PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 61–73
Article title

Trudności w diagnostyce choroby afektywnej dwubiegunowej

Content
Title variants
EN
Difficulties in the diagnosis of bipolar affective disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba afektywna dwubiegunowa cechuje się wysoką nawrotowością, wczesnym początkiem, rodzinnym występowaniem i tendencją do progresji. Bardzo często zdarza się, że długo pozostaje nierozpoznana albo niewłaściwie zakwalifikowana jako inne zaburzenie (nawet ⅓ pacjentów może być błędnie zdiagnozowana przez 10 lat lub dłużej). Najczęściej mylona jest z depresją nawracającą, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią i zaburzeniami osobowości. Zbyt późne wykrycie objawów dwubiegunowości i postawienie diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej pociąga za sobą istotne konsekwencje kliniczne, w tym opóźnienie rozpoczęcia właściwej farmakoterapii, wyższą liczbę nawrotów, większą częstość prób samobójczych i hospitalizacji, rozwój oporności na leczenie i ryzyko szybkiej zmiany faz. Trudności diagnostyczne wynikają m.in. z faktu, że obraz kliniczny spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej jest bardzo zróżnicowany, a choroba przebiega z nietypowymi bądź subklinicznymi objawami. Ponadto wiedza na temat kryteriów rozpoznawania zaburzeń z kręgu spektrum dwubiegunowego nie jest wystarczająco rozpowszechniona, a pacjenci i ich bliscy bywają bezkrytyczni i zbyt rzadko zgłaszają objawy maniakalne/hipomaniakalne. W celu zwiększenia precyzji procesu diagnostycznego zaleca się – m.in. u osób z diagnozą depresji  – stosowanie przesiewowych kwestionariuszy oraz zwracanie szczególnej uwagi na specyficzne cechy depresji, które częściej występują w zaburzeniach ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Obecnie diagnozę stawia się na podstawie wywiadu i obserwacji obrazu klinicznego. Trwają jednak poszukiwania wskaźników biologicznych (biomarkerów), które mogłyby odzwierciedlać obecność stanu chorobowego czy też korelować z fazami choroby i jej nasileniem.
EN
Bipolar affective disorder is characterised by a high recurrence, early onset, family history and predilection for progression. Frequently, it remains undiagnosed or misdiagnosed as another disorder, with as many as one third of all patients remaining misdiagnosed for 10 years or longer. It is most commonly misconstrued as recurrent unipolar depression, anxiety disorders, schizophrenia or personality disorders. A delayed recognition of bipolar symptoms is associated with significant clinical consequences, including delayed introduction of appropriate pharmacotherapy, a higher recurrence, greater suicidal attempt and hospital stay rate, developing resistance to medication and a risk for a rapid shift of moods. The diagnostic difficulties result from the fact that the clinical picture of the bipolar spectrum is very diverse, with the disease often manifesting with atypical or subclinical symptoms. Also, adequate knowledge of the diagnostic criteria tends to be missing, and patients and their families tend to lack a critical approach, rarely reporting maniac/hypomaniac symptoms. To increase the accuracy of the diagnostic process, the use of screening questionnaires is recommended in the case of patients e.g. diagnosed with depression as well as vigilance for depressive symptoms more commonly experienced in the conditions from the bipolar spectrum. Currently, the diagnosis of bipolar affective disorder is based on history and careful evaluation of the clinical picture, yet research aimed at finding clinically relevant biomarkers, correlating with the condition’s alternate episodes or its severity, is under way.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
61–73
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
author
 • Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
References
 • Aiken CB, Weisler RH, Sachs GS: The Bipolarity Index: a clinician-rated measure of diagnostic confidence. J Affect Disord 2015; 177: 59–64.
 • Akiskal HS: Searching for behavioral indicators of bipolar II in patients presenting with major depressive episodes: the “red sign,” the “rule of three” and other biographic signs of temperamental extravagance, activation and hypomania. J Affect Disord 2005; 84: 279–290.
 • Akiskal HS: The emergence of the bipolar spectrum: validation along clinical-epidemiologic and familial-genetic lines. Psychopharmacol Bull 2007; 40: 99–115.
 • Akiskal HS, Pinto O: The evolving bipolar spectrum. Prototypes I, II, III, and IV. Psychiatr Clin North Am 1999; 22: 517–534.
