PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 2 | 11-19
Article title

The profession of a paramedic as a new specialty in the health care system - a prospective assessment of social awareness.

Content
Title variants
PL
Zawód ratownika medycznego jako nowa specjalność w systemie ochrony zdrowia – prospektywna ocena świadomości społecznej.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The first fundamental law regarding the system of State Emergency Medical Services in Poland was passed in 2006. The basic scope of activities performed by paramedics, their rights and obligations as well as the functioning and financing of the system were determined at that time. The aim of the work is an attempt to assess the level of social awareness in the field of qualifications and entitlements of paramedics, as well as to determine the role of this profession in the rescue system in Poland. MATERIAL AND METHODS: The study uses a authorial questionnaire made available via the Internet, which was directed to random people. The form consisted of ten questions assessing knowledge and the opinion of the respondents regarding the profession of paramedic. To the statistical analysis was used rho-Spearman and U Mann- Whitney tests. All results were considered significant at p<0.05. RESULTS: The study was attended by 296 people, and the average age was 29.13 (SD±9.08). The average of the test questions was 7.03 points (SD±1.85) on a scale from 0 to 9. The average level of professional qualifications of paramedics was amounted to 7.03 points (SD±1.85) on a scale from 1 to 10. Respondents showed the greatest knowledge in the scope of prescribers' prescription (95%, n=280), education (89%, n=264) and qualifications of rescuers to receive delivery (88%, n=260). And the smallest in terms of resignation from resuscitation (50%, n=148), activities that exceed the qualifications of paramedics (55%, n=162) and the right to perform selected procedures (76%, n=224). People who were patients of paramedics rated their competence higher than those who did not declare that experience (Me=7,83 SD±1,91 vs. Me=8,54 SD±1,5; rho-Spearman: 0,18 ; p=0,002). CONCLUSIONS: The study indicates that paramedics are highly evaluated in terms of their professional competences. In addition, people who in the past were patients of paramedics assess them higher than people who have not had contact with them befor
PL
WSTĘP: Pierwsza fundamentalna ustawa dotycząca systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce została uchwalona w 2006 roku. Określono wówczas podstawowy zakres czynności wykonywanych przez ratowników medycznych, ich prawa oraz obowiązki, a dodatkowo funkcjonowanie i finansowanie systemu. Celem pracy jest próba oceny poziomu świadomości społecznej w zakresie kwalifikacji oraz uprawnień ratowników medycznych, a także określenie roli tego zawodu w systemie ratownictwa w Polsce. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiej ankiety udostępnionej przez Internet, która była skierowana do losowych osób. Formularz składał się z dziesięciu pytań oceniających wiedzę oraz opinię ankietowanych dotyczącą zawodu ratownika medycznego. W analizie statystycznej wykorzystano test rho-Spearman’a oraz U Mann-Whitney’a. Wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: W badaniu wzięło udział 296 osób, a średnia wieku wyniosła 29,13 lat (SD ± 9,08). Średnia wyników pytań testowych wyniosła 7,03 punktu (SD ± 1,85) w skali od 0 do 9. Średnia poziomu kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych wyniosła 7,03 punktu (SD ± 1,85) w skali od 1 do 10. Respondenci wykazali się największą wiedzą w zakresie możliwości przepisywania przez ratowników medycznych recept (95%; n=280), wykształcenia (89%; n=264) oraz kwalifikacji ratowników do przyjęcia porodu (88%; n=260). Najmniejszą zaś w kwestii odstąpienia od resuscytacji (50%; n=148), czynności wykraczających poza kwalifikacje ratowników medycznych (55%; n=162) oraz uprawnień do wykonywania wybranych procedur (76%; n=224). Osoby, które były pacjentami ratowników medycznych oceniły ich kompetencje wyżej niż osoby, które nie deklarowały takiego doświadczenia (Me=7,83 SD ± 1,91 vs. Me=8,54 SD ± 1,5; rho-Spearman: 0,18 ; p=0,002). WNIOSKI: Badanie wskazuje, że ratownicy medyczni są wysoko oceniani pod kątem ich kompetencji zawodowych. Dodatkowo, osoby które w przeszłości były pacjentami ratowników medycznych oceniają ich wyżej, niż osoby które dotychczas nie miały z nimi styczności.
Discipline
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
11-19
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-489c0823-ee52-416b-9bc3-62fdf01a2dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.