PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 4 | 222–230
Article title

Możliwości zastosowania radioterapii w leczeniu nawrotu w pochwie u chorych z nowotworami narządu rodnego

Content
Title variants
EN
Possibilities of using radiotherapy in the treatment of vaginal recurrence in patients with uterine cancers
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A major problem in cancer treatment is disease recurrence, i.e. a situation in which the standard procedures turned out to be ineffective and the previously used therapy significantly limits its next use. Vaginal recurrence is found in 2.4–15% of patients with uterine cancer. For large recurrent tumors radical treatment involves surgical pelvic exenteration. However, indications for this procedure are significantly limited; in addition, it is associated with a high risk of complications and a significantly compromised quality of life. For this reason, brachytherapy and/or another course of radiotherapy are administered, which until recently were used as a further-line treatment option or as palliative care. Over the last few years extension of indications for radiotherapy and brachytherapy has been noted due to the dynamic development of new techniques for planning and conducting treatment. These allow for the irradiation of the target volume which causes radiation-related reactions that are acceptable for the patient while protecting critical organs. The introduction of new therapeutic devices allowed for the use of different treatment techniques, including intensity-modulated radiation therapy, image-guided radiotherapy, RapidArc, tomotherapy, intraoperative radiotherapy and stereotactic body radiotherapy, which contributed to a significant increase in the role of repeat radiotherapy. One needs to remember about the possibilities of systemic treatment, although it is usually palliative in nature. Brachytherapy may be considered for the treatment of recurrent disease if the lesions are located in the region of the vagina or vaginal stump or if infiltration is found in the parametria; in other situations treatment combined with external beam radiotherapy should always be considered. The choice of brachytherapy method depends on the location of the lesion and the extent of infiltration. If the infiltration is up to 5 mm deep, intracavitary brachytherapy is performed. If the infiltration is deeper, the use of interstitial brachytherapy is indicated.
PL
Jednym z poważnych problemów w leczeniu onkologicznym są nawroty choroby, czyli przypadki, w których standardowe procedury okazały się nieskuteczne, a uprzednio przeprowadzona terapia znacznie ograniczyła możliwość jej ponownego wykorzystania. Nawrót w pochwie stwierdza się u 2,4–15% chorych na nowotwory narządu rodnego. W przypadku dużych nawrotowych guzów leczenie o założeniu radykalnym jest chirurgiczne i wiąże się z wytrzewieniem miednicy. Wskazania do tego zabiegu są jednak istotnie ograniczone, a ponadto jest on obarczony wysokim ryzykiem powikłań i znacznego pogorszenia jakości życia. Dlatego wykorzystuje się brachyterapię i/lub powtórną radioterapię, do niedawna jako leczenie kolejnego rzutu albo leczenie paliatywne. W  ostatnich latach obserwuje  się poszerzenie wskazań do radioterapii i brachyterapii – ze względu na dynamiczny rozwój nowych technik planowania i realizacji leczenia, które pozwoliły na napromienianie obszarów tarczowych przy akceptowanym przez pacjenta poziomie odczynów popromiennych, a jednocześnie umożliwiły ochronę narządów krytycznych. Wprowadzenie nowych aparatów terapeutycznych pozwoliło na stosowanie różnych technik leczenia, m.in. radioterapii z modulacją intensywności wiązki, radioterapii sterowanej obrazem, RapidArc, tomoterapii, radioterapii śródoperacyjnej i radioterapii stereotaktycznej, co wpłynęło na znaczący wzrost roli powtórnej radioterapii. Należy pamiętać o możliwościach leczenia systemowego, choć na ogół ma ono charakter paliatywny. O wykorzystaniu brachyterapii w leczeniu nawrotu można pomyśleć, gdy zmiany są zlokalizowane w okolicy pochwy lub jej kikuta albo gdy naciek obejmuje przymacicza; w innych sytuacjach zawsze należy rozważyć leczenie skojarzone z radioterapią wiązką zewnętrzną. Wybór metody brachyterapii zależy od lokalizacji zmiany i wielkości nacieku. Gdy grubość nacieku wynosi do 5 mm włącznie, przeprowadza się brachyterapię dojamową; gdy naciek tę grubość przekracza, wskazane jest zastosowanie brachyterapii śródtkankowej.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
222–230
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Onkologii iKlinika Brachyterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska; Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
 • Katedra iKlinika Ginekologii Onkologicznej iPielęgniarstwa Ginekologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
References
 • 1. Larson DM, Broste SK, Krawisz BR: Surgery without radiotherapy for primary treatment of endometrial cancer. Obstet Gynecol 1998; 91: 355–359.