 • Angst J, Gamma A, Benazzi F et al.: Toward a re-definition of subthreshold bipolarity: epidemiology and proposed criteria for bipolar-II, minor bipolar disorders and hypomania. J Affect Disord 2003; 73: 133–146.
 • Bassett D: Borderline personality disorder and bipolar affective disorder. Spectra or spectre? A review. Aust N Z J Psychiatry 2012; 46: 327–339.
 • Bipolar disorder and its diagnosis. In: National Collaborating Centre for Mental Health (UK): Bipolar Disorder: The Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Adolescents, in Primary and Secondary Care. NICE Clinical Guidelines, No. 38. British Psychological Society, Leicester 2006.
 • Boschloo L, Nolen WA, Spijker AT et al.: The Mood Disorder Questionnaire (MDQ) for detecting (hypo)manic episodes: its validity and impact of recall bias. J Affect Disord 2013; 151: 203–208.
 • Carta MG, Cardia C, Mannu F et al.: The high frequency of manic symptoms in fibromyalgia does influence the choice of treatment? Clin Pract Epidemiol Ment Health 2006; 19: 36.
 • Cloutier M, Greene M, Guerin A et al.: The economic burden of bipolar I disorder in the United States in 2015. J Affect Disord 2018; 226: 45–51.
 • Correa R, Akiskal H, Gilmer W et al.: Is unrecognized bipolar disorder a frequent contributor to apparent treatment resistant depression? J Affect Disord 2010; 127: 10–18.
 • Deltito J, Martin L, Riefkohl J et al.: Do patients with borderline personality disorder belong to the bipolar spectrum? J Affect Disord 2001; 67: 221–228.
 • Demily C, Jacquet P, Marie-Cardine M: [How to differentiate schizophrenia from bipolar disorder using cognitive assessment?] Encephale 2009; 35: 139–145.
 • Dudek D, Siwek M: Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej. In: Dudek D, Siwek M, Rybakowski J (eds.): Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 37–54.
 • Dudek D, Rybakowski JK, Siwek M et al.: Risk factors of treatment resistance in major depression: association with bipolarity. J Affect Disord 2010; 126: 268–271.
 • Dudek D, Siwek M, Jaeschke R et al.: A web-based study of bipolarity and impulsivity in athletes engaging in extreme and high-risk sports. Acta Neuropsychiatr 2016; 28: 179–183.
 • Dudek D, Siwek M, Jaeschke R et al.: Relationships between obesity, bipolar spectrum features, and personality traits: a case-control study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015; 19: 4235–4240.
 • Dudek D, Siwek M, Zielińska D et al.: Diagnostic conversions from major depressive disorder into bipolar disorder in an outpatient setting: results of a retrospective chart review. J Affect Disord 2013; 144: 112–115.
 • Fajutrao L, Locklear J, Priaulx J et al.: A systematic review of the evidence of the burden of bipolar disorder in Europe. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2009; 5: 3.
 • Ferrari AJ, Stockings E, Khoo JP et al.: The prevalence and burden of bipolar disorder: findings from the Global Burden of Disease Study 2013. Bipolar Disord 2016; 18: 440–450.
 • Fornaro M, Perugi G: The impact of premenstrual dysphoric disorder among 92 bipolar patients. Eur Psychiatry 2010; 25: 450–454.
 • Ghaemi SN, Ko JY, Goodwin FK: The bipolar spectrum and the antidepressant view of the world. J Psychiatr Pract 2001; 7: 287–297.
 • Ghouse AA, Sanches M, Zunta-Soares G et al.: Overdiagnosis of bipolar disorder: a critical analysis of the literature. ScientificWorldJournal 2013; 2013: 297087.
 • Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN et al.: Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2016; 30: 495–553.
 • Hilty DM, Leamon MH, Lim RF et al.: A review of bipolar disorder in adults. Psychiatry (Edgmont) 2006; 3: 43–55.
 • Hirschfeld RM, Lewis L, Vornik LA: Perceptions and impact of bipolar disorder: how far have we really come? Results of the national depressive and manic-depressive association 2000 survey of individuals with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64: 161–174. ICD-10.
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków – Warszawa 2000.
 • Jaeschke R, Siwek M, Grabski B et al.: Lęk w zaburzeniach psychicznych. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2011.
 • Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ et al.: A prospective investigation of the natural history of the long-term weekly symptomatic status of bipolar II disorder. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 261–269.
 • Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ et al.: The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 530–537.
