PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 3 | 218-223
Article title

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

Authors
Content
Title variants
EN
Organization of psychological and pedagogic aid for pupils with ADHD in Polish educational system
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Pupils with ADHD are children of special educational needs who often find it difficult to meet the school requirements, which results from the specificity of their functioning. Equalizing of educational chances for this group of pupils constitutes the objective of psychological and pedagogic aid provided in kindergartens, schools and specialistic educational facilities. The psychological and pedagogic aid should be provided as close to the pupil as possible, i.e. at the school which the pupil attends or specialistic educational facility, and its organization rests with the director of such school or facility. A pupil with ADHD may receive help at school in the form of individualized work at obligatory educational classes and remedial work during additional specialistic classes or in a psychological and pedagogic dispensary within corrective and compensatory as well as speech or other therapy classes. Teachers are obliged to adjust the contents, methods and organization of teaching to psychophysical capabilities of the pupil with ADHD according to the opinion issued at the psychological and pedagogic dispensary. A pupil diagnosed apart from ADHD also with concomitant behavioural disorders or risk of social maladjustment may obtain a certificate showing that she/he needs special education. In such cases the school has to work out an individual educational-therapeutic programme containing remedial measures of resocialization or sociotherapeutic nature. In case of children with ADHD diagnosed with severe hyperkinetic disorder symptoms which make school attendance impossible or quite difficult, individual education may be administered by virtue of the certificate showing the need for such teaching.
PL
Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
218-223
Physical description
Contributors
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pracownia Wychowania i Profilaktyki
References
 • 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 11, poz. 114).
 • 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624).
 • 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 19, poz. 166).
 • 5. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnik MEN, Warszawa 2010: 8.
 • 6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 • 7. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 • 8. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 19, poz. 167).
 • 9. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. nr 173, poz. 1072).
 • 10. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. nr 175, poz. 1086).
 • 11. Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Przewodnik MEN, Warszawa 2010.
 • 12. Projekt rozporządzenia MEN z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49f06079-b387-4530-a1aa-742012147143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.