 • 2. Yoney A, Yildirim C, Bati Y et al.: Low risk stage I endometrial carcinoma: prognostic factors and outcomes. Indian J Cancer 2011; 48: 204–210.
 • 3. Kloetzer KH, Günther R, Wendt T: [The vaginal stump recurrence rate in endometrial carcinoma in relation to the target volume of postoperative HDR-afterloading brachytherapy]. Strahlenther Onkol 1997; 173: 13–17.
 • 4. Creutzberg CL, Nout RA, Lybeert ML et al.; PORTEC Study Group: Fifteen-year radiotherapy outcomes of the randomized PORTEC-1 trial for endometrial carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 81: e631–e638.
 • 5. Pötter R, Gerbaulet A, Haie-Meder C: Endometrial cancer. In: Gerbaulet A, Pötter R, Mazeron JJ et al. (eds.): The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy. ESTRO, Brussels 2007: 365–401.
 • 6. Cihoric N, Tsikkinis A, Miguelez CG et al.: Portfolio of prospective clinical trials including brachytherapy: an analysis of the ClinicalTrials.gov database. Radiat Oncol 2016; 11: 48.
 • 7. Tewari KS, Sill MW, Monk BJ et al.: Prospective validation of pooled prognostic factors in women with advanced cervical cancer treated with chemotherapy with/without bevacizumab: NRG Oncology/GOG Study. Clin Cancer Res 2015; 21: 5480–5487.
 • 8. Kavanagh BD, Pan CC, Dawson LA et al.: Radiation dose-volume effects in the stomach and small bowel. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76 (Suppl): S101–S107.
 • 9. Ito H, Shigematsu N, Kawada T et al.: Radiotherapy for centrally recurrent cervical cancer of the vaginal stump following hysterectomy. Gynecol Oncol 1997; 67: 154–161.
 • 10. Ito H, Kumagaya H, Shigematsu N et al.: High dose rate intracavitary brachytherapy for recurrent cervical cancer of the vaginal stump following hysterectomy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991; 20: 927–932.
 • 11. Biedka M, Żmuda E: Możliwe zastosowanie radioterapii u pacjentek z rakiem jajnika. Onkologia i Radioterapia 2013; 3: 18–29.
 • 12. Abe A, Matoda M, Okamoto S et al.: Resection of the vaginal vault for vaginal recurrence of cervical cancer after hysterectomy and brachytherapy. World J Surg Oncol 2015;
 • 13: 137. 13. Biedka M: The outcomes of radiotherapy in patients with ovarian carcinoma. Eur J Gynaecol Oncol 2016; 4: 461–468.
 • 14. Fujiwara K, Suzuki S, Yoden E et al.: Local radiation therapy for localized relapsed or refractory ovarian cancer patients with or without symptoms after chemotherapy. Int J Gynecol Cancer 2002; 12: 250–256.
 • 15. Puthawala AA, Syed AMN, Fleming PA et al.: Re-irradiation with interstitial implant for recurrent pelvic malignancies. Cancer 1982; 50: 2810–2814.
 • 16. Russell AH, Koh WJ, Markette K et al.: Radical reirradiation for recurrent or second primary carcinoma of the female reproductive tract. Gynecol Oncol 1987; 27: 226–232.
 • 17. Sharma SK, Forgione H, Isaacs JH: Iodine-125 interstitial implants as salvage therapy for recurrent gynecologic malignancies. Cancer 1991; 67: 2467–2471.
 • 18. Yahara K, Ohguri T, Imada H et al.: Epithelial ovarian cancer: definitive radiotherapy for limited recurrence after complete remission had been achieved with aggressive front-line therapy. J Radiat Res 2013; 54: 322–329.
 • 19. Wakatsuki M, Ohno T, Yoshida D et al.: Intracavitary combined with CT-guided interstitial brachytherapy for locally advanced uterine cervical cancer: introduction of the technique and a case presentation. J Radiat Res 2011; 52: 54–58.
 • 20. Dose and Volume Specification for reporting Intracavitary Therapy in Gynecology. ICRU Report 38, 1985.
