PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 1 | 26-32
Article title

Poczucie stresu i niepełnosprawności głosu u pacjentów z dysfonią

Content
Title variants
EN
Stress and voice handicap in patients with dysphonia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Jednym z istotnych czynników wpływających na wydolność narządu głosowego jest stres. Cel pracy. Zbadanie oraz porównanie poziomu poczucia stresu i niepełnosprawności głosu u pacjentów z dysfonią i osób zdrowych, a także sprawdzenie występowania związku między poczuciem stresu, a samooceną niepełnosprawności głosu. Materiał i metody. Badaniem objęto 60 osób, w tym 35 pacjentów z dysfonią (grupa badana) i 25 osób bez dysfonii (grupa kontrolna) w wieku 22-78 lat. Kryterium wyłączenia był wiek poniżej 18 i powyżej 80 lat. W badaniu wykorzystano dwa narzędzia – Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) oraz Skalę Samooceny Niepełnosprawności Głosu (VHI). Wyniki. Pacjenci z dysfonią i osoby zdrowe wykazywały poczucie stresu na poziomie niskim. Niepełnosprawność głosu była istotnie statystycznie wyższa u pacjentów z dysfonią (p=0,000) w porównaniu z grupą osób z grupy kontrolnej. Ponadto wykazano istotną statystycznie korelację między poczuciem stresu a niepełnosprawnością głosu (p<0,005). W grupie badanej pacjentów z dysfonią wykazano istotnie statystycznie wyższe wyniki na Skali Kłamstwa w KPS w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,008). Pacjentki z dysfonią częściej niż osoby z grupy kontrolnej prezentowały wyższą potrzebę aprobaty społecznej. Wnioski. Wyższa niepełnosprawność głosu (w szczególności dotycząca samooceny niepełnosprawności stanu fizycznego i emocjonalnego głosu) koreluje z wyższym poczuciem stresu. Zależność ta wymaga dalszych badań.
EN
Introduction. Stress is one of the important factors affecting the voice organ. Aim. The aim of the study was to estimate and compare the level of stress and voice handicap in patients with dysphonia and healthy subjects, as well as to assess the relationship between stress and the Voice Handicap Index (VHI). Material and methods. The study comprised 60 subjects – 35 patients with dysphonia (study group) and 25 healthy individuals (control group), with age range: 22-78 years. Patients with dysphonia were treated in the Phoniatric Outpatient Clinic, the Medical University of Warsaw. The study was conducted in 2017. The exclusion criterion was age below 18 and over 80 years. All participants completed two questionnaires: the Stress Sensation Questionnaire (KPS) and the Voice Handicap Index (VHI). Results. Patients with dysphonia and healthy individuals showed a low level of stress. The VHI was significantly higher in patients with dysphonia (p=0.000). A statistically significant correlation was found between the KPS and the VHI (p<0.005). Patients with dysphonia received statistically significantly higher scores on KPS Lumbar Subscale as compared to healthy subjects (p=0.008). Female patients with dysphonia more often than healthy people presented a higher need for social approval. Conclusions. Higher voice handicap (in particular regarding self assessment of physical and emotional voice handicap) correlates with a higher sense of stress. This relation requires further research.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
26-32
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Roy N, McGrory J, Tasko SM, Bless DM, Heisey D, Ford CN. Psychological correlates of functional dysphonia: an investigation using the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. J Voice 1997; 11(4): 443-51.
 • 2. Siejewicz M. Niemal co piąty Polak żyje w ciągłym stresie. Raport GfK, 2016.
 • 3. Tomlinson CA, Archer KR. Manual therapy and exercise to improve outcomes in patients with muscle tension dysphonia: a case series. Phys Ther 2014; 95(1): 117-21.
 • 4. Jafari N, Selehi A, Izadi F, Talebian Moghadam S, Ebadi A, Dabirmoghadam P, et al. Vocal Function Exercises for Muscle Tension Dysphonia: Auditory-Perceptual Evaluation and Self-Assessment Rating. J Voice 2016; 31(4): 506.e25-506.e31.
