PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 163–171
Article title

Selected teachers’ eating habits with regard to frequency of their physical activity

Content
Title variants
PL
Wybrane zachowania żywieniowe nauczycieli z uwzględnieniem częstości podejmowania przez nich aktywności fizycznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Teachers are members of a specific work group that is obliged to present positive patterns of behavior also in the aspect of proper nutrition and physical activity. The aim of the research was to evaluate teachers’ eating habits and find an answer to the question if there is a correlation between their eating habits and the frequency of their physical activity. MATERIAL AND METHODS: 459 teachers took part in the study. It was conducted using a survey questionnaire developed by the authors which had some questions about socio-demographic features, selected eating habits, the frequency of consuming food products and undertaking physical activity. RESULTS: The consumption of 4–5 meals a day was indicated by 51.6% of teachers who undertake physical activity less than once a week, 54.9% – once a week, 58.5% – several times a week and 66.7% – every day. Daily consumption of the first and second breakfast was declared by respectively 70.3% and 38.3% of teachers undertaking physical activity less than once a week, 77.9% and 45.1% who do sports once a week and 79.9% and 44.5% that do it a few times a week. The highest percentage of proper habits was noticed among teachers who practise sports everyday and that is respectively 81.5% and 51.9%. CONCLUSIONS: Teachers’ eating behaviors are diverse, yet the teachers with the best habits are those who undertake physical activity. There is a correlation between the majority of analysed eating habits and the frequency of physical activity every day.
PL
WSTĘP: Nauczyciele stanowią szczególną grupę zawodową, która zobligowana jest do przekazywania pozytywnych wzorców zachowań, także w zakresie prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych nauczycieli oraz odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a częstością podejmowania przez nich aktywności fizycznej. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 459 nauczycieli. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, w którym zawarto pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych, wybranych zachowań żywieniowych, częstości spożycia produktów spożywczych oraz podejmowania aktywności fizycznej. WYNIKI: Na spożycie 4–5 posiłków dziennie wskazało 51,6% pedagogów, którzy aktywność fizyczną podejmują rzadziej niż raz w tygodniu, 54,9% – raz w tygodniu, 58,5% – kilka razy w tygodniu oraz 66,7% – codziennie. Codzienne spożycie I oraz II śniadania deklarowało odpowiednio 70,3% i 38,3% nauczycieli podejmujących aktywność fizyczną rzadziej, niż raz w tygodniu, 77,9% oraz 45,1% osób podejmujących aktywność fizyczną raz w tygodniu, 79,9% i 44,5% osób deklarujących aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu. Najwyższy odsetek prawidłowych zachowań zaobserwowano wśród pedagogów podejmujących aktywność fizyczną codziennie, odpowiednio 81,5% oraz 51,9%. WNIOSKI: Zachowania żywieniowe badanych nauczycieli są zróżnicowane, przy czym najkorzystniejszymi zachowaniami charakteryzowali się nauczyciele podejmujący aktywność fizyczną codziennie. Stwierdzono występowanie zależności pomiędzy większością analizowanych zachowań żywieniowych oraz częstością podejmowania aktywności fizycznej.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
163–171
Physical description
Contributors
 • Department of Human Nutrition, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, tel. + 48 32 275 51 97
 • Scientific Society of Young Educators, Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Scientific Society of Young Educators, Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
 • Scientific Society of Young Educators, Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
 • Scientific Society of Young Educators, Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • 1. Hoffmann S.W., Tug S., Simon P. Obesity prevalence and unfavorable health risk behaviors among German kindergarten teachers: cross-sectional results of the kindergarten teacher health study. BMC Public Health 2013; 13: 927–939.
 • 2. Rottermund J., Knapik A., Saulicz M., Myśliwiec A. Czy aktywność fizyczna pedagogów jest wzorem do zachowań prozdrowotnych wychowanków? Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(3): 667–672.
 • 3. Posłuszna M. Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole – program prozdrowotny. Probl. Pielęgn. 2010; 18(2): 226–231.
 • 4. Eliassen E.K. The Impact of Teachers and Families on Young Children’s Eating Behaviors. Young Child. 2011; 66(2): 84–89.
 • 5. Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F. Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowie 2010; 4(1): 152–161.
 • 6. Feliksiak M. Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań CBOS nr 115/2014. Warszawa 2014.
 • 7. Dmowska I., Kozak-Szkopek E. Znajomość roli aktywności fizycznej w etiologii chorób cywilizacyjnych u osób w starszym wieku. Probl. Pielęgn. 2010; 18(3): 272–278.
 • 8. Rantakokko M., Iwarsson S., Hirvensalo M., Leinonen R., Heikkinen E., Rantanen T. Unmet physical activity need in old age. J. Am. Geriatr. Soc. 2010; 58: 707–712.
 • 9. Batko-Szwaczka M., Szewieczek J., Durmała J., Duława J., Frąckiewicz J., Wnuk B., Detko E. Clinical research the functional state of elderly patients qualified to the geriatric physical activity program. Ann. Acad. Med. Siles. 2014; 68(2): 77–83.
 • 10. www.izz.waw.pl/pl/aktywno-fizyczna [dostęp z dnia: 01.12.2015].
 • 11. EACEA/Euriydice. Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 • 12. Litwiniuk M., Kara I. Aktywność fizyczna a nowotwory. OncoReview 2012; 4(2): 228–233.
 • 13. Ściślak M., Rokita A. Organizacja wychowania fizycznego w wybranych liceach ogólnokształcących Wrocławia. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015; 49: 58–72.
 • 14. Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T. Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(4): 644–649.
 • 15. Jarosz M., Respondek W., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R. Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. W: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Red. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012, s. 154–158.
 • 16. Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J. Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Probl. Pielęg. 2011; 19(2): 210–218.
 • 17. Andruszkiewicz A., Nowik M. Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo. Probl. Pielęg. 2011; 19(2): 148–152.
 • 18. WHO. Steps to Health, a European Framework to Promote Physical Activity for Health. WHO Regional Office Europe. Copenhagen 2007.
 • 19. Zysnarska M., Bernad D. Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim – część I. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88(2): 183–187.
 • 20. Śmiechowska M. Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe. Badania wstępne. Med. Og. Nauki Zdr. 2015; 21(1): 107–111.
 • 21. Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie nauczycieli. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 739–745.
 • 22. Walentukiewicz A. Nauczyciel wychowania fizycznego a edukacja żywieniowa. Ann. UMCS sectio D 2005; 60 (Suppl. 16): 139–142.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-476c9168-fcd5-40bd-aac7-1756477ea9f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.