PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 3 | 147-157
Article title

Analiza kosztów i wyników leczenia zaawansowanego raka jajnika

Content
Title variants
EN
Treatment of advanced ovarian cancer: cost-effectiveness analysis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Retrospective pharmacoeconomic cost-effectiveness analysis of treatment of patients with FIGO stage III-IV ovarian cancer using two protocols: cisplatin + paclitaxel (PT) or cisplatin + cyclophosphamide (PC). Material and methods: Analysis was based on medical records of 80 patients treated at the Center of Oncology in Bydgoszcz. The main criterion of therapeutic response was survival time over a 5-years’ follow-up period. Analyzed direct medical costs included: hospitalization, ambulatory treatment, diagnostic tests, drugs, radiotherapy, medical consultations and treatment of hematologic complications. The study focused on the following: pharmacoeconomic analysis of cost-effectiveness, incremental cost-effectiveness ratio and sensitivity analysis. Results: Cost of hospitalization was the major component of total cost of both treatment protocols (PT – 58% , PC – 56%). In the one-day setting, share of hospital costs was also similar in both cases (PT – 13.30%, PC – 13.49). Share of costs of pharmacotherapy and radiotherapy was 17.62% (PC) and 18.97% (PT). The least expensive were medical consultations and treatment of hematologic complications. The PT protocol was more effective but also more expensive, with mean total cost of treatment per patient 19 620.30 PLN and mean survival time 27.6 months. Mean cost of treatment per patient by the PC protocol was 18 700.26 PLN and mean survival time – 25.9 months. Incremental analysis revealed that additional cost of one month of survival (incremental coefficient of cost-effectiveness) when replacing protocol PC by PT is 541.20 PLN per patient. Conclusions: From the pharmacoeconomic point of view, use of the PT protocol in the treatment of advanced ovarian cancer is justified.
PL
Cel pracy: Przeprowadzono retrospektywną analizę farmakoekonomiczną kosztów i wyników leczenia chorych w III i IV stopniu zaawansowania raka jajnika wg FIGO dwoma schematami leczenia: cisplatyna + paklitaksel (PT) i cisplatyna + cyklofosfamid (PC). Materiał i metody: W analizie wykorzystano dane z dokumentacji choroby 80 pacjentek leczonych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Za kryterium wyniku leczenia przyjęto czas przeżycia w 5-letnim okresie obserwacji. Oszacowano bezpośrednie koszty medyczne: hospitalizację, leczenie ambulatoryjne, badania diagnostyczne, leki, napromienianie, konsultacje lekarskie oraz leczenie powikłań hematologicznych. W badaniu zastosowano farmakoekonomiczną analizę efektywności kosztów, wyliczono inkrementalny współczynnik efektywności kosztów oraz przeprowadzono analizę wrażliwości. Wyniki: Największy udział w kosztach całkowitych w obu schematach leczenia miały koszty hospitalizacji (58% w schemacie PT i 56% w schemacie PC). Udział kosztów hospitalizacji w trybie jednodniowym był zbliżony w obu schematach leczenia i wynosił dla PC 13,49%, a dla PT – 13,30%. Udział kosztów farmakoterapii i napromieniania w kosztach całkowitych wynosił dla schematu PC 17,62%, a dla schematu PT – 18,97%. Najniższe koszty poniesiono na konsultacje lekarskie i leczenie powikłań hematologicznych. Skuteczniejszą i droższą metodą leczenia okazał się schemat PT. Średni koszt leczenia jednej pacjentki wynosił 19 620,30 PLN, ze średnim czasem przeżycia 27,6 miesiąca. Koszt leczenia jednej pacjentki schematem PC wynosił 18 700,26 PLN, ze średnim czasem przeżycia 25,9 miesiąca. W analizie inkrementalnej wykazano, że dodatkowy koszt uzyskania miesiąca przeżycia (inkrementalny współczynnik efektywności kosztów IWEK) przy zastąpieniu schematu PC schematem PT wynosi 541,20 PLN na pacjentkę. Wnioski: Z farmakoekonomicznego punku widzenia stosowanie schematu cisplatyna + paklitaksel w zaawansowanym raku jajnika jest opłacalne.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
147-157
Physical description
Contributors
 • Katedra Technologii Postaci Leku, Pracownia Farmakoekonomiki i Ustawodawstwa Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel.: 52 585 37 88, faks: 52 585 37 88
 • Katedra Technologii Postaci Leku, Pracownia Farmakoekonomiki i Ustawodawstwa Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński
 • Katedra Technologii Postaci Leku, Pracownia Farmakoekonomiki i Ustawodawstwa Farmaceutycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Doktor Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
author
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Doktor Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Doktor Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
References
 • 1. Markowska J., Markowska A.: Epidemiologia i etiopato-geneza raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006: 803-812.
 • 2. Zieliński J., Krzakowski M.: Nowotwory złośliwe narządu płciowego kobiety. W: Krzakowski M. (red.): Onkologia kliniczna. Tom 2, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006: 943-967.
 • 3. Urbański K., Kornafel J.: Ginekologia onkologiczna. W: Krzakowski M., Herman K., Jassem J. i wsp. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Polska Unia Onkologii, Via Medica, Gdańsk 2009: 249-256.
 • 4. Krysiński J., Marciniak L., Tujakowski J., Wszoła E.: Analiza kosztów i efektów leczenia uzupełniającego niezaawansow-anego raka jajnika. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2008; 8: 81-87.
 • 5. Orlewska E., Mierzejewski P.: Polskie wytyczne przeprowadzania badań farmakoekonomicznych (projekt). Farmakoeko-nomika 2000; 4 (supl. 1): 2-11.
 • 6. Orlewska E., Mierzejewski P.: Project of Polish guidelines for conducting pharmacoeconomic evaluations in comparison to international health economic guidelines. Eur. J. Health Econ. 2003; 4: 296-303.
 • 7. Berger K., Fischer T., Szucs T.D.: Cost-effectiveness analysis of paclitaxel and cisplatin versus cyclophosphamide and cisplatin as first-line therapy in advanced ovarian cancer. A European perspective. Eur. J. Cancer 1998; 34: 1894-1901.
 • 8. Neymark N., Gorlia T., Adriaenssen I. i wsp.: Cost effectiveness of paclitaxel/cisplatin compared with cyclophospha-mide/cisplatin in the treatment of advanced ovarian cancer in Belgium. Pharmacoeconomics 2002; 20: 485-497.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-4725d3ac-e363-43f8-9806-b5ef4242a80c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.