 • 5. Woźnicka E, Niebudek-Bogusz E, Morawska J, Wiktorowicz J, Śliwińska-Kowalska M. Laryngeal manual therapy palpatory evaluation scale: A preliminary study to examine its usefulness in diagnosis of occupational dysphonia. Med Pr 2017; 68(2): 179-88.
 • 6. Morrison M, Rammage L. Muscle misuse voice disorders: description and classification. Acta Otolaryngol 2009; 113(2): 430-2.
 • 7. Shekar V, Austin RD, Mathew P. A case-control study to evaluate salivary cortisol levels in patients with dry mouth. J Indian Acad Oral Med Radiol 2014, 26(1): 8-12.
 • 8. Niebudek-Bogusz E, Kuzanska A, Woznicka E, SliwinskaKowalska M. Assessment of the voice handicap index as a  screening tool in dysphonic patients. Folia Phoniatr Logop 2011; 63(5): 269-72.
 • 9. Kuzańska A, Niebudek-Bogusz E, Woźnicka E, Kopczyński J, Śliwińska-Kowalska M. Porównanie wyników wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI w grupie nauczycieli z zaburzeniami głosu oraz w grupie osób z dysfonią o podłożu pozazawodowym. Med Pr 2009; 60(4): 283-8.
 • 10. Scech M. Wskaźnik niepełnosprawności głosowej – efektywność i korelacja pomiędzy cechami fizycznymi, funkcjonalnymi oraz emocjonalnymi a zaburzeniami głosu. Pomeranian J Life Sci 2016; 62(1): 9-15.
 • 11. Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Błoch P, Domańska M, Woźnicka E, Politański P, et al. Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index) w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Med Pr 2007; 58(6): 501-9.
 • 12. Plopa M, Makarowski R. Kwestionariusz Poczucia Stresu. Warszawa, 2011: 23-7.
 • 13. Niebudek-Bogusz E, Woznicka E, Zamyslowska-Szmytke E, Sliwinska-Kowalska M. Correlation between acoustic parameters and Voice Handicap Index in dysphonic teachers. Folia Phoniatr Logop 2010; 62(1-2): 55-60.
 • 14. Behlau M, Alves Dos Santos Lde M, Oliveira G. Crosscultural adaptation and validation of the voice handicap index into Brazilian Portuguese. J Voice 2011; 25(3): 354-9.
 • 15. Tafiadis D, Chronopoulos SK, Siafaka V, Drosos K, Kosma EI, Toki EI, et al. Comparison of Voice Handicap Index Scores Between Female Students of Speech Therapy and Other Health Professions. J Voice 2017 (doi: 10.1016/j. jvoice.2017.01.013. Epub ahead of print).
 • 16. Guimarães I, Abberton E. An investigation of the Voice Handicap Index with Speakers of Portuguese: Preliminary data. J Voice 2004; 18(1): 71-82.
 • 17. Karlsen T, Grieg ARH, Heimdal JH, Aarstad HJ. CrossCultural Adaptation and Translation of the Voice Handicap Index into Norwegian. Folia Phoniatr Logop 2012; 64: 234-40.
 • 18. Zalewska AM. Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych. Roczniki Psychologiczne 2006; 9(2): 30-5.
 • 19. Kurtz J, Tarquini S, Iobst E. Socially desirable responding in personality assessment: Still more substance than style. Pers Individ Dif 2008; 45(1): 22-7.
 • 20. Mróz J. Prężność i poczucie stresu a typy zachowań i przeżyć związanych z pracą wśród pielęgniarek. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 857-61.
 • 21. Misono S, Meredith L, Peterson CB, Frazier PA. New Perspective on Psychosocial Distress in Patients with Dysphonia: The Moderating Role of Perceived Control. J Voice 2016; 30(2): 172-4.
 • 22. Morga P, Podborączyńska M, Jaworska L, SzczepańskaGieracha J. Poziom odczuwanego stresu wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Fizjoterapia 2015; 23(4): 43-50.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-467ce104-7e60-41d8-b5e3-f425ecf84814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.