 • Kapczinski F, Dias VV, Kauer-Sant’Anna M et al.: Clinical implications of a staging model for bipolar disorders. Expert Rev Neurother 2009; 9: 957–966.
 • Kay JH, Altshuler LL, Ventura J et al.: Prevalence of axis II comorbidity in bipolar patients with and without alcohol use disorders. Ann Clin Psychiatry 1999; 11: 187–195.
 • Kessing LV, Willer I, Andersen PK et al.: Rate and predictors of conversion from unipolar to bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Bipolar Disord 2017; 19: 324–335.
 • Kiejna A: Epidemiologia zaburzenia dwubiegunowego u osób dorosłych. W: Dudek D, Siwek M, Rybakowski (eds.): Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 11–20.
 • Kiejna A, Pawłowski T, Dudek D et al.: The utility of Mood Disorder Questionnaire for the detection of bipolar diathesis in treatmentresistant depression. J Affect Disord 2010; 124: 270–274.
 • Lara DR, Bisol LW, Ottoni GL et al.: Validation of the “rule of three”, the “red sign” and temperament as behavioral markers of bipolar spectrum disorders in a large sample. J Affect Disord 2015; 183: 195–204.
 • Łojko D, Rybakowski J, Dudek D et al.: [Hypomania Check List (HCL32) – hypomania symptoms questionnaire: description and application]. Psychiatr Pol 2010; 44: 39–46.
 • Manning JS: Tools to improve differential diagnosis of bipolar disorder in primary care. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2010;12 (Suppl 1): 17–22.
 • McElroy SL, Frye MA, Hellemann G et al.: Prevalence and correlates of eating disorders in 875 patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2011; 128: 191–198.
 • McIntyre RS, Soczynska JK, Bottas A et al.: Anxiety disorders and bipolar disorder: a review. Bipolar Disord 2006; 8: 665–676.
 • Merikangas KR, Akiskal HS, Angst J et al.: Lifetime and 12-month prevalence of bipolar spectrum disorder in the National Comorbidity Survey replication. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 543–552.
 • Merikangas KR, Herrell R, Swendsen J et al.: Specificity of bipolar spectrum conditions in the comorbidity of mood and substance use disorders: results from the Zurich cohort study. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 47–52.
 • Miklowitz DJ, Johnson SL: The psychopathology and treatment of bipolar disorder. Annu Rev Clin Psychol 2006; 2: 199–235.
 • Muneer A: Bipolar disorder: role of inflammation and the development of disease biomarkers. Psychiatry Investig 2016; 13: 18–33.
 • Muneer A: Mixed states in bipolar disorder: etiology, pathogenesis and treatment. Chonnam Med J 2017; 53: 1–13.
 • Ng B, Camacho A, Lara DR et al.: A case series on the hypothesized connection between dementia and bipolar spectrum disorders: bipolar type VI? J Affect Disord 2008; 107: 307–315.
 • Patel R, Reiss P, Shetty H et al.: Do antidepressants increase the risk of mania and bipolar disorder in people with depression? A retrospective electronic case register cohort study. BMJ Open 2015; 5: e008341.
 • Petri E, Bacci O, Barbuti M et al.; BRIDGE-II-Mix Study: Obesity in patients with major depression is related to bipolarity and mixed features: evidence from the BRIDGE-II-Mix study. Bipolar Disord 2017; 19: 458–464.
 • Phelps J, Ghaemi SN: The mistaken claim of bipolar ‘overdiagnosis’: solving the false positives problem for DSM-5/ICD-11. Acta Psychiatr Scand 2012; 126: 395–401.
 • Phillips ML, Kupfer DJ: Bipolar disorder diagnosis: challenges and future directions. Lancet 2013; 381: 1663–1671.
 • Ravindran LN, Ravindran AV: Lamotrigine in the treatment of recurrent brief depression. Int Clin Psychopharmacol 2007; 22: 121–123.
 • Reddy MS: The bipolar spectrum. Indian J Psychol Med 2012; 34: 1–4.
 • Rosen C, Grossman LS, Harrow M et al.: Diagnostic and prognostic significance of Schneiderian first-rank symptoms: a 20-year longitudinal study of schizophrenia and bipolar disorder. Compr Psychiatry 2011; 52: 126–131.
 • Rothschild AJ: Challenges in the treatment of major depressive disorder with psychotic features. Schizophr Bull 2013; 39: 787–796.
 • Rybakowski J: Spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. In: Dudek D, Siwek M, Rybakowski J (eds.): Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 21–36.
