiono przypadek 14-letniej dziewczynki hospitalizowanej w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej z powodu braku poprawy leczenia ambulatoryjnego zapalenia płuc. Z uwagi na brak regresji zmian zapalnych w badaniu radiologicznym klatki piersiowej oraz utrzymujące się zjawiska osłuchowe nad polami płucnymi wykonano szereg badań, rozpoznając ostatecznie gruźlicę płuc.
EN
Tuberculosis is still a significant clinical problem. Rate of incidence of the disease in the paediatric population is a good measure of the epidemiological situation in the area. Tuberculosis in children, always primary, is significantly different in its course from tuberculosis in adults. The most common form in children is a disease of the lung parenchyma and the clinical course may be atypical, crafty, oligosymptomatic and carried out under the guise of clinical other diseases. The diagnosis of tuberculosis in children is based on carefully collected history, clinical examination and the results of additional tests (tuberculin skin test, chest X-ray and sputum smear microscopy). Microbiological test result is the gold standard. Gastric lavage were collected to study in young children, in older – induced sputum concentrated solution of NaCl or bronchial lavage obtained during bronchoscopy. The only available vaccine against tuberculosis is BCG. In Poland, the vaccination is carried out in the first 24 hours of life for all neonates who do not have contraindications. The BCG vaccine does not protect against the disease, but only reduces the number of severe forms of tuberculosis in children. Treatment options include combination regimens consisting of two phases: a phase of intensive treatment of sterilization and a continuation phase. The article presents a case study of 14-year-old girl hospitalized in the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology, because of lack of improvement in outpatient treatment of pneumonia. Due to the absence of regression of inflammatory changes on the chest radiographs and persistent auscultatory changes of the lung fields, a series of tests was performed, finally recognizing tuberculosis.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
282–286
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Zakład Radiologii Lekarskiej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
References
 • 1. WHO: Global Tuberculosis Control: A Short Update to the 2009 Report. Geneva 2011.
 • 2. Szczuka I.: Zapobieganie gruźlicy. W: Rowińska-Zakrzewska E. (red.): Gruźlica w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa 2000: 233–242.
 • 3. Korzeniewska-Koseła M.: Tuberculosis in Poland in 2011. Przegl. Epidemiol. 2013; 67: 277–281, 375–378.
 • 4. Szczuka I.: 50 lat gruźlicy u dzieci w Polsce (1957–2007). Pediatr. Pol. 2009; 84: 308–321.
 • 5. Gruźlica w Polsce. Biuletyn IGiChP. Adres: www.igichp.edu.pl.
 • 6. Swaminathan S., Rekha B.: Pediatric tuberculosis: global overview and challenges. Clin. Infect. Dis. 2010; 50 (supl. 3): 184–194.
 • 7. Donald P.R.: Childhood tuberculosis: the hidden epidemic. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2004; 8: 627–629.
 • 8. Ziołkowski J.: Gruźlica u dzieci – czy jest taka jak u dorosłych? Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med. 2012; 18: 140–147.
 • 9. WHO: Guidance for National Tuberculosis Programmes on the Management of Tuberculosis in Children. Geneva 2006.
 • 10. Augustynowicz-Kopeć E., Demkow U., Grzelewska-Rzymowska I. i wsp.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81: 323–379.
 • 11. Starke J.: Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis). Infectious diseases. W: Kliegman R., Nelson W.E. (red.): Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders, Philadelphia 2011: 996–1011.
 • 12. Korzeniewska-Koseła M.: Postępowanie wobec osób z kontaktu z chorym na gruźlicę. Med. Prakt. Pediatr. 2011; 6: 34–44.
 • 13. Cruz A.T., Starke J.R.: Pediatric tuberculosis. Pediatr. Rev. 2010; 31: 13–26.
 • 14. Kaufmann S.H.: Tuberculosis vaccines: time to think about the next generation. Semin. Immunol. 2013; 25: 172–181.
 • 15. Trunz B.B., Fine P., Dye C.: Effect of BCG vaccination on childhood tuberculous meningitis and miliary tuberculosis worldwide: a meta-analysis and assessment of cost-effectiveness. Lancet 2006; 367: 1173–1180.
 • 16. Yew W.W., Lange C., Leung C.C.: Treatment of tuberculosis: update 2010. Eur. Respir. J. 2011; 37: 441–462.
 • 17. Michałowska-Mitczuk D.: Farmakoterapia gruźlicy. Post. Farmakoter. 2009; 1: 51–58.
 • 18. WHO: Rapid Advice: Treatment of Tuberculosis in Children.Geneva 2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49fa1bcf-150f-48a2-bf6b-7a98cdb305de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.