PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 11 | 1 |
Article title

Personality features versus estimation and the pain coping strategies

Title variants
PL
Cechy osobowości a ocena i strategie radzenia sobie z bólem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena związków zachodzących pomiędzy cechami osobowości wyróżnionymi w ramach pięcioczynnikowego modelu osobowości tzw. Wielkiej Piątki P.T. Costa i R. McCrae, a postrzeganiem bólu oraz wybieranymi strategiami radzenia sobie z bólem przewlekłym przez osoby chore. Przedmiot pracy był realizowany w oparciu o własne badania, w których wykorzystano następujące metody: Inwentarz osobowości NEO-FFI (P. T. Costa i R. McCrae), Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie Z Bólem (A. C. Rosentiel, F. J. Keefe) i Kwestionariusz Bólu McGill (R. Melzack, tłumaczenie: K. Sedlak), służący do jakościowej i ilościowej oceny bólu. W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 100 osób, zarówno kobiety jak i mężczyźni, z lekarskim rozpoznaniem bólu przewlekłego utrzymującego się dłużej niż 3 miesiące. Zostało stwierdzone, że występują relacje między cechami osobowości a percepcją i wybieranymi sposobami radzenia sobie z doświadczanym bólem. Neurotyczność jest silnie powiązana z myśleniem katastroficznym i wskaźnikiem oceny bólu, natomiast ekstrawersja łączy się z poznawczym odwracaniem uwagi, deklarowaniem radzenia sobie, ignorowaniem doznań bólowych oraz ze zwiększoną aktywnością behawioralną. Predyktorem oceny aktualnej intensywności dolegliwości bólowych jest wskazywany przez pacjentów poziom kontroli bólu.
EN
The aim of this work is to estimate the relations between personality features distinguished in accordance with P.T. Cost and R. McCrae’s The Big Five, a five-factor model of personality, and a way the pain is perceived along with the strategies of dealing with chronic pain chosen by the patient. The subject of the work was investigated basing on the author’s research, during which the following methods were used: Personality Inventory NEO-FFI (P.T. Cost, R. McCrae), Coping Strategies Questionnaire (A. C. Rosentiel, F. J. Keefe), McGill Pain Questionnaire (R. Melzack, translated by K. Sedlak) used as a scale of rating pain quality and quantity. The research involved 100 patients, both males and females, who suffered from chronic pain for more than three months, which was diagnosed by their physicians. It was assumed that there are relations between personality features and perception, and also the ways of dealing with the pain felt were chosen intentionally. Neuroticism is significantly connected with catastrophic thinking and the rate of pain estimation, whereas the extroversion is linked to cognitive distraction, declarations of being able to cope with the problem, neglect of pain experience and behavioural activity increase. The index of current pain intensity is the pain control level pointed by the patients.
Discipline
Journal
Year
Volume
11
Issue
1
Physical description
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-49eec191-0d29-4db2-8287-8adafe168153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.