 • Rybakowski J, Dudek D, Jaracz J: Choroby afektywne. In: Jarema M (ed.): Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. 2nd ed., Via Medica, Gdańsk 2015: 55–133.
 • Rybakowski JK, Suwalska A, Lojko D et al.: Bipolar mood disorders among Polish psychiatric outpatients treated for major depression. J Affect Disord 2005; 84: 141–147.
 • Sagar R, Pattanayak RD: Potential biomarkers for bipolar disorder: Where do we stand? Indian J Med Res 2017; 145: 7–16.
 • Scott J, Leboyer M: Consequences of delayed diagnosis of bipolar disorders. Encephale 2011; 37 Suppl 3: S173–S175.
 • Scott J, Paykel E, Morriss R et al.: Cognitive-behavioural therapy for severe and recurrent bipolar disorders: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006; 188: 313–220.
 • Severus E, Bauer M: Diagnosing bipolar disorders in DSM-5. Int J Bipolar Disord 2013; 1: 14.
 • Sharma V, Khan M: Identification of bipolar disorder in women with postpartum depression. Bipolar Disord 2010; 12: 335–340.
 • Sharma V, Burt VK, Ritchie HL: Assessment and treatment of bipolar II postpartum depression: a review. J Affect Disord 2010; 125: 18–26.
 • Singh T, Rajput M: Misdiagnosis of bipolar disorder. Psychiatry (Edgmont) 2006; 3: 57–63.
 • Siwek M: Dekalog leczenia depresji. Poradnik lekarza praktyka. ITEM Publishing, Warszawa 2016.
 • Siwek M, Rybakowski J: Markery biologiczne choroby afektywnej dwubiegunowej. In: Dudek D, Siwek M, Rybakowski J (eds.): Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 185–212.
 • Siwek M, Dudek D, Arciszewska A et al.: [The analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology]. Psychiatr Pol 2013; 47: 787–797.
 • Siwek M, Dudek D, Drozdowicz K et al.: Temperamental dimensions of the TEMPS-A in male and female subjects engaging in extreme or/and high risk sports. J Affect Disord 2015a; 170: 66–70.
 • Siwek M, Dudek D, Jaeschke R et al.: Bipolar spectrum features in obese individuals. Psychiatr Pol 2015b; 49: 993–1004.
 • Siwek M, Dudek D, Rybakowski J: Diagnostyka kliniczna choroby afektywnej dwubiegunowej. Proces dochodzenia do rozpoznania. In: Dudek D, Siwek M, Rybakowski J (eds.): Choroba afektywna dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 65–102.
 • Siwek M, Dudek D, Rybakowski J et al.: [Mood Disorder Questionnaire – characteristic and indications]. Psychiatr Pol 2009; 43: 287–299.
 • Siwek M, Sowa-Kucma M, Styczen K et al.: Thiobarbituric acid-reactive substances: markers of an acute episode and a late stage of bipolar disorder. Neuropsychobiology 2016a; 73: 116–122.
 • Siwek M, Sowa-Kućma M, Styczeń K et al.: Associations of serum cytokine receptor levels with melancholia, staging of illness, depressive and manic phases, and severity of depression in bipolar disorder. Mol Neurobiol 2017a; 54: 5883–5893.
 • Siwek M, Sowa-Kućma M, Styczeń K et al.: Decreased serum zinc concentration during depressive episode in patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2016b; 190: 272–277.
 • Siwek M, Styczeń K, Sowa-Kućma M et al.: The serum concentration of copper in bipolar disorder. Psychiatr Pol 2017b; 51: 469–481.
 • Swann AC, Geller B, Post RM et al.: Practical clues to early recognition of bipolar disorder: a primary care approach. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2005; 7: 15–21.
 • Tolliver BK, Anton RF: Assessment and treatment of mood disorders in the context of substance abuse. Dialogues Clin Neurosci 2015; 17:181–190.
 • Wildes JE, Marcus MD, Fagiolini A: Prevalence and correlates of eating disorder co-morbidity in patients with bipolar disorder. Psychiatry Res 2008; 161: 51–58.
 • Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV et al.: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013. Bipolar Disord 2013; 15: 1–44.
 • Zimmerman M, Morgan TA: The relationship between borderline personality disorder and bipolar disorder. Dialogues Clin Neurosci 2013; 15: 155–169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-488f9c68-0797-47ef-ad19-299f689521de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.