PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 109–114
Article title

Most common mental problems in the elderly as viewed by medical school students in Poland, Belarus and Greece

Content
Title variants
PL
Najczęstsze problemy psychiczne wśród osób w podeszłym wieku w opinii studentów uczelni medycznych w Polsce, na Białorusi i w Grecji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of this study was to investigate the opinions of respondents on the most common mental and psychological problems of the elderly over 60 years of age. Material and methods: The study was conducted between January 2013 and November 2014 in three study groups: Polish, Belarusian and Greek students. A total of 600 (200 for each group) respondents were tested with a questionnaire developed by the authors. Women dominated in study groups. Three quarters of the study population consisted of people between the ages of 21 and 25 years. An analysis of the education level of respondents showed that almost 60% of respondents studied nursing, 30% – physiotherapy and 10% – other courses of studies. Results: More than half of all respondents (50.8%) were afraid of old age. The vast majority of students in each group (a total of 88.3%) stated that it is better for the elderly not to be alone and to have a family. Loneliness (61.5%), the sense of helplessness (52.7%) and depression (50.8%) were mental problems of the elderly that were most often indicated by the respondents. Conclusions: There is a need to educate the younger generations on problems associated with aging and old age, including mental health problems. The study showed significant differences in the perception of mental health problems of elderly people, depending on respondents’ country. There is a need for a change in the functioning of the care systems for the elderly, which would involve perceiving a family as an institution able to provide care services for old people.
PL
Cel: Celem pracy było poznanie opinii respondentów na temat najczęstszych problemów psychicznych i psychologicznych wśród osób powyżej 60. roku życia. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2013 do listopada 2014 roku w trzech badanych grupach: wśród polskich, białoruskich i greckich studentów. W sumie 600 (200 w każdej grupie) respondentów zostało zbadanych za pomocą kwestionariusza stworzonego przez autorów. W badanych grupach dominowały kobiety. Trzy czwarte badanej populacji składało się z osób w wieku 21–25 lat. Analiza poziomu wykształcenia respondentów wykazała, że prawie 60% respondentów studiowało pielęgniarstwo, 30% – fizjoterapię, a 10% – inne kierunki studiów. Wyniki: Ponad połowa respondentów (50,8%) obawia się starości. Zdecydowana większość uczniów w każdej grupie (łącznie 88,3%) stwierdziła, że sytuacja starszych ludzi jest lepsza, gdy nie są samotni, mają dzieci i rodzinę. Samotność (61,5%), poczucie bezradności (52,7%) i depresja (50,8%) są najczęściej wskazywanymi przez respondentów problemami psychicznymi osób starszych. Wnioski: Istnieje potrzeba edukowania młodszych pokoleń na temat problemów związanych z procesem starzenia się i starością, w tym problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Wyniki badania wykazały znaczne różnice w postrzeganiu problemów zdrowia psychicznego występujących wśród osób starszych, w zależności od kraju pochodzenia respondentów. Istnieje potrzeba zmiany funkcjonowania systemu opieki nad osobami starszymi i dostrzeżenia rodziny jako instytucji, która może zapewnić opiekę osobom starszym.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
109–114
Physical description
Contributors
 • Department of Integrated Medical Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Poland
 • Department of Integrated Medical Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Poland
author
 • Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Poland
 • Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
 • Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • General Hospital of Kavala, Greece
References
 • Axer A: Społeczne systemy oparcia w środowisku chorego psychicznie. Studia Socjologiczne 1983; (4): 199–223.
 • Baladón L, Fernández A, Rubio-Valera M et al.: Prevalence of mental disorders in non-demented elderly people in primary care [corrected]. Int Psychogeriatr 2015; 27: 757–768.
 • Baltes PB, Baltes MM: Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation. In: Baltes
 • PB, Baltes MM (eds.): Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences. Cambridge University Press, New York 1990: 1–34.
 • Becelewska D: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2005.
 • Berkman LF, Syme SL: Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol 1979; 109: 186–204.
 • Bromley DB: Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 • Karastergiou A, Mastrogianni A, Georgiadou E et al.: The reform of the Greek mental health services. J Ment Health 2005; 14: 197–203.
 • Klimczuk A: Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Wiedza i Edukacja, Lublin 2012.
 • Kowalik S: Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku. In: Dykcik W (ed.): Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997: 311–325.
 • Łuszczyńska A: Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Olejniczak P: Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób starszych. Piel Zdr Publ 2013; 3: 183–188.
 • Papadopoulos FC, Petridou E, Argyropoulou S et al.: Prevalence and correlates of depression in late life: a population based study from a rural Greek town. Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20: 350–357.
 • Sęk H, Cieślak R: Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. In: Sęk H, Cieślak R (eds.): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: 11–28.
 • Skałbania B: Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.
 • Synak B: Problematyka badawcza i charakterystyka badań. In: Synak B (ed.): Polska starość. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002: 11–34.
 • Szpringer M, Kowalski M: Problemy społeczne osób starszych. Studia Medyczne 2010; 20: 19–24.
 • Tataru N: Mental health services for the elderly in central and eastern European countries. Psychogeriatria Polska 2004; 1: 145–154.
 • Turcotte PL, Lariviere N, Desrosiers J et al.: Participation needs of older adults having disabilities and receiving home care: met needs mainly concern daily activities, while unmet needs mostly involve social activities. BMC Geriatr 2015; 15: 95.
 • Wiśniewska-Roszkowska K: Gerontologia dla pracowników socjalnych. Wydawnictwo Naukowe PZWL, Warszawa 1982.
 • Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T: Starość jako wyzwanie. Gerontol Pol 2008; 16: 131–136.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-483a6b59-08ea-49a8-8dd6-375e637c549d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.