PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 9 | 4 | 7-13
Article title

Znajomość zasad zdrowego żywienia wśród kobiet z powiatu rzeszowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge of the principles of healthy nutrition among women residents of Rzeszow administrative district
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Ocena znajomości zasad zdrowego żywienia wśród kobiet z powiatu rzeszowskiego z uwzględnieniem poziomu ich wykształcenia. Materiał i metody: Badaniami metodą sondażu diagnostycznego objęto 300 kobiet z powiatu rzeszowskiego w wieku 30–40 lat. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta. Obliczono udziały procentowe odpowiedzi respondentek na poszczególne pytania ankiety. Do analizy wyników zastosowano test Chi-kwadrat Pearsona (χ2). Wyniki: Respondentki w dużej mierze prawidłowo odpowiedziały na większość pytań zawartych w ankiecie. Odpowiedzi na pytanie o proporcje spożycia warzyw w stosunku do owoców były mocno zróżnicowane. Test Chi-kwadrat wykazał statystycznie istotne zróżnicowanie pod względem częstości czerpania informacji ze szkoleń (p=0,012) oraz literatury specjalistycznej/ czasopism (p=0,046). Wnioski: Znajomość zasad zdrowego żywienia w przypadku większości kobiet z powiatu rzeszowskiego jest wystarczająca, aczkolwiek respondentki mają problem z określeniem proporcji spożycia warzyw w stosunku do owoców. Wiedzę na temat prawidłowego żywienia kobiety w większości czerpią od lekarza oraz z Internetu. Częstość uzyskiwania informacji ze szkoleń i publikacji naukowych zależy od poziomu wykształcenia. Z wymienionych źródeł najczęściej korzystają kobiety z wykształceniem wyższym, a najrzadziej lub wcale osoby z wykształceniem podstawowym.
EN
Aim of the study: Assessment of knowledge of the principles of healthy nutrition among women from the Rzeszow administrative district, taking into account their level of education. Material and methods: The study involving the method of diagnostic survey covered 300 women aged 30–40 years, residents of Rzeszow administrative district. The percentage shares of respondents’ answers to individual survey questions were calculated. The collected research results were analyzed with the use of Chi-square (χ2). Results: Respondents largely correctly answered most of the questions in the survey. The answers to the question about the proportion of vegetable consumption in relation to fruit varied widely. The Chi-square test showed statistically significant differences in the frequency of obtaining information from training (p = 0.012) and specialist literature/magazines (p = 0.046). Conclusions: Knowledge of the principles of healthy nutrition among women from the Rzeszow administrative district is sufficient, although the respondents have a problem with determining the proportion of vegetable consumption in relation to fruit. Mostly women get knowledge about proper nutrition from a doctor and the Internet. The frequency of obtaining information from training and specialist literature / magazines depends on the level of education. These sources are most often used by women with higher education, and least often by people with basic education.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
7-13
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych University of Rzeszow, Medical College, Poland
References
 • [1] Popkin, B. M., Adair, L. S., & Ng, S. W. (2012). Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Reviews, 70(1), 3–21.
 • [2] Ohlhorst, S.D., Russell, R., Bier, D., Li, K., Mein, J.R., Milner, J., Ross, A.C., Stover, P., Konopka, E. (2013). Nutrition research to affect food and a healthy lifespan Advances in Nutrition, 4(5), 579–584.
 • [3] Shridhar G., Rajendra N., Murigendra H., Shridevi P., Prasad M., Mujeeb M.A., Arun, S., Neeraj, D., Vikas, S., Suneel, D., Vijay, K. (2015). Modern diet and its impact on human health. Journal of Nutrition & Food Sciences. 5(6), 430.
 • [4] Alamgir, K., Sami, U.K., Salahuddin, K., Syed, Z., Naimatullah, K.B., Manzoor, K. (2018). Nutritional complications and its effects on human health. Journal of Food Science and Nutrition, 1(1), 17–20.
 • [5] Walker, C., Gibney, E.R., Mathers, J.C., Hellweg, S. (2019). Comparing environmental and personal health impacts of individual food choices. Science of The Total Environment, 685(1), 609–620.
 • [6] Kułaga, M., Puszczałowska-Lizis, E. (2016). Zachowania żywieniowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Promocja zdrowia i ekologia, 2, 6–11.
 • [7] Gorbaniuk, J., Chuchra, M. (2017). Preferencje żywieniowe kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo. Roczniki Teologiczne, 74(10), 159–172.
 • [8] Slopiecka, A. (2014). Nawyki żywieniowe kobiet hospitalizowanych z powodu chorób ginekologicznych-wybrane zagadnienia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 325–329.
 • [9] Dydjow-Bendek, D., Ejsmont, J. (2010). Sposób żywienia a ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(4), 618–622.
 • [10] Glibowski, P., & Misztal, A. (2016). Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 49(1).
 • [11] Puszczałowska-Lizis, E. (2011). Główne kierunki rozwoju badań dotyczących budowy i funkcji stopy oraz ich ewolucja – przegląd piśmiennictwa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 9(4), 407–415.
 • [12] Lizis, P., Puszczałowska-Lizis, E., Fiałkowski, T., Szurmik, T. (2012). Aktywność fizyczna kobiet otyłych. W: Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku. W. Tracz, T. Kasperczyk (red.). Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków, 193–201.
 • [13] Kozłowska-Wojciechowska, M. (2000). Poradnictwo dietetyczne. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. J. Hasik, J. Gawęcki (red.). PWN, Warszawa, 309–313.
 • [14] http://www.izz.waw.pl [dostęp: 04.12.2019].
 • [15] Gogojewicz, A., Kasprzak, Z., Pilaczyńska-Szcześniak, Ł. (2012). Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20–40 lat. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 439–445.
 • [16] Gruszka, J., Malczyk, E. (2012). Sposób żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 619–627.
 • [17] Rybowska, A. (2013). Stereotypy żywieniowe i ich wpływ na zachowania konsumentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(3), 465–468.
 • [18] Puszczałowska-Lizis, E., Jandziś, S., Makara, E. (2014). Physical activity of female students of selected academic specialties at the University of Rzeszow. Scientific Review of Physical Culture, 4(4), 118–25.
 • [19] Ng, S.W., Howard, A.G., Wang, H.J., Su, C., Zhang, B. (2014). The physical activity transition among adults in China: 1991–2011. Obesity Reviews, 1, 27–36.
 • [20] Schaal, M.L., Lee, W., Egger, M.J., Nygaard, I.E., Shaw, J.M. (2016). Physical activity patterns in healthy middle-aged women. Journal of Women & Aging, 28(6): 469–476.
 • [21] Puszczałowska-Lizis, E., Kułaga, M. (2016). Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście ich aktywności fizycznej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 97(1), 50–55.
 • [22] Puszczałowska-Lizis, E., Musiał, S., Lis, K., Pociask, K., Placek, K. (2017). Zadowolenie z życia i motywy podejmowania wysiłku fizycznego przez kobiety w wieku 50–55 lat aktywne w klubie fitness. Health Promotion and Physical Activity, 1(1), 87–95.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-48b7bd06-eae3-4215-85cb-956b894a5cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.