 • 21. Randall ME, Evans L, Greven KM et al.: Interstitial reirradiation for recurrent gynecologic malignancies: results and analysis of prognostic factors. Gynecol Oncol 1993; 48: 23–31.
 • 22. Okazawa K, Yuasa-Nakagawa K, Yoshimura R et al.: Permanent interstitial re-irradiation with Au-198 seeds in patients with post-radiation locally recurrent uterine carcinoma. J Radiat Res 2013; 54: 299–306.
 • 23. Brabham JG, Cardenes HR: Permanent interstitial reirradiation with 198Au as salvage therapy for low volume recurrent gynecologic malignancies: a single institution experience. Am J Clin Oncol 2009; 32: 417–422.
 • 24. Viswanathan AN, Creutzberg CL, Craighead P et al.: International brachytherapy practice patterns: a survey of the Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 82: 250–255.
 • 25. Townamchai K, Lee L, Viswanathan AN: A novel low dose fractionation regimen for adjuvant vaginal brachytherapy in early stage endometrioid endometrial cancer. Gynecol Oncol 2012; 127: 351–355.
 • 26. Nakano T, Kato S, Ohno T et al.: Long-term results of high-dose rate intracavitary brachytherapy for squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Cancer 2005; 103: 92–101.
 • 27. Firat S, Erickson B: Selective irradiation for the treatment of recurrent ovarian carcinoma involving the vagina or rectum. Gynecol Oncol 2001; 80: 213–220.
 • 28. Gelblum D, Mychalczak B, Almadrones L et al.: Palliative benefit of external-beam radiation in the management of platinum refractory epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 1998; 69: 36–41.
 • 29. Fyles AW, Dembo AJ, Bush RS et al.: Analysis of complications in patients treated with abdomino-pelvic radiation therapy for ovarian carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22: 847–851.
 • 30. Makarewicz R (ed.): Brachyterapia HDR. Via Medica, Gdańsk 2004.
 • 31. Nout RA, Putter H, Jürgenliemk-Schulz IM et al.: Quality of life after pelvic radiotherapy or vaginal brachytherapy for endometrial cancer: first results of the randomized PORTEC-2 trial. J Clin Oncol 2009; 27: 3547–3556.
 • 32. Badakh DK, Grover AH: Reirradiation with high-dose-rate remote afterloading brachytherapy implant in patients with locally recurrent or residual cervical carcinoma. J Cancer Res Ther 2009; 5: 24–30.
 • 33. Biedka M, Śpiewankiewicz B: Zastosowanie radioterapii śródoperacyjnej w nowotworach wywodzących się z narządów płciowych kobiet. Curr Gynecol Oncol 2012; 10: 215–225.
 • 34. Tran PT, Su Z, Hara W et al.: Long-term survivors using intraoperative radiotherapy for recurrent gynecologic malignancies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 69: 504–511.
 • 35. Long HJ 3rd: Management of metastatic cervical cancer: review of the literature. J Clin Oncol 2007; 25: 2966–2974.
 • 36. Mabuchi S, Morishige K, Fujita M et al.: The activity of carboplatin and paclitaxel for recurrent cervical cancer after definitive radiotherapy. Gynecol Oncol 2009; 113: 200–204.
 • 37. Kasamatsu T, Onda T, Yamada T et al.: Clinical aspects and prognosis of pelvic recurrence of cervical carcinoma. Int J Gynecol Obstet 2005; 89: 39–44.
 • 38. Louie K, Behrens BC, Kinsella TJ et al.: Radiation survival parameters of antineoplastic drug-sensitive and -resistant human ovarian cancer cell lines and their modification by buthionine sulfoximine. Cancer Res 1985; 45: 2110–2115.
 • 39. Guckenberger M, Bachmann J, Wulf J et al.: Stereotactic body radiotherapy for local boost irradiation in unfavourable locally recurrent gynaecological cancer. Radiother Oncol 2010; 94: 53–59.
 • 40. Mollà, Escude L, Nouet P et al.: Fractionated stereotactic radiotherapy boost for gynecologic tumors: an alternative to brachytherapy? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 62: 118–124.
 • 41. Deodato F, Macchia G, Grimaldi L et al.: Stereotactic radiotherapy in recurrent gynecological cancer: a case series. Oncol Rep 2009; 22: 415–419.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4854a7f1-612f-4763-869d-237677fa